starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Intech artikel jan. 2006
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Artikel (rubriek "Nieuws") in:

Intech E&I, vaktijdschrift voor de installatiebranche, 26e jaargang, nr. 1 (januari 2006): pp. 60-61

overgenomen met toestemming van de uitgever, Uneto-VNI

opmerkingen van Polder PV, gemarkeerd met cijfers in rood (gelinkt), onderaan het artikel

terug naar Sunpower® hoofdpagina   andere nieuwsberichten Sunpower®   Intech artikel maart 2005


Grootschalige ombouw-operatie van PV-systemen noodzakelijk

Vanaf april 2006 gaat een grootschalige ombouw-operatie voor pv-systemen van start. De energiebedrijven Nuon en Eneco, die in de afgelopen jaren samen ruim zevenduizend pv-systemen via de actie Sunpower hebben verkocht, zoeken installateurs die alle OK4-omvormers in deze systemen kunnen vervangen. Uit onderzoek blijken de bewuste omvormers van fabrikant NKF niet alleen onbetrouwbaar en kwalitatief onvoldoende als zij buiten zijn geplaatst, ook binnenshuis is de werking ervan ver onder de maat.1

TEKST: ROB VAN MIL FOTOGRAFIE: PETER SEGAAR

Eind 2004 en begin 2005 tekende het probleem zich al af. Uit onderzoek door ECN en de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) bleek dat er bijzonder veel uitval was bij de zogeheten AC-modules; modules die bestaan uit een pv-paneel met een OK4-omvormer die gelijkstroom omzet in wisselstroom. Een uitvalpercentage van dertig procent bleek zeer realistisch. Bijkomend probleem is dat veel eigenaren van pv-systemen tot op heden niet in de gaten hebben, dat hun zonnepanelen geen elektriciteit leveren, omdat zij de opbrengst van de panelen niet meten. Overigens komt die achteloosheid bij pv-bezitters ook voort uit het feit dat zij, door de zeer genereuze subsidieregelingen in de afgelopen jaren, bijna voor niets een pv-systeem hebben gekregen.2

Brief sturen
Desondanks konden Eneco en Nuon de aanhoudende stroom met klachten over de pv-systemen met OK4-omvormers niet meer negeren. Op 9 december organiseerde ODE, die zich bijzonder inspant voor de gedupeerde bezitters, een bijeenkomst waarop Eneco en Nuon gezamenlijk een presentatie verzorgden over de ontstane problemen en over de oplossing - een vervangingsactie - die zij nu voorstellen. De energiebedrijven stuurden in december 20053 een brief aan alle kopers die via de actie Sunpower een pv-systeem hebben aangeschaft. Daarin bieden zij de mensen aan hun pv-systeem te renoveren door de OK4-omvormers te vervangen. Daarvoor in de plaats komt in de woning één (of meer) nieuwe omvormer, zeer waarschijnlijk de nieuw ontwikkelde Soladin 600 van Mastervolt. De nieuwe omvormer krijgt vijf jaar fabrieksgarantie en op het installatiewerk zal men twee jaar garantie geven.

Omvangrijke klus
Eneco en Nuon vertelden op de bijeenkomst dat zij al op zoek zijn naar en zelfs al in gesprek zijn met vakbekwame installatiebedrijven. De noodzaak om vakbekwame installateurs te zoeken is erg groot. Eerder dit jaar zijn bijna tweehonderd systemen gerenoveerd. Maar de deskundigheid bij die renovaties liet erg te wensen over. Volgens sommige bezitters van pv-systemen bij wie de renovatie plaatshad, zijn er nu zelfs beschadigingen aan de pv-panelen ontstaan. Bij deze werkzaamheden heeft men namelijk de OK4-omvormers los van het paneel gehaald en van buiten naar binnen geplaatst. Daarbij is bijvoorbeeld het doorvoeren van kabels door het dak of de gevel niet altijd waterdicht uitgevoerd.4 Om die reden, maar ook omdat Nuon en Eneco helemaal van de OK4-omvormers afwillen, kunnen ook mensen waarbij het pv-systeem al is gerenoveerd, zich opnieuw voor de structurele vervangingsactie aanmelden.

In totaal verkochten Nuon en Eneco via het Sunpower project 7100 pv-systemen die in totaal uit ongeveer 35.500 pv-panelen bestaan. Achter elk pv-paneel is één OK4-omvormer bevestigd. Volgens mensen in de praktijk, bij wie al een renovatie is uitgevoerd, kost de renovatie van een systeem van vier tot zes panelen voor een team van twee personen ongeveer een halve dag. Een snelle berekening leert dat met een ombouwoperatie voor de Sunpower-systemen zo'n dertig teams ongeveer zes maanden werk hebben als zij per team twee systemen per dag renoveren.

 

ZOWEL DE

OMVORMER ALS HET

INSTALLATIEWERK

IS GRATIS

 

Willen eigenaren voor vervanging in aanmerking komen, dan moeten zij zich wel zelf aanmelden bij de energiebedrijven. In dat geval beloven de energiebedrijven dat de mensen dit jaar (tussen april en oktober) worden geholpen. Zowel de nieuwe omvormer als het installatiewerk is gratis.

Minder goed nieuws
Vooralsnog is er minder goed nieuws voor alle eigenaren van pv-systemen met OK4-omvormers die niet via de actie Sunpower zijn geleverd. Het gaat dan om acties als Solaris (via Nuon en Greenpeace), JEZ (via Nuon), DuoSun, een pv-privé project van ECN en acties via Beldezon/Ecofys, het voormalige energiebedrijf Edon (nu Essent) en dakenleverancier Ubbink. René Blickman5, directeur van leverancier en installatiebedrijf Stroomwerk, leverde een flink deel van deze pv-systemen, maar geeft aan dat hij op dit moment niet de aanpak van Nuon en Eneco kan volgen. Zijn bedrijf heeft (nog) geen overeenkomst met NKF, de voormalige leverancier van de OK4-omvormers over een vergoeding van de kosten voor een nieuwe omvormer en het installatiewerk.

Shabby "early" renovation of Sunpower® PV-system.
Tijdens renovatiewerkzaamheden is van het naar binnen plaatsen van de omvormers een ‘zooitje’ gemaakt.6
Support frame of OK4 glued to Tedlar coating on underside of the solar panel destroyed; junction box cable connection NOT watertight (170 PV-systems) ...
De omvormers aan de onderkant van de panelen zijn soms met fors geweld van het frame verwijderd.

Een complicerende factor is dat de voormalige leverancier, NKF, onderdeel was van Draka en in maart 2005 is verkocht aan het Amerikaanse videohardwarebedrijf Optelecom. Het bedrijf heeft zich volledig uit de markt voor omvormers teruggetrokken. Blickman roept eigenaren van systemen op om zich bij hem te melden. Het enige dat hij, naar eigen zeggen, kan doen is inventariseren en de druk op de rechtsopvolger van NKF verhogen in de hoop dat zij ook in andere pv-projecten over de brug komen. Volgens Blickman zijn in de systemen die hij plaatste zeker zesduizend OK4-omvormers verwerkt. Als we daarbij alle andere pv-projecten optellen, waarin OK4-omvormers zijn verwerkt, dan gaat het in totaal om 50 tot 75 duizend omvormers die nu, op zijn minst, zeer onbetrouwbaar zijn.

Voor vragen of meer informatie: Eneco Zonnepanelen-loket, tel. 0600 235 36 227 of Nuon Team, tel. 0900 686 600 008. Mensen die via andere projecten pv-systemen hebben gekocht of geïnstalleerd moeten bij de desbetreffende leveranciers zijn.

(einde artikel, © Intech E&I/Uneto-VNI, januari 2006)


Opmerkingen/aanvullingen PJS/Polder PV:

1 Bewijsmateriaal voor deze stellingname is, zeker wat nieuwe OK4-omvormers betreft, nooit overlegd aan klanten.

2 Deze opmerking is te kort door de bocht: zeker in de eerste jaren tot en met 2000 hebben de meeste kopers nog een forse som geld voor de net in de consumentenmarkt gezette (gesubsidieerde) zonnestroompanelen op tafel moeten leggen. De richtprijs van de actie Solaris van Greenpeace was in 1999/2000 1.000 gulden (NL florijnen) per zonnepaneel (incl. omvormer en installatiewerk), en dat is in de eerste Sunpower® acties daadwerkelijk gerealiseerd (Polder PV heeft voor de eerste in 2000 gekochte 4 zonnestroompanelen dus 4.000 gulden betaald). Met de invoering van de EPR en stapeling met EPA subsidies begonnen de uiteindelijke prijzen zeer snel te dalen in 2001 (1.750 gulden voor 6 panelen bij NUON/Encore B.V. in Leiden e.o.). In 2003 werden tenslotte uitsluitend in Eneco gebied, doordat daar bovenop ook nog eens de door Eneco nog weinig gebruikte MAP-gelden werden gestapeld, inderdaad grote systemen voor zeer weinig geld verkocht en betaalden diverse gelukkige nieuwe eigenaren vaak alleen de installatiekosten (vaak oplopend tot zo'n 1.000 EURO, afhankelijk van de grootte van het systeem) nadat de door hen voorgeschoten (duizenden) euro's via de subsidies weer werden teruggeboekt.

3 NUON blijkt eind november/begin december een brief verstuurd te hebben, maar niet duidelijk is wie die brief gekregen heeft, en eind januari 2006 zijn er nog steeds vele Sunpower® eigenaren die bij NUON hun zonnestroomsysteem hebben gekocht maar nog steeds niet de op 9 december 2005 beloofde brief hebben ontvangen! Eneco heeft pas rond 21 januari 2006 (!) brieven verstuurd; ook daarvan is niet duidelijk of alle klanten de brief wel of niet gekregen hebben. Zie o.a. het nieuwsbericht van 19 januari 2006 en later nieuws op de actuele Sunpower pagina.

4 Bij het overgrote merendeel van de reeds eerder "gerenoveerde" Sunpower® systemen zijn in ieder geval door de uitvoerder bij NUON hoogstwaarschijnlijk alle junction boxen aan de onderzijde van de zonnepanelen niet waterdicht opgeleverd doordat er geen nieuwe, passende doorvoerwartels voor de dikkere nieuwe DC-kabels zijn gebruikt (170 systemen). Deze systemen moeten sowieso allemaal opnieuw aangepakt worden omdat de elektrische verbindingen in de junction box kunnen gaan corroderen.

5 Naam was abusievelijk met 2 "n"-en geschreven, in tekst door mij aangepast.

6 Foto ontvangen van een reeds eerder "gerenoveerde" collega Sunpower® eigenaar.

7 Incorrect telefoonnummer Eneco. Moet zijn: 0900 - 2353632 (€ 0,13 per minuut;
werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur).

8 Telefoonnummer NUON is later gewijzigd door zegsman Paul ten Kroode in: 026 - 8449904, een nummer in Schoonhoven ("NUON Customer Care Center afdeling Sunpower"), waar men echter zeer slecht geïnformeerd blijkt te zijn over de hele affaire en er grote onduidelijkheid is over de status en de "reikwijdte" van het aantal reeds verzonden brieven (veel mensen hebben die brief nog steeds niet gehad). Zie bericht op de actuele Sunpower nieuwspagina.


terug naar Sunpower® hoofdpagina   andere nieuwsberichten Sunpower®   Intech artikel maart 2005


© 2005-2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)