starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Mycle Schneider
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Interview Mycle Schneider

Door Björn Slawik voor fesa e.V.*

De toekomst van kernenergie –
renaissance of afvloeiingsregeling?

Gepubliceerd in Die SolarRegion 9(1)/2006: pp. 20-21.

Vertaling/Übersetzung: april 2006 Peter J. Segaar/Polder PV


   Binnen het programma "Zukunft für möglich halten" van de katholieke Akademie Freiburg onderhield Björn Slawik zich met Mycle Schneider over kernenergie en een duurzame energievoorziening. Mycle Schneider is een onafhankelijke internationale kernenergie adviseur en hij heeft in 1997 de alternatieve Nobelprijs ontvangen.

Wat steekt er volgens u achter de discussie voor de verlenging van de levensduur van de Duitse kerncentrales? Moeten we vrezen voor het begin van het einde van het afbouwbeleid?

   Zoals ik het inschat heeft de Duitse elektriciteitssector er geen belang bij om de nieuwbouw van kerncentrales te forceren. Heden ten dage is er een gigantisch overschot aan productie capaciteit voor elektriciteit in Duitsland. Bovendien zijn er in de laatste jaren nog diverse duurzame energiebronnen bijgekomen; dit alles tegen de achtergrond van een structurele overcapaciteit in Europa. De grote energieproducenten zijn vooral geïnteresseerd in financieel rendement aangezien veel van de Duitse kerncentrales zich in de voor de concerns meest lucratieve fase bevinden: de centrales zijn reeds afgeschreven en tegelijkertijd zijn er nog geen grote reparaties nodig. Elke verlenging van de bedrijfstijd levert op deze wijze veel winst op.

Internationaal gezien lijkt kernenergie flink in opmars te zijn. Wat voor waarde moeten we hechten aan de nieuwbouwplannen in de voormalige USSR en vooral in China?

   In de voormalige Oostblok staten is door de dramatische economische terugval tussen 1990 en 1995 ook het energieverbruik fors omlaag gegaan. Bij de drie grootste kernenergie producenten Rusland, Oekraïne en Litouwen was de terugval in stroomconsumptie hoger dan de totale productie van alle kerncentrales. De economische groei van de laatste jaren heeft deze terugval nog lang niet gecompenseerd. Bovendien weten de Russen en de Oekraïners nog steeds niet de bouwvallen van zes reeds 19 tot 23 jaar oude kernenergie centrales te voltooien. In China en India is de situatie heel anders. China groeit de laatste jaren gemiddeld genomen met ongeveer 10 procent. De toename van het elektriciteitsgebruik is, ondanks de ontkoppeling van de economische groei dienovereenkomstig opmerkelijk. Bovendien heeft China het nodige kapitaal beschikbaar voor de bouw van kerncentrales. Echter, tot nu toe hebben de Chinezen vooral technologie in het buitenland gekocht. Het aandeel atoomstroom in de totale elektriciteitsproductie blijft in China steken op 2 procent.

   India is heden ten dage een van de weinige landen die gelijktijdig meerdere kerncentrales bouwt. De atoomtechniek in India onderscheidt zich daarbij door een geringe productiviteit en grote milieuproblemen.
   Daarbij komt dat in India, net als in China er een kritische publieke opinie is die sceptisch staat tegenover kernenergie. Het is bijvoorbeeld nauwelijks bekend dat de grootste protesten tegen het gebruik van kernenergie in Hongkong plaatsvinden. Zoals ook een internationale enquête door de in Wenen zetelende kernenergie organisatie IAEO opnieuw laat zien dat een grote meerderheid van de ondervraagden zich uitspreekt tegen de nieuwbouw van kerncentrales.

Telkenmale weer wordt door politici beweerd dat de doelstellingen ter bescherming van het klimaat makkelijker bereikt zullen worden door kernenergie te gaan inzetten. Wat vindt u van dat argument?

   Deze stellingname gaat uit van de analyse dat de berekende CO2 emissies bij de stroomproductie in kerncentrales in verhouding tot de fossiele energiedragers lager zijn, wat in theorie ook zo is.
   Het tegenover elkaar stellen van afzonderlijke technologieën voor de energieproductie geeft echter geen antwoord op de vraag op welke meest milieuvriendelijke wijze energiediensten gerealiseerd kunnen worden. Veel belangrijker is de beantwoording van de vraag op welke wijze de centralistische aard van onze energievoorziening tot onze verspillende economiestructuur voert. Is het toeval dat juist die landen die over kerncentrales beschikken de grootste CO2 producenten zijn? Kernenergie blijft de meest verspillende en meest inflexibele vorm van energieproductie. De lange planningsfase, bouwtijd en de immer hogere investeringskosten leiden tot overdimensionering van energiecentrales. De winst van de ondernemingen hangt af van de verkoop van zo groot mogelijke hoeveelheden elektriciteit. Het belang van het besparen op stroomverbruik komt in deze logica niet voor. Zolang op deze wijze grote overcapaciteit blijft bestaan wordt het moeilijk om tot significante CO2 besparingen te komen. Men zou zich dus terecht omgekeerd kunnen afvragen: Hebben de miljarden investeringen in kernenergie niet juist tot hogere emissies geleid dan het geval was geweest bij besteding van dezelfde sommen geld aan energiebesparing of –efficiëntie?

Hoe moet naar uw mening de structuur van de energievoorziening er uit komen te zien om een succesvolle politiek op het vlak van energie-efficiëntie te realiseren?


Grafiek met de enorme daling van de hoeveelheid
CO2 productie per kWh door daadkrachtig politiek
beleid in Denemarken.

   Volgens mij zijn er twee wegen naar een efficiënte energiepolitiek. Ten eerste door publieke maatregelen die door het stellen van regels en standaarden tot een efficiëntere omgang met energie moeten leiden. Als succesvol voorbeeld dient het Deense politieke beleid wat de bouw van inefficiënte grote energiecentrales inperkt en de inzet van warmte-kracht-koppeling en de hernieuwbare bronnen massaal ondersteund heeft. Op deze wijze is de CO2 uitstoot per kilowattuur dramatisch gedaald (zie grafiek), het aandeel WKK is naar 55 procent, en alleen al windenergie naar 23 procent van de elektriciteitsproductie gestegen. Aangescherpte standaarden voor apparaten en machines maken het ook mogelijk het verbruik verder in te perken.
   Naast de benodigde maatregelen van staatswege, gaat de tweede weg uit van de energieconsument, want ook met efficiënte apparaten kan nog te veel energie verbruikt worden.
   Veel intensiever nog dan voorheen moet over de opbouw van organisatievormen worden nagedacht die een duurzame omgang met energie mogelijk maken. Een concreet voorbeeld: Natuurlijk is het beter om met de tram naar de bakker te gaan dan met de auto. Veel beter is het echter als de bakker op de hoek van de straat zit. Hiervoor is een nieuwe wijze van stadsplanning nodig die onnodige mobiliteitsbehoefte en het daarmee gepaard gaande zinloze energieverbruik vermijdt.

 


 

*Artikel vertaald en gepubliceerd met toestemming van fesa e.v.,
www.fesa.de www.solarregion.net en Mycle Schneider (31 maart 2006).


"fesa" staat voor: "förderverein energie- und solaragentur regio freiburg e.V." en moet gezien worden als een platform tussen burgers, bedrijfsleven en politiek ter bevordering van duurzame energie in al haar vormen, zonne-energie in het byzonder. Deze organisatie is actief in de "Oberrhein" regio aan weerszijden van de Rijn in de Elsas (Frankrijk) en het Zwarte Woud (Duitsland), en heeft haar zetel in de "zonnestad" Freiburg aan de voet van het Zwarte Woud.


"Nuclear power, far from being a fatality, is a choice. ... Plutonium production and use continue. I am nevertheless confident that it is possible to stop this completely autocratic activity."

"Nuclear power is most likely on its way out. And it does not make a difference whether you like it or not."

- Mycle Schneider


Biografische gegevens Mycle Schneider:

http://www.rightlivelihood.org/recip/mycle.htm
http://www.tschernobylkongress.de/ReferentInnen/ref_schneider.html
http://www.utne.com/webwatch/2005_195/news/11620-1.html


© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)