starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
waarom?
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Waarom deze website?
(Why this website?)

Plug into the sun
Website
Voertaal (NL) -- Language (Eng.)
Polder PV
PV-info en belangrijke links
Nederlandse PV-organisaties


Veel mensen hebben met name in de beginjaren van het nieuwe millennium voor hun eigen woning zonnepanelen gekocht. Veelal gestimuleerd door (zeer) forse (aanschaf)subsidies door lokale en nationale overheden, en die vooral in de periode 2001 tot en met 2003 door de stapeling van EPR, EPA enpart of 3 private PV-systems on roof of housing association, Leiden (NL) MAP gelden tot ongekende hoogte konden oplopen (in Eneco gebied werden de zonnepanelen uiteindelijk vrijwel "gratis" weggezet, met forse ondersteuning van de belastingdienst). Duizenden PV-installaties met zonnepanelen zijn de afgelopen jaren door diverse aanbieders, door ingehuurde bedrijven, of door de koper zelf op het dak geplaatst en/of geïnstalleerd. Een prachtige high-tech "extra" stroomvoorziening waarmee niet alleen een deel van het eigen elektriciteitsverbruik verduurzaamd kan worden, maar waarmee burgers actieve medespelers worden op de zeer turbulente, inmiddels geliberaliseerde elektriciteitsmarkt doordat regelmatig (in voorjaar en zomer zelfs bijna dagelijks) "overtollige" schone zonnestroom in het nationale elektriciteitsnet wordt teruggesluisd vanuit de netgekoppelde PV-installaties. Een belangrijke nieuwe stap op weg naar volledige maatschappelijke acceptatie van duurzame decentrale energieopwekking!


Plug into the sun

"Plug into the sun" was een van de slogans van Greenpeace rond de eeuwwisseling, en deze prikkel bleek onverwachts een groot succes te hebben. Een geweldige, positieve zaak. copyright Wecovi Service (http://www.wecovi.nl/)Echter, voor veel mensen is na de installatie hun PV-systeem niet alleen "letterlijk" (vaak in het geval van plaatsing op platte daken), maar zeker ook in figuurlijke zin op de achtergrond geraakt. Voor deze mensen is, door bijvoorbeeld een drukke baan een goede bemetering van het systeem niet mogelijk, of het wordt slecht, onnauwkeurig of niet systematisch gedaan. Deze website laat zien dat, bij systematische monitoring, een grote hoeveelheid waardevolleexample of one of many "small" PV-systems sold in the Netherlands in 2000-2003, subsidized by local and national governments informatie over het aangesloten PV-systeem is te verkrijgen waarmee de impact ervan goed zichtbaar gemaakt kan worden en waardoor er alert op eventuele problemen gereageerd kan worden (zoal bij inverter uitval). Het is daarbij ook aannemelijk, en in sommige gevallen ook aangetoond, dat mensen die met productiecijfers van hun eigen of vergelijkbare PV-systemen worden geconfronteerd nog kritischer naar hun eigen elektriciteitsverbruik zullen kijken en actief maatregelen zullen nemen om dat verbruik (nog) verder omlaag te brengen. Het "milieumes" snijdt daarmee aan twee kanten: een duurzamere energievoorziening en bovendien minder energieverbruik.


Website

Deze website laat u kennismaken met diverse aspecten rond het "in huis halen" van een particulier netgekoppeld Sunpower® zonnestroomsysteem met - aanvankelijk - een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.020 Wattpiek en bestaande uit 10 ACN zonnepanelen van Shell Solar (4x 93 Wattpiek resp. 6x 108 Wattpiek), en elk voorzien van een OK4E-100 inverter van N.K.F. Met name wordt hierbij ruime aandacht besteed aan de prestaties en opbrengsten van zo'n installatie, gemeten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, systematische metingen per dag, de opbrengsten per week, maand, seizoen en jaar, alsmede de karakteristieke seizoenseffecten die bij zo'n zon- en weersafhankelijke installatie een belangrijke rol spelen. example of monthly yield graph of 2 separate groups of solar panels with OK4 invertersOok komen verschillen tussen 2 typen zonnepanelen binnen 1 PV-installatie uitvoerig aan de orde, de impact van uitbreiding van een bestaand PV-systeem, de variatie tussen de individuele inverters/AC modules, evenals praktijkmetingen aan beschaduwingseffecten, zoals die bij veel systemen optreden. Tenslotte zal nader worden ingegaan op een actueel en heikel thema, namelijk de gesignaleerde problemen met de gebruikte OK4 inverter. De grote hoeveelheid, sinds maart 2000 m.b.v. het OK485 data interface gegenereerde dagelijkse meetdata, worden in een serie diagrammen in een begrijpelijke vorm op deze website getoond. Speciaal wordt ook gekeken naar de effecten op het electriciteitsverbruik van het aangesloten (milieubewuste) huishouden, zowel m.b.t. de (verdere) verduurzaming ervan, alsmede de niet te onderschatten financiële gevolgen. Grafieken worden van uitgebreid commentaar voorzien en analyses van trends gegeven.

Ook al zijn de op deze website gepresenteerde gegevens ontleend aan het Sunpower systeem (wat als zeer groot voordeel heeft dat inverters individueel uitgelezen kunnen worden), zal er ook voor bezitters van andersoortige PV-systemen een ruime keus aan interessante productiegegevens en opbrengstkarakteristieken op deze website te vinden zijn. Let er wel op dat de hier gepresenteerde gegevens ontleend zijn aan metingen aan een netgekoppeld PV-systeem. Voor autonome PV-systemen zullen andere normen gelden omdat daarbij met gelijkstroomapparatuur gewerkt wordt. Bovendien wordt een teveel aan opgewekte zonnestroom dan vaak in accu's opgeslagen, met alle verliezen, ontlaadproblematiek e.d. van dien.

Ik heb geen technische achtergrond, ben in 2000 "van nul af" begonnen met PV, en leer nog elke dag bij. Mocht u zaken vinden die niet kloppen, hoor ik gaarne van u. Stuur een electronisch berichtje naar Polder PV. Met hartelijke dank.

Voor een eerste kennismaking met onze zonnestroom installatie, bezoek eerst eens de sectie PV-systeem (ook bereikbaar via de tab bovenaan alle pagina's) waarin de opbouw en systeemcomponenten gedetailleerd worden weergegeven.


Voertaal (NL)

De op deze website gebruikte taal is Nederlands omdat juist in ons land heel veel "kleinere" PV-systemen zijn geplaatst (meestal 4-6 zonnepanelen) en er vaak geen monitoring van deze installaties is omdat dit de prijs ervan onder druk zou zetten. Dat goede monitoring niet "duur" hoeft te zijn laat deze website overigens ook zien, wel heeft men er veel tijd voor nodig om de resultaten netjes op een rij te zetten en te kunnen interpreteren. De belangrijkste reden om deze website in het Nederlands op te zetten is dan ook om een soort referentiepunt te creëren voor de vele landgenoten die hun systeem niet (kunnen) monitoren. Echter wel met een oog op de rest van de wereld. Dit laatste heb ik gedaan in de vorm van grafieken waarvan de teksten in het Engels zijn, en de talloze illustraties die als "alternatieve tekst" een Engelstalige variant hebben ("pop-up" als muiswijzer boven illustratie wordt gehouden of als er op geklikt wordt). Mogelijk komt in een later stadium ook nog een uitgebreide Engelstalige samenvatting.

Language (Eng.)

The language used on this website is Dutch because in the Netherlands lots of "smaller" PV-systems have been installed (mostly 4-6 solar panels) without a monitoring facility which would have increased the price substantially. This website shows however, that good monitoring need not be expensive. It does take a considerable amount of time to process the results and to interpret them. The main reason to publish this website in our native language, is to create a point of reference for the many Dutch owners of smaller PV-systems that are unable or uncapable to monitor their installations. Keeping an eye on the rest of the world, English language is used throughout the captions in the many graphs, and "alternate text" in English appears with all (other) figures (when moving mouse over, or clicking on the illustrations as "pop up"). An extensive English summary is considered for the future.

For an abstract with respect to shading effects on our PV-system, follow THIS LINK.

Please send an e-mail if you have questions about this website.


Polder PV

Deze website heeft de naam "Polder PV" gekregen. "PV" is de internationaal gebruikte afkorting voor de omzetting van zonlicht in elektriciteit, in het Engels photo-voltaics genoemd (in het Nederlands: foto-voltaïsche elektriciteit opwekking).

Veel Nederlanders verkeren in de waan dat het in ons kikkerland "altijd regent" en dat ons land ongeschikt is voor implementatie van zonne-energie. PV in the polder? YES, and with high yields! (PV on farm in Starrevaartpolder, Leidschendam NL)Zowel de harde wetenschap als de praktijk geven deze mensen ongelijk. Het regent weliswaar regelmatig, maar in bescheiden mate en vaak van korte duur. En, voor ons nog belangrijker, in Nederland schijnt de zon vaker dan gedacht, in het voorjaar en zomer fel en langdurig en in de overige periodes hebben we een ruime mate aan strooilicht wat onze multi-kristallijne zonnepanelen ook voor een aanzienlijk deel in elektriciteit weten om te zetten. M.a.w.: ook "de polder" (waarin onze wijk de Stevenshof eind tachtiger jaren is gebouwd) is een uitmuntende lokatie voor het gebruiken van deze fantastische technologie. En die sporadische regenbui is uiteraard wel zo handig om uw zonnepanelen af en toe flink te laten schoonspoelen, dat scheelt weer een schoonmaakbeurt.

Tenslotte: ik ben opgegroeid in een van die vele andere typische Hollandse polders (de naburige Zuidhoflandse polder in Voorschoten), dus ik ben een echte "polderjongen". De combinatie van PV als (relatief nieuwe) hobby en mijn afkomst leverde de naam voor deze website. En nu maar hopen dat de nieuwbouw rond het huis waar ik ben geboren en getogen in ruime mate van zonnecollectoren en zonnepanelen wordt voorzien...


PV-info en belangrijke links

Voor een uitmuntende algemene introductie tot de werking en aanschaf van PV-systemen voor particulieren, en een heldere uitleg van techniek en andere zaken die spelen rond particuliere PV-installaties, verwijs ik u gaarne naar de website van mijn Leidse collega Floris Wouterlood. Hij heeft niet alleen een frequent geraadpleegde fraaie privé website met talloze interessante links, maar is tevens webmaster geweest van Zon&Licht, de Zonnestroomvereniging in Leiden en omstreken; op die site staat ook een kort fotoverslag van het zonnefeest op 6 april in ons Centraal Wonen complex), en secretaris en webmaster van de Zonnestroom Producenten Vereniging (zie verder). Op de linkpagina van Floris zult u een groot aantal links met interessante PV-websites binnen en buiten Nederland aantreffen.

Voor een uitgebreide startpagina voor zonnenergie, surf naar de Nederlandse website zonne-energie.pagina.nl voor een meer internationaal georiënteerde zoektocht kunt u zich wenden tot de startpagina van Solarplaza met talloze links naar PV-gerelateerde bedrijven "all over the world": www.solarplaza.com.

Veel meer relevante verwijzingen vindt u op de eigen, naar polderiaanse snit gesneden webpagina "Links"...


Nederlandse PV-organisaties

O.D.E.: Reeds geruime tijd (sinds 1989!) is de Organisatie voor Duurzame Energie (O.D.E.) actief op het vlak van zonneenergie, en wel binnen de Sectie Zon van de vereniging. De vereniging werkt nauw samen met de Nederlandse afdeling van I.S.E.S., de "International Solar Energy Society" (met in totaal zo'n 35.000 leden). Regelmatig worden door de Sectie Zon van O.D.E. interessante bijeenkomsten bij PV-producenten, leveranciers of spraakmakende PV-projecten georganiseerd; deze zijn voor leden toegankelijk. Het "gewone" lidmaatschap voor O.D.E. (inclusief tijdschrift Bode) is € 22,50 en er zijn diverse kortingen mogelijk op tijdschriften e.d; er is ook een steunlid abonnement mogelijk van € 10,-- per jaar en uitgebreidere steunlidmaatschappen. Stuur een email naar info@duurzameenergie.org of naar Vereniging ODE, Postbus 750, 3500 AT Utrecht, tel. 030 - 2369730, fax. 030 - 2341176. Wilt u lid worden van de Sectie Zon, neem dan contact op met Esther Zumpolle (zie bestuursleden pagina O.D.E.). De website van O.D.E. is begin 2004 volledig vernieuwd en een bron van inspiratie voor diegenen met hart voor de zaak.


Z.P.V.: Alle particuliere eigenaren van PV-systemen en/of geïnteresseerden in deze fraaie technologie kunnen ook lid of donateur van de landelijke Zonnestroom Producenten Vereniging worden die op 22 september 2003 is opgericht om de belangen van deze groen(st)e electriciteitsproducenten veilig te stellen. Er is veel "inside information" binnen deze nieuwe vereniging over heikele thema's als terugleververgoedingen, opbrengstmeters, vervanging meter netbeheerder, subsidies, etc. Aanmelden bij: info@zonnestroomproducenten.org. Om het bescheiden lidmaatschapsgeld van € 10,-- (leden en/of donateurs; per april 2005) hoeft u het niet te laten. De website van deze vereniging is te vinden onder: http://www.zonnestroomproducenten.org/ met een geheel vernieuwde website. (en logo).

 


© 2005-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)