starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
brieven NUON/Eneco
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Sunpower®: brieven nieuwe renovatie

Brief en definitieve bevestiging afspraak van The Sun Factory goed geregeld
NUON JEZ klanten ook eindelijk eenmalige aanbieding beter laat dan nooit
Aanmeldingsformulier "nakomertjes" NUON "nabrandertje"
Bevestigingsbrief deelname nieuwe renovatie NUON hé, hé!
En alwéér een nieuwe brief van NUON 6 februari 2006 ... ALLERNIEUWSTE!!!
Antwoordformulier NUON na telefonisch contact 6 februari 2006 NIEUWSTE!
Brief NUON 27 januari 2006 NIEUW!
Brief NUON 29 november 2005 de eerste de beste

Bevestigingsbrief deelname nieuwe renovatie Eneco de "set" compleet
Brief Eneco 19 januari 2006


brieven NUON/Eneco

Op 9 december 2005 zijn tijdens het Sunpower® overleg zowel door NUON als Eneco brieven beloofd naar ALLE klanten die bij hen een Sunpower® systeem hebben gekocht, waarin een schets van de situatie wordt gegeven en men kan inschrijven op de structurele herstelactie ("renovatie") met een nieuw omvormer type. Op deze pagina worden enkele brieven gepresenteerd die ik van klanten van beide bedrijven mocht ontvangen.

Polder PV en andere NUON Sunpower® klanten hebben trouwens pas heel laat en na lang aandringen de papieren en/of het antwoordformulier en/of de bevestigingsbrief ontvangen en het is nog lang niet zeker, gezien uitlatingen van NUON zelfs hoogst onwaarschijnlijk, dat iedereen of een substantieel deel van de klanten de aanbiedingsbrief gekregen hebben.

Let op dat in de twee eerste brieven slechts gerept wordt over de Mastervolt Soladin 600 omvormer. De Philips EVO 300 en 500 Watt omvormers komen niet (meer) ter sprake, mogelijk omdat de omvormer afdeling door Philips eind 2005 aan het Beierse bedrijf STECA is verkocht. In de tweede NUON brief wordt géén omvormer genoemd en in latere brieven blijkt klip en klaar dat voor de Soladin 600 van Mastervolt is gekozen. Dit blijkt ook uit het - inmiddels voor het separaat beheerde systeem - ontvangen antwoordformulier. Niet iedereen in de PV-branche is echter "gelukkig" met deze eenzijdige oplossing, want elke situatie is weer anders en men zou eigenlijk een breder aanbod van mogelijkheden moeten hebben om een optimale systeemconfiguratie te kunnen bereiken.

Ook staan er enkele passages in de brieven waar de ploeg mensen die, op de achtergrond, twee jaar lang heel erg hard getrokken hebben aan het realiseren van een landelijke actie om de problemen met de OK4 omvormers op te lossen, het niet (geheel) mee eens zijn. Met name op het vlak van die mensen die geen renovatie KUNNEN of WILLEN realiseren op de door de Sunpower® partners geschetste wijze, en het niet willen ingaan op een onsziens minimale vergoeding voor niet gerealiseerde eigen zonnestroomproductie bij mensen met defecte OK4 omvormers. Zie o.a. de Standpunten van Polder PV, m.b.t. reactie van NUON en Eneco op onze "position paper", gepresenteerd op 9 december 2005.


 
^
TOP

Bevestigingsbrief The Sun Factory voor renovatie acties NUON

Bijgaand de uit 2 vellen papier bestaande informatie met definitieve bevestiging voor afspraak van de Sunpower® renovatie die klanten van NUON in de loop van 2006 en 2007 van uitvoerder The Sun Factory kregen na hun inschrijving bij NUON Sunpower herstel. Klik op de kleine plaatjes voor leesbare uitvergrotingen (evt. nogmaals op plaatje klikken voor maximale vergroting).


 
^
TOP

Aanbiedingsbrief JEZ klanten NUON

Over de achtergronden van deze brief kunt u op de Sunpower® nieuwspagina genoeg lezen, berichten van 23 juli 2006, en van 13 oktober 2006. Hieronder directe links (jpg files) naar de brief en het aanmeldingsformulier. Vergeet geen kopie voor uzelf te maken van het ingevulde formulier en stuur dat uiterlijk 3 november 2006 naar:

NUON CCC
Antwoordnummer 19010
2810 VN Schoonhoven

Downloads JEZ klanten NUON:


 
^
TOP

Eneco bevestigingsbrief deelname nieuwe renovatie

In tegenstelling tot NUON heeft Eneco, voorzover wij kunnen beoordelen, nauwelijks problemen veroorzaakt met de verzending van zowel hun aanbiedingsbrief (waar het antwoordformulier gewoon bijzat, net als bij de eerste brief van NUON aan slechts een klein gedeelte van hun Sunpower® klanten), als de bevestigingsbrief waarmee klanten formeel "geaccepteerd" zijn voor de gratis vervanging van de OK4 omvormers voor een of meer Soladin 600 omvormers. De brieven zijn helaas wel erg laat verstuurd, maar we horen vrijwel geen klachten over de door Eneco gevolgde, eenvoudige aanmeldprocedure.

Ik kreeg een kopie van de laatstgenoemde brief van een van mijn vele contacten in Nederland en heb hem hieronder, zonder klantgegevens, weergegeven, gevolgd door een paar opmerkingen die ook voor NUON klanten relevant zijn:


Opmerkingen Polder PV:

 • 1 EnerCen is, volgens de website van dat bedrijf, samen met "Gasservice" de serviceorganisatie van ENECO Energie voor verwarming, warm water, installatiekeuringen en verhelpen van storingen in de energievoorziening. Het bedrijf is ISO 9001 gecertificeerd (wat vooral de kwaliteit van het interne management en kwaliteitscontrole van de bedrijfsprocessen verzekert), maar ik heb op hun website niets gezien over ervaringen met (ombouw van) zonnestroomsystemen. Ik hoop dat EnerCen die kennis bezit dan wel zo spoedig mogelijk in huis gaat halen, want het renoveren van Sunpower® systemen met ombouw van kabels met niet verliesgevende, voldoende dikke (minimaal 2,5 mm²) koperaders, 100 procent waterdicht opleveren van zowel de junction boxen als de dak- en/of muurdoorvoeren en de eventuele beschaduwingsproblematiek e.d. is absoluut géén klusje voor de gelegenheidsinstallateur die nog nooit een zonnestroomsysteem heeft aangelegd. Het bedrijf schijnt trouwens (vooral) in de regio Utrecht te gaan renoveren, de rest van het land (?) zou door de firma Oskomera gedaan moeten worden. Over de door NUON geselecteerde installateurs is nog niets bekend...
 • 2 Waarschijnlijk afhankelijk van het opgestelde rooster bij Eneco en dus per klant verschillend. Week 41-44 is pas in oktober van 2006, dus deze klant komt pas heel laat aan bod. Uiteraard hoop ik dat hij/zij geen kapotte OK4 omvormers heeft, want dan raad ik deze klant met klem aan om de gederfde zonnestroom opwek in de vorm van de ook bij NUON gehanteerde, doch onterecht, eenzijdig teruggedraaide vergoeding van € 12,50 per defecte omvormer te claimen. Voor berekening van gederfde inkomsten uit niet opgewekte zonnestroom, zie het door mij uitvoerig besproken nieuwsbericht van 7 november 2005 in het Noordhollands Dagblad. Voor de goede orde: een OK4 omvormer op een Sunpower paneel van gemiddeld 100 Wattpiek, opgesteld onder een ideale hoek (36 graden) en pal zuid georiënteerd, wekt op jaarbasis in Nederland gemiddeld ongeveer 80 kWh op. Bij een totale variabele kWh prijs van ongeveer 20 eurocent/kWh (incl. levering, transport, REB en BTW), komt verlies door uitval van een zo'n omvormer voor de Sunpower® eigenaar onder deze condities neer op een jaarlijkse kostenpost van 16 euro, dus die claim van € 12,50 per kapotte omvormer is een minimale eis...
 • 3 Als deze brieven ook renovatiedata in de vakantieperiode vermelden is die periode van 2 weken natuurlijk veel te kort. Er moet flexibel omgesprongen kunnen worden met de afspraak data, en de installateur moet daar ook op ingesteld zijn. Ik raadt u trouwens pro-actief handelen aan als het om ingewikkelde situaties gaat zoals lokale beschaduwing (dan is een Soladin 600 stringomvormer systeem helemaal niet gunstig voor u, want dat gaat veel te veel productieverlies in de zomer geven als u pech heeft!!!), vreemde kabelconfiguraties (harde en zachte koperverbindingen in huis en/of op het dak), zonnepanelen die verschillend zijn opgesteld (andere oriëntatie en/of hellingshoek geeft mogelijk grote onbalans in het systeem en dus forse systeemverliezen!), en 2 of meer verschillende types zonnepanelen binnen 1 groot Sunpower® systeem. Elk zonnestroomsysteem heeft zo zijn eigen eigenaardigheden, en het is essentieel om die afwijkende situatie van tevoren met de installateur te kunnen bespreken, dus sta daar op. Dit geldt uiteraard ook voor de in opdracht van NUON te renoveren (of nog te herstellen) Sunpower® systemen. Zonder meer "niets" doen lijkt me geen gezond uitgangspunt als u een (iets) afwijkende situatie heeft, dat moet van tevoren goed geregeld worden.
 • 4 Onder "dakuitvoering" wordt verstaan schuin dak of plat dak systeem. Ook s.v.p. hier letten op de aanwezigheid een eventueelinbouw systeem (tussen de dakpannen), of systemen die op dakhaken boven de dakpannen zijn bevestigd, want dat maakt nogal verschil bij de werkzaamheden. In het eerste geval is het essentieel dat na de renovatiewerkzaamheden het dak weer 100 procent waterdicht wordt opgeleverd!

 
^
TOP

NUON bevestigingsbrief deelname nieuwe renovatie

Als de (voor de bulk van de klanten) volledige barre bureaucratische procedure bij NUON doorlopen is en alles is goed gegaan (u kunt op de Sunpower® nieuwspagina e.e.a. nalezen hoe dat bij ons gemeenschappelijk systeem verlopen is, brrrrr....), heeft u hopelijk inmiddels de "bevestigingsbrief" binnen waarmee uw deelname aan de gratis vervangingsoperatie "bezegeld" is. Het stelt niet veel voor, maar het is wel het belangrijkste document uit de hele "operatie"! Een geanonimiseerd exemplaar vindt u hieronder, gevolgd door een paar belangrijke opmerkingen:


Opmerkingen Polder PV:

 • 1 Datum van deze bevestigingsbrief hangt af van de Sunpower® eigenaar, wanneer deze de brief heeft ontvangen, wanneer hij/zij gebeld heeft, wanneer het antwoordformulier is gearriveerd, het formulier ingevuld is opgestuurd, en van de schikgodinnen die over het lot van al die uitermate foutgevoelige processen hebben beschikt...
 • 2 Da's mooi, rekening houden met de wensen van de Sunpower® eigenaar, die na alle toestanden met dichtgeknepen billen afwacht wat er allemaal over hem/haar zal komen... Als u een "byzondere situatie" heeft (zoals bij ons: een 25 meter lange multi-aderige DC-kabel waarvan niet duidelijk is hoe die bevestigd cq. gebruikt gaat worden voor de seriekoppeling en de aansluiting op de nieuwe Soladin 600 omvormer), is het zéér verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de installateur om e.e.a. door te spreken!
 • 3 Twee tot vier weken voor de daadwerkelijke renovatie in (zomer-)vakantietijd vindt Polder PV veel te kort. Neem contact op met Arnhem als u langdurig weg bent, of pas in een zeer laat stadium uw vakantie kunt plannen, want het kan niet zo zijn dat door uw vakantie er een spaak in het wiel komt. Er moet geschoven kunnen worden met afspraken, en daarom is vroegtijdige afstemming essentieel.
 • 4 Bij NUON is gebleken dat "zelf niets doen" niet per definitie verstandig is. Ga er BOVENOP zitten, controleer de werkzaamheden met een kritisch oog, laat anders een technisch vakkundig persoon de installatiewerkzaamheden inspecteren en als u onraad ruikt: aan de bel trekken! De installateur is trouwens verantwoordelijk voor alle schade die door de renovatiewerkzaamheden veroorzaakt wordt, dus ook daar alert op zijn. Bovendien heeft u, vindt Polder PV, nog steeds recht op de op 1 maart 2005 door Jan Willem Peters van NUON Retail toegezegde, maar door ten Kroode/Uittenbogaard weer eenzijdig ingetrokken vergoeding van EURO 12,50 per defecte OK4E-100 omvormer, dus moet u het systeem vlak voor de renovatie (laten) monitoren en met een kopie van de uitdraai daarvan evt. gevonden defecte exemplaren kunnen claimen bij de leverancier. Niets doen is mogelijk zeer ongunstig voor u, want u heeft bij 1 of meer langdurig defecte omvormer(s) veel zonnestroom niet zelf kunnen opwekken en dus automatisch die dure stroom voor zo'n 20 eurocent/kWh (incl. belastingen) "ingekocht" bij uw elektra leverancier!

 
^
TOP

NUON brief 6 februari 2006

Het is werkelijk niet-te-geloven, maar NUON heeft na zware klachten uit Weesp en Leiden over die belachelijke dubbeltraps aanmeld procedure en die bespottelijke "kort-dag" telefoon datum van 17 februari blijkbaar alwéér een nieuwe variant uit de goochelhoed getoverd. Numero drie dus alweer. Met alwéér een fundamentele tekstwijziging.... Bent u d'r nog? Lees dan het volgende exemplaar, voor de verandering dan maar eens in zwart-wit. Voor het hopelijk NIET gewijzigde antwoordformulier, zie onder de brief van 6 februari 2006. U weet polderjongen wel te vinden als dat formulier in de tussentijd ook alweer veranderd blijkt te zijn....:

pagina 1
pagina 2


pagina 1 (6 feb. 2006)


pagina 2 (6 feb. 2006)

Opmerkingen Polder PV:

 • 1 Nieuwe datum van deze derde brief: 6 februari 2006.
 • 2 Nieuwe brief, dus nieuw referentienummer. De vorige (door mij weggehaalde) was: n-kl2/iss 800014858; de huidige is: rep2/iss 800014858.
 • 3 Fundamentele wijziging van de tekst, vergelijk met de vorige brief van 27 januari 2006. Blijkbaar gaat het hier alleen om de "reeds gerenoveerde" adressen (170 stuks) in Weesp, Leiden en mogelijk elders in het land? Niemand die het weet. In Leiden heb ik zo'n brief namelijk nog niet gezien, dus hoe dat weer in elkaar steekt mag Joost weten. NB: ik heb dat aangehaalde "KEMA rapport" aangevraagd, maar denk maar niet dat u of ik dat krijgen. Want ik zet grote vraagtekens bij die harde bewering dat die omvormers binnen ook defect raken. Mogelijk, op de lange termijn, maar de praktijkervaring is dat de uitval binnen (van nieuwe exemplaren) zeer laag is en dat je met een reserveset OK4tjes het nog heel lang, mogelijk 20 jaar kunt uitzingen, misschien zelfs met exemplaren die nog niet zo lang buiten hebben gehangen en het nog prima doen. Die apparaten komen toch massaal vrij uit de "recall", dus moeten de goed werkende exemplaren (het merendeel) voor de kleine groep mensen die door wil gaan met de OK4 beschikbaar komen en blijven.
 • 4 Bij het sterretje stond in de vorige brief die belachelijke datum van 17 februari 2006 waarvoor gebeld moest worden, die is nu, blijkbaar na de stevige protesten uit Leiden en Weesp, verdwenen. Laat onverlet dat u nog steeds moet bellen, en die datum van 28 februari staat ook nog steeds als "ultieme" datum voor insturen van het antwoordformulier. En de vraag is en blijft: WIE krijgt deze brief, en WIE een ander exemplaar??? Ik hoor nog steeds van mensen die nog geen enkele brief hebben gekregen, dus die datum van 28 februari 2006 is nog steeds veel te kort dag. Zeker omdat het wintersportseizoen in volle gang is.

Advies aan een willekeurige Sunpower® klant bij NUON: sowieso bellen met Schoonhoven, uw recht op renovatie opeisen, schriftelijk bewijs naar Schoonhoven en Arnhem sturen, en uw beklag doen over deze bezopen "afhandeling" van een uitermate belangrijke stap naar de landelijke oplossing van de problemen met de Sunpower® systemen.

Man, man, man. Wat een bedrijf is NUON toch geworden!


 
^
TOP

NUON brief 27 januari 2006

Na dramatische vertraging van de grote bulk van de door NUON op 9 december 2005 beloofde brief lijkt er, bijna 2 weken na de verlopen reactiedatum (15-1-2006) voor inzending van het antwoordformulier bij de op 29 november 2005 gedateerde brief, eindelijk weer "schot" in de zaak te komen, te zien aan de nieuwe brief die ik vandaag van een anonieme bron mocht ontvangen. De inhoud van de brief is opnieuw geformuleerd, en er zijn enkele opvallende wijzigingen aangebracht die ik onderaan de brief nader bespreek, met als meest in het oog vallende het ontbreken van het antwoordformulier (!!!) wat nu weer telefonisch aangevraagd blijkt te moeten worden in Schoonhoven. Waar dat voor nodig is mag Joost weten, vertraagt de zaken weer aanzienlijk, de reactiedatum is al zo kort, en het werpt drempels op die volstrekt onnodig zijn en tot irritaties leiden. Hieruit blijkt ook weer dat NUON en Eneco wel heel verschillende "wegen" aan het bewandelen zijn, terwijl ze claimen in de Sunpower® affaire "gelijk op te trekken".

Ook lijkt het zo te zijn, ook al is dat niet aan mij bevestigd omdat zorgvuldig opgestelde e-mails aan de heer ten Kroode niet worden beantwoord, dat deze brief in zogenaamde "tranches" wordt verspreid door heel Nederland. Het kan dus zijn dat u een brief alsnog eerder of later heeft of nog gaat ontvangen en dat de genoemde data anders zijn. Gaarne e-mail als dat bij u zo is, en met vermelding van plaats van ontvangst aan mij doorgeven. Maak s.v.p. ook voor uzelf kopieën van alle documenten die u naar NUON (of Eneco) stuurt, het gaat om belangrijke zaken!

Alweer "tale-telling" voor de gang van zaken bij NUON. Op de website van O.D.E. staat nu opeens de volgende mededeling:

"Nuon zegt toe dat iedereen voldoende tijd krijgt om te reageren met de bij de brief gevoegde antwoordkaart. Er komt een moment dat u kunt reageren als u nog geen brief gehad heeft."
http://www.duurzameenergie.org/onderzpv-storing.html

Ten eerste klopt die blijkbaar door NUON doorgegeven mededeling (???) weer eens niet, want het antwoordformulier zit juist niet bij deze brief (!). Ten tweede, gezien het feit dat de hieronder geplaatste brief op 31 januari 2006 ontvangen is, dat het antwoordformulier volgens deze brief uiterlijk 17 februari 2006 aangevraagd moet zijn, en dat veel mensen in deze tijd op (wintersport-)vakantie zijn, mag u van mij gerust een pot zout bij dat "voldoende tijd" zetten. Dat de boel zo vertraagd is, is niet de schuld van de mensen die die brief zo laat krijgen, maar van het bedrijf wat die brieven heeft verstuurd, dus zo'n krappe reactietijd voor zo'n belangrijke "éénmalige" beslissing in vakantietijd? Van mij had dit alles wel weer wat klantvriendelijker gemogen. Dus niet gaan zitten stuiteren in Schoonhoven als u pissige telefoontjes krijgt van Sunpower® eigenaren die net van wintersportvakantie terugkeren en een brief met een verlopen reactiedatum in hun brievenbus aantreffen. Gaarne direct helpen die klanten, want de fout lag bij jullie eigen bedrijf en NIET bij de meneer of mevrouw die zo boos opbelt!

Voor contactgegevens, zie onder brief van 29 november 2005. In onderstaande brief zijn klantgegevens verwijderd en vervangen door eigen tekst (1e pagina). Rode getallen verwijzen naar opmerkingen van Polder PV onderaan pagina 1.

pagina 1
pagina 2
aanmeldingsformulier na telefonisch contact (6 feb. 2006):
begeleidende brief
aanmeldingsformulier


pagina 1 (27 jan. 2006)

Opmerkingen Polder PV:

 • 1 Niet gespecificeerd wordt welke omvormer wordt aangeboden, i.t.t. brief van 29 november 2005.
 • 2 Uit deze opmerking volgt dat (via het contractnummer traceerbaar) men blijkbaar een "brief op maat" heeft gemaakt voor de mensen met systemen tot 700 Wattpiek (het maximale nominale vermogen wat op een Soladin 600 aangesloten mag worden, als die omvormer inderdaad aangeboden wordt). En wordt er dus mogelijk een andere brief gestuurd naar mensen die grotere Sunpower® systemen hebben. Niet duidelijk is hoe er omgegaan wordt met mensen die een oneven aantal panelen hebben, want dan moet waarschijnlijk 1 paneel op een Soladin 120 Watt omvormer aangesloten worden. Info ontbreekt hierover.
 • 3 Zéér ongebruikelijk en onnodig vertragend cq. drempel opwerpend. Waarom niet dat antwoordformulier direct bij die brief, waarom zo moeilijk doen??? Kras voorbeeld van beleidswijziging (zie brief van 29 november 2005 waar dat antwoordformulier wel bijzat!).
 • 4 Reactiedatum veel te krap wegens vakantietijd en schuld van vertraging bij NUON. Mogelijk is deze datum (en de er op volgende inzenddatum voor het telefonisch aan te vragen antwoordformulier) afhankelijk van wanneer u de brief zult krijgen. Controleer dat dan ook direct!!!
 • 5 Reactiedatum voor insturen antwoordformulier slechts 11 dagen na datum telefonisch verzoek formulier. Veel te krap. Bovendien niet mee eens dat Sunpower® eigenaren voor het blok gezet worden. Ik ken diverse mensen die met schaduw worden geconfronteerd en significante systeemverliezen zullen krijgen als er een stringinverter zal worden toegepast, wat de terugverdientijd van hun systeem nog verder zal doen oplopen. Voor die mensen horen de talloze nog goede en nooit gebruikte OK4 omvormers met no claim/zonder garantie beschikbaar te blijven, zoals verwoord in mijn "Standpunten".

pagina 2 (27 jan. 2006)


Nieuwe procedure NUON/nieuw antwoordformulier. Zucht. Stelletje CCC bureaucraten! Nu moet je dus eerst bellen, dan pas krijg je een antwoordformulier (als je "aanvraag" niet ergens achter een stoffig bureau verdwenen blijkt te zijn en je - volgens NUON - zou kunnen "fluiten" naar de vervangingsactie). Laat het de dames en heren maar eens goed weten daar in Schoonhoven (026 - 8449904). Als ze woedende klanten willen moeten ze vooral zo doorgaan.

Ben je eenmaal zonder ongelukken "door de molen" heen, dan moet je als het goed gaat! (gaan muiten als u dat aanmeldingsformulier niet op tijd dreigt te krijgen!!!) de volgende papierwinkel in huis krijgen, een "begeleidende brief", en het reeds lang verwachte (bij de eerste brief gewoon bijgevoegde) aangepaste (!) aanmeldingsformulier. Let daarbij vooral ook op punt 5 (voor de zoveelste maal een onacceptabele fundamentele "beleidswijziging"!!!):


begeleidende brief bij antwoordformulier (6 februari 2006)

Voor commentaar bij (1), zie opmerkingen onderaan het hierna volgende antwoordformulier


Voor mensen die onverhoopt bovenstaande brief niet hebben gehad, die door alle aandacht en geruchten er opeens achterkwamen dat ze ook recht op gratis vervanging hadden en die "verhaal" gingen halen bij NUON heeft het bedrijf deze "aanmeldingsbrief" op de volgende wijze aangepast (alinea naast 1, mijn rode markeringen):

Bij deze brief zat het hieronder weergegeven aanmeldingsformulier. U snapt zeker wel dat er door de "reparatie medewerker" niet zo goed gekeken is naar de ogenschijnlijke tegenspraak in die alinea, want er wordt geen datum aangegeven, maar toch moet er vóór die mysterieuze datum gereageerd zijn... Het codenummer van beide hierboven genoemde brieven is Toez2/iss 800014858.


aanmeldingsformulier (6 februari 2006)

Opmerkingen Polder PV bij aanmeldingsformulier en begeleidende brief 6 februari 2006:

 • 1 Negeren die opmerking. Als u die brief door de schuld van NUON niet op tijd gekregen heeft, als door de schuld van de afdeling van het NUON CCC in Schoonhoven uw telefoontje niet goed verwerkt wordt, als het aanmeldingsformulier u op de een of andere wijze niet of te laat bereikt, of als er alsnog wat fout gaat bij het verwerken van dat antwoordformulier, heeft NUON een probleem, en niet U! Wie volstrekt onnodige, drempelverhogende bureaucratische aanmeldprocedures in elkaar timmert na alles wat hieraan is voorafgegaan en nadat voor de eerste groep klanten wel gewoon een antwoordformulier is meegestuurd, moet niet gaan zitten mekkeren als klanten die geholpen willen worden gaan klagen doordat die procedure niet loopt.
 • 2 Pas in deze regel komt de "nieuwe", nog van niets wetende klant te weten dat de nieuw aangeboden omvormer een Soladin 600 is. Waarom nu pas en niet in de brief van 27 januari 2006?
 • 3 Voordat de installateur bij u aan de slag kan gaan moet hij/zij de oude in het Sunpower® systeem opgenomen OK4 omvormers met een laptop en data-interface uitlezen, u een hard-copy (print) van de inverter data geven waarmee u een (minimale) claim van de op 1 maart 2005 door NUON Retail toegezegde € 12,50 per defecte omvormer bij de leverancier van het systeem moet kunnen neerleggen wegens gederfde produktie van niet opgewekte zonnestroom.
 • 4 Nagevraagd moet worden hoe claims m.b.t. de garantie op de Shell Solar zonnepanelen verwerkt gaan worden, nu het bedrijf de volledige polykristallijne divisie aan het Duitse bedrijf SolarWorld heeft verkocht (incl. verkoopkantoor in München waar uw garantiepapieren, flashdata e.d. liggen).
 • 5 OPGELET! Dit punt is fundamenteel gewijzigd t.o.v. het eerste aanmeldingsformulier (29 november 2005)!!! Vergelijk onderstaande zinnen maar eens (mijn vetdruk):
  29 november 2005: "Aan de installatie wordt standaard een voorziening toegevoegd waarmee u de opbrengst van uw SunPower-systeem op een computer kunt aflezen."
  6 februari 2006: "Wanneer bij uw huidige installatie de opbrengst van uw Sunpower-systeem op een computer kunt aflezen, dan zal deze uitleesmogelijkheid wederom bij de vervanging worden toegevoegd aan de installatie." (N.B.: tussen "wanneer" en "bij" is het woordje "u" vergeten)
  Dit is voor de zoveelste keer een 180 graden "draai" aan NUON beleid, hetgeen u naast u neer moet leggen. Claim het gratis interface (voor de Mastervolt Soladin 600 is dat de PC-Link, info zie FAQ-lijst op de website van Mastervolt)
  , zoals aangeboden in het antwoordformulier van 29 november 2005 (er zitten in die eerste groep ook klanten die niet meten, dus heeft u ook recht op dat gratis interface).
  Mocht NUON op dit punt onverhoopt (en onterecht) niet door de knieën gaan, eis dan dezelfde aanbieding als die bij Eneco op: korting op het nieuwe interface, voor de prijs van € 45,00 incl. BTW i.p.v. voor de normale prijs van € 59,50 incl. BTW.
 • 6 Nieuwe periode werkzaamheden door de enorme door NUON veroorzaakte vertraging van de reeds op 9 december 2005 aangekondigde brief: i.p.v. april-juni 2006 wordt nu gerept van periode april-oktober 2006.
 • 7 Hiermee probeert NUON onder claims voor compensatie gederfde inkomsten van niet opgewekte zonnestroom uit te komen (zie ook punt 3), hetgeen onterecht is. Ook hierbij niet vergeten dat afkoop van garantie overeind blijft staan (diverse mensen hebben voor tien jaar garantie afgekocht bij aankoop van het Sunpower® systeem), en dat ook de garantie op de zonnepanelen intact blijft. Mensen die niet met de vervangingsactie mee kunnen doen (kleine groep die intensief meet met het OK485 interface en/of die serieuze beschaduwingsproblemen hebben (stringomvormer zoals de Soladin 600 is dan niet geschikt!), zie "Standpunten van Polder PV"), dienen uit een no-claim/no-guarantee pool van uit de renovatie en bestaande voorraad overschietende hoeveelheid goed werkende OK4 omvormers te kunnen putten als reservevoorraad.
 • 8 Datum voor insturen antwoordformulier is naar achteren verschoven: van 15 januari 2006 (formulier 29 nov. 2005) naar 28 februari 2006 (formulier 6 februari 2006). Nog steeds veel te krap, want het is slechts 11 dagen na de "telefonische reactiedatum" in vakantietijd. 1 maand responstijd is "normaal" in het economische verkeer, maar blijkbaar is NUON geen "normaal" bedrijf.
 • 9 De slotzin uit het antwoordformulier van 29 november 2005, "Daarin staat informatie over de installateur die de vervanging zal uitvoeren.", is in dit formulier geschrapt... (????)

Het mag duidelijk zijn: NUON maakt er voor de zoveelste maal een potje van, nota bene met een van de belangrijkste documenten uit de hele Sunpower® affaire!!! Laat u geen oor aannaaien en sta op uw rechten. Doe dat s.v.p. schriftelijk, met een kopie naar het antwoordnummer in Schoonhoven en het postbusnummer in Arnhem! Stuur het aanmeldingsformulier desnoods aangetekend op, al maakt u daar wel TNT erg blij mee...


 
^
TOP

NUON brief 29 november 2005

NUON leek er "vroeg" bij te zijn, zoals blijkt uit onderstaande brief van 29 november 2005, maar er lijkt van alles mis te gaan met de verzending van de grote bulk van die brief (sterk vertraagd, de "verantwoordelijke afdeling" weet van niks, etc.), waarover u op de actuele Sunpower pagina e.e.a. kunt volgen. In ieder geval is de "eerste" reactiedatum (15 jan. 2006) reeds verstreken, hetgeen uiteraard onacceptabel is en dat heb ik dan ook laten weten aan het bedrijf, want ik hoor van diverse kanten dat die brief nog steeds niet ontvangen blijkt te zijn (status: 24 januari 2006!). Nog geen reactie op mijn uitgebreide e-mail gehad, helaas...

Hieronder in 3 delen de integrale brief van NUON die naar alle (???) 3.300 Sunpower® klanten van het bedrijf verzonden zou moeten zijn/worden (zou volgens woordvoerster Serva Dollenkamp eind van de eerste week van december bij alle NUON klanten met Sunpower® systemen op de mat hebben moeten liggen...). Gaarne zelf actie ondernemen als dat niet gebeurd is en bericht aan Polder PV als dat niet klopt! Nieuw telefoonnummer van de afdeling van Customer Care Center van NUON die hierover gaat (zie brief): 026 - 8449904, dat is een tot nu toe onbekende afdeling van het CCC in Schoonhoven.

Contact, status registratie:
NUON Sunpower
NUON Customer Care Center
Postbus 40021
6803 HA Arnhem

Tel. 026 - 8449904
(lokaal tarief; maandag tot en met vrijdag
van 08h00 tot 17h00)

Antwoordformulier:
Antwoordnummer 19010
2810 VN Schoonhoven

Laat in ieder geval uw naam en adresgegevens als Sunpowerklant bij NUON registreren en eis die brief op.

In onderstaande brief zijn de gegevens van de geadresseerde verwijderd.

pagina 1
pagina 2
aanmeldingsformulier


pagina 1 (29 nov. 2005)


pagina 2 (29 nov. 2005)


aanmeldingsformulier (29 nov. 2005)


 
^
TOP

Eneco brief 19 januari 2006

Eneco heeft pas veel later, zo blijkt uit de datum van de brief, een schrijven naar haar 3.800 klanten doen uitgaan. Hieronder volgt de brief die ik van een klant kreeg, met het bijgevoegde FAQ (veelkomende vragen) vel en, inmiddels ook, het antwoordformulier. Ook m.b.t. het verzenden van de brief door Eneco geldt: als u die onverhoopt NIET mocht ontvangen gaarne ZELF aan de bel trekken, laat u registreren als klant die recht heeft op de vervangingsactie, en Polder PV op de hoogte brengen s.v.p.

Let op de uiterste reactiedatum van 18 februari 2006. Dit is ook aan de krappe kant, zeker omdat er nogal wat mensen rond deze tijd op vakantie zijn. Dreigt u geen brief voor die datum ontvangen te hebben, meldt dat dan bij Eneco, met kopie aan Polder PV!!!

Let op: Eneco heeft, heel klantgericht, ook een FAQ op hun website ingericht voor de Sunpower® klanten, met ook veel vragen en antwoorden over zonnepanelen, bemetering e.d. Een van de vragen luidt:

Vraag
Sunpower Zonnepanelen: Mijn buurman/kennis heeft een brief gekregen maar ik niet?

Antwoord
Heeft u wel een SunPower systeem, of gaat het om een ander systeem? Heeft u dit aangeschaft bij (een voorganger) van ENECO Energie?
Dit kunt u nakijken op de aankoopbon.
Als u een SunPower systeem bij ENECO Energie heeft aangeschaft en u heeft geen brief ontvangen, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar *zonnepanelen@eneco.nl, of te bellen met 0900 - 2353632.

*email adres komt uit bij Dokkum.

Let op dat dat sterretje NIET bij het e-mail adres hoort (foutje in origineel, heb ik reeds e-mail over gestuurd). Kijk, zo hoort dat nu. Als u die brief NIET op tijd heeft gekregen (in een ander antwoord meldt Eneco dat u die brief rond 21 januari 2006 ontvangen moet hebben), DIRECT in de (elektronische) pen of de telefoon klimmen s.v.p.

Contact:
Eneco Energie
Afdeling Zonnepanelen
Postbus 24
9100 AA Dokkum
Tel. 0900 - 2353632 (€ 0,13 per minuut;
werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur)
http://www.eneco.nl/zonnepanelen

e-mail: zonnepanelen@eneco.nl

Antwoordformulier opsturen aan:
Eneco Energie
Afdeling Zonnepanelen
Antwoordnummer 45
9100 AA Dokkum

pagina 1
pagina 2 ("FAQ")
aanmeldingsformulier


pagina 1 (19 jan. 2006)


pagina 2 ("FAQ"; 19 jan. 2006)


aanmeldingsformulier (19 jan. 2006)

Nota bene: enkele opmerkingen in de FAQ lijst roepen vraagtekens op. Als ik daar tijd voor vind, kom ik er nog op terug. Het aantal bij Eneco gekochte Sunpower® zonnepanelen is op het aanmeldingsformulier al van tevoren ingevuld en dient gecheckt te worden, evenals enkele andere gegevens zoals aanwezigheid/afwezigheid monitoring interface. Let op dat het nieuwe interface voor de Soladin omvormer van Mastervolt aangeboden wordt voor € 45,-- incl. BTW als u nog niet zo'n interface (voor de OK4 omvormers) bezat. Brief anoniem gemaakt. (PJS)


brieven NUON/Eneco

© 2005-2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)