politiek ?
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGYERGY

"Policy"

Een spel van woorden en ideeën

Het "P-woord"
Multi-inzetbaar
De P van "politiek"
Doelen
Tenslotte
(Nabije) toekomst
"Practische policy"
Nevenactiviteiten


Het "P-woord"

"Policy" is een raar woord wat je regelmatig op websites tegenkomt. Het is een verwijzing waar ik zelf eigenlijk nooit naar kijk, maar het is bij nader inzien toch wel belangrijk om zelf aan te geven wat je met een website wilt, wat je doel ervan is, en hoe je met je lezers om wilt gaan. Daarbij doel ik niet op allerlei dwingende juridische angels en klemmen, want dan gaan bij mij allerlei alarmbellen rinkelen, wordt het "verlicht anarchistische vrijheidsstreven" van mij op de proef gesteld en doet het woord "policy" al gauw aan dat nauw gerelateerde woord politie (in zijn hoedanigheid van "controle", "vrijheidsberoving") denken.


Multi-inzetbaar

Er staat in mijn oude Engelse woordenboek achter "policy" dan ook zowel "politiek", "gedragslijn", "(staats)beleid", "overleg", als "omzichtigheid", dus we kunnen er alle kanten mee op. Mijn voorkeur gaat naar de laatste betekenis uit, maar als je verder wilt komen in de wereld moet je soms helaas tegen (heilige) huisjes schoppen, strijden, masseren, manipuleren, "netwerken", actie voeren, etc., al naar gelang de (politieke) overtuiging en/of sterke punten van betrokkene, en dan heet het opeens "politiek bedrijven", met alle negatieve connotaties van dien.


De P van "politiek"

Nu heb ik een grote hekel aan de vele bedenkelijke uitingsvormen van de internationale, landelijke en gemeentelijke politiek zoals de veelvuldig getoonde ver-van-mijn-bed show en je op veel te grote schaal en op bureaucratische wijze willen bemoeien met mensenlevens, vaak met de meest weerzinwekkende gevolgen. Dat betekent uiteraard niet dat ik geen politiek bedrijf. Het prettigst gaat mij dat echter af in mijn eigen leefomgeving (milieu begint in eigen huis, "small is beautiful") en middels onze huishoudportemonnee bedrijf ik dagelijks op actieve en zeer effectieve wijze politiek door uitsluitend milieu- en sociaal verantwoorde, biologisch geproduceerde en/of fair trade producten te kopen. Dat is mijn "macht" en politieke spel met de rest van de wereld. Dat ik daarbij een partner heb die zich daar volledig in kan vinden en zelfs voortrekker is in diverse zaken, mag ik als het grootste geluk van de wereld beschouwen, want anders zou het allemaal stukken lastiger worden. Bedankt daarvoor ! En natuurlijk, door in eigen huis met zonne-energie te beginnen is de basis voor deze - bij tijd en wijlen opruiende en "prikkelende" - website gelegd.


Doelen

Terug naar de website: zoals elders uitvoeriger toegelicht was jaren lang de primaire opzet van Polder PV, om mensen te laten kennismaken met het functioneren van een (particulier) zonnestroomsysteem, hoe de productie per dag, week, maand, seizoen en van jaar tot jaar wisselt, hoe eventuele verschillen binnen het systeem zichtbaar gemaakt kunnen worden, en wat de impact van het systeem op de energiehuishouding is (en daarmee, uw invloed op "de boze buitenwereld"). Speciale aandacht is er voor de OK4 inverter en de problemen die er m.b.t. deze apparaten zijn ontstaan, bemetering van het systeem, maar ook, heel belangrijk, onderhoudende nieuwspagina's. Informatieverschaffing dus.

Een ander doel is het welbewust af en toe plaagstootjes uitdelen en het "kietelen" van vastgeroeste en doorgeschoten denkbeelden op het gebied van de (inter-)nationale duurzame energievoorziening, want ik vind dat over dit soort essentiële zaken niet alleen door machtige, achter gesloten deuren vergaderende gremia beleid gemaakt dient te worden, maar dat beslissingen gedragen dienen te worden door de (lokale) bevolking die daarover volledige inspraak moet hebben. Een berucht internationaal voorbeeld uit 1995 is het in een zeer laat stadium (na bijna 10 jaar) beëindigen van de steun aan het megalomane stuwdamproject Arun III in Nepal door de Wereldbank, waardoor er een enorme achterstand is gekomen in kleinschalige (duurzamere) projecten op het gebied van de lokale energievoorziening in dit extreem arme land doordat daarvoor geen geld meer was. Zowel de Wereldbank als de Nepalese regering hebben in het "mislukken" van dit stuwdamproject een zeer dubieuze rol gespeeld.

Het mooie van zonne-energie (PV) in eigen huis halen ligt hem vooral in het feit dat, door levering van zonnestroom overschotten aan het net via de netgekoppelde PV-installaties, individuele burgers een rol van betekenis gaan spelen in de "democratisering" van de energievoorziening. Dat mag wel bombastisch klinken, maar het is wel waar. Zeker als ik een bezoeker onze terugdraaiende Ferraris meter laat zien en daarmee zichtbaar maak dat ik donkergroene zonnestroom aan de nationale stroommix aan het toevoegen ben. Dat is een ongelofelijk krachtig, symbolisch signaal! Het gaat mij in eerste instantie niet om de hoeveelheid kilowatturen die ik teruglever (natuurlijk: hoe meer hoe liever), maar het mag duidelijk zijn dat burgers hiermee een prachtig middel in handen hebben om zelf actief te gaan bijdragen aan het nakomen van het door de Nederlandse regering ondertekende Kyoto protocol in de negentiger jaren van de vorige eeuw. En véél later, ook de Climate Agreement tijdens COP21 in Parijs (eind 2015). Op de pagina meterstanden2 op deze website heb ik jarenlang op een duidelijke wijze inzichtelijk gemaakt wat het enorme effect is van een combinatie van energiebewust leven en het laten installeren van een (inmiddels te kwalificeren als "klein") particulier zonnestroom systeem op deze individuele bijdrage. Om in internationale termen te blijven: "Think globally, act locally" (denk globaal, handel lokaal).

Ik hoop dat ik met sommige stellingnames op diverse plekken in deze website niemand voor het hoofd stoot, maar de wereld verandert nu eenmaal niet zonder "groeipijntjes" en we moeten ons goed realiseren dat alle sociale verworvenheden (die de meeste mensen van naoorlogse generaties als "vanzelfsprekend", zelfs als "rechten" zijn gaan beschouwen) slechts door maatschappelijke strijd tot stand zijn gekomen en daarbij ook niet het eeuwige leven hebben. Duurzaamheid (in al zijn vormen) zal niet anders tot stand komen, zeker niet met de extreem conflicterende belangen in de moderne maatschappij. Ik wil hierbij direct aangeven dat ik niet in het nastreven van een utopie geloof, want dat lijkt me niet in overeenstemming met de menselijke geest die zich immers niet langdurig in dwangbuizen (van welke aard dan ook) laat dwingen. Wel geloof ik in het stapje voor stapje beter maken van de menselijke samenleving op deze prachtige planeet, en duurzame energie voor iedereen is daarvan een essentieel, doch niet alleenzaligmakend onderdeel.


Tenslotte

Voor wie een beetje ingevoerd is in de duurzame energiewereld als geheel, en de zonne-energie in het byzonder, zal het niet ontgaan zijn dat er nogal wat meningsverschillen zijn over strategieën voor een succesvolle verdere ontwikkeling van de sector. Dit flakkert de laatste jaren weer genadeloos op in Nederland, wat sowieso een enorme inhaal race moet bewerkstelligen, maar waar ook blijkt dat de gevestigde ordes nog hele dikke vingers in de pap hebben. Ik geloof echter niet in één perfect uitgedachte strategie voor een duurzame wereld omdat we in een maatschappelijke context leven die zo ongelofelijk complex is dat zoiets niet werkt, of slechts op een bepaald vlak. Mensen hebben vaak zeer verschillende achtergronden, opvoeding, culturen en opvattingen en het is gewoon onmogelijk om die allemaal op een lijn te krijgen. Waarvoor we moeten waken is om elkaar dan maar te ontlopen en allemaal het wiel zelf proberen uit te vinden want daarmee is geen enkele zaak gediend, zijn structurele verbeteringen op het vlak van een duurzamere energievoorziening een te belangrijk onderwerp, en is de "materie" te complex.

Ik pleit daarom ook voor een respectvolle omgang met andere partijen die elk op hun eigen wijze een bijdrage aan de door ons allen zo gewenste verduurzaming van onze samenleving doen. Alleen met zo'n constructieve houding kunnen we verder komen. En dan mogen er best grote verschillen van mening op tafel komen, als ze maar met goede argumenten naar voren gebracht worden. Niemand heeft de wijsheid in pacht (ik zeker niet, daarvoor ken ik mijn beperkingen te goed) en we moeten gewoon accepteren dat er af en toe fouten worden gemaakt. Dat laat onverlet dat we daarvan wel moeten leren! Het verleden is passé, laten we werken aan een nog mooiere toekomst. Duurzame energie is een kwestie van lange adem (met dank aan Verbong et al. 2001).


(Nabije) toekomst

Veel zaken kan ik - via het Polder PV portal - niet (meer) doen, ze kosten namelijk teveel tijd, en ik heb in de loop der jaren mijn prioriteiten aangescherpt. Het lighthouse project "inventarisatie van grote PV projecten in Nederland" eist sedert 2014 bijna alle aandacht op. Derhalve verschijnen er minder artikelen op Polder PV. Maar diegenen die worden gepubliceerd zijn meestal grondige analyses van diverse aspecten van zonnestroom in Nederland, en behandelen soms ook de waanzinnig complexe evolutie van diverse energietarief componenten. Geduld a.u.b., als u denkt dat u iets mist. Ik doe het allemaal in mijn uppie en er moet hier ook nog een duurzame huishouding gevoerd worden (en ik wil nog gezond blijven ook, en mijn partner heeft ook zo haar gedachten over wat nog wel en niet meer acceptabel is...).


"Practische policy"

Bronnen extern. Bij alle gebruikte "externe" afbeeldingen is de bron expliciet vermeld. Ik ben wel een stuk terughoudender geworden met externe content (schade en schande), en gebruik bij voorkeur eigen materiaal. Daarvan heb ik inmiddels een enorm archief opgebouwd, u zult op mijn zeer actieve Twitter account honderden unieke eigen foto's (en grafieken) tegenkomen. Sommige geanimeerde "gif" plaatjes op de website komen van de CD "Uw eigen homepage in 48 uur" van PCM Computer Idee, VNU Business Publications Ltd., © 2003. Hele goeie "smileys" heb ik gejat van het fenomenale Gathering Tweakers forum voor zonminnende computernerds, waarvoor hartelijk dank (ter "compensatie" heb ik daar vele jaren lang regelmatig bijgedragen aan de heerlijke range aan topics die daar voorbij flitsten, aanrader ). De geanimeerde "banner" is echter van eigen hand, evenals enkele andere animaties, zoals het door mij ontworpen geanimeerde "Atoomenergie? Nee Bedankt <> Zonne-energie? Ja Graag!" logo (toestemming van WISE); het copyright is hierbij vermeld.

Copyright ©. Ik heb ongelofelijk veel tijd gespendeerd aan het zo fraai mogelijk presenteren van grafische gegevens op deze website. Respecteer a.u.b. ook mijn auteursrecht op de getoonde afbeeldingen. Wilt u een illustratie voor uw eigen (niet commerciële!) publicaties, website e.d. gebruiken? Stuur een e-mail! Publicatie zonder voorafgaande toestemming kan ik helaas niet toestaan.

Ook stel ik prijs op een e-mailtje als u naar (delen van) mijn website linkt op uw eigen platform. Gebruik daarvoor s.v.p. de volledige deep-link naar het betreffende artikel.

Privacy/bronnen bescherming. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat informatie die aan Polder PV wordt gestuurd of overhandigd (sterk) privacy-gevoelig is, of de afzender stelt anonimiteit op prijs. Uiteraard voldoet Polder PV aan de wens van velen om de identiteit niet prijs te geven (zeker niet bij conflicten of in het geval van publicatie van "gevoelige data"). Dit, omdat er nogal wat "loos" is op de energiemarkt en daar nog heel veel aan moet gebeuren. Vandaar de soms als "anoniem" aangehaalde bronnen.


Nevenactiviteiten

Gebondenheid. Ik ben niet (financieel) verplicht aan enige organisatie en/of bedrijf welk op deze website genoemd wordt. Als dit mocht veranderen, zal ik daar melding van maken.* Wel zal ik trachten waar ik dat opportuun acht genuanceerd een beeld te geven van bepaalde situaties en/of ontwikkelingen waarbij sommige organisaties betrokken zijn. Ik heb meerdere "duurzame" petten op, maar ik bekleed geen bestuursfuncties (is ook absoluut niet mijn ambitie). "Polder PV" heeft geen byzondere juridische status en is gewoon een leuke kapstok om zowel de praktijkkant van ons zonneavontuur, als de diverse bespiegelingen over duurzame energie aan op te hangen. Wel is de domeinnaam www.polderpv.nl geregistreerd op mijn naam. De website is uitsluitend mijn eigen verantwoordelijkheid en er kunnen geen "rechten" aan ontleend worden. Wat echter beslist niet inhoudt dat gedane afspraken en/of toezeggingen geen rechtsgeldige werking hebben. Voor verbetering is de site natuurlijk altijd vatbaar, met name op het technische vlak omdat ik daarvoor (helaas) geen opleiding genoten heb en ik nog elke dag bij leer. Ik ben tenslotte ook maar een mens (1 van de 7,5 miljard). Een e-mail om fouten recht te zetten wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Peter Segaar / Polder PV, 29-10-2004; aanvullingen 21-12-2004; 3-9-2005; 7-4-2006; 27-6-2006; 9-8-2006; 15-2-2007; 19-8-2008; 20-6-2010; 15-2-2013, 11-12-2016, 13-12-2019, Leiden.

*
1: de aankoop van 2 laatste zonnepanelen bij het bedrijf SolarNRG is geannuleerd

2: per 4 maart 2006 is Polder PV te gast op de server van iQue Digital Media Design, op uitnodiging van de software ontwikkelaar Ron Hoekstra die de laatste versies van het fantastische OK4 omvormer Data Manager programma heeft begeleid en aangepast. Uiteraard wordt daarmee een "relatie" aangegaan tussen een bedrijf (iQue) en een particulier initiatief (Polder PV). En die relatie functioneert naar volle tevredenheid. Als er iets mis is met de site, wordt ik meestal snel geholpen. Polder PV is in die zin niet meer voor 100 procent "onafhankelijk" te noemen. Maar wie is dat wel?

3: sinds eind 2005 stond Polder PV op de website van zijn duurzame elektra- en kookgasleverancier Echte Energie vermeld in het lijstje "Links partners" (onder het hoofdje "ambassadeurs"). Dit hield geen enkele verplichting in tussen E.E. en Polder PV en er zijn destijds geen afspraken gemaakt over inhoudelijke of financiële kwesties. E.E. wilde hiermee organisaties die op een zelfde "lijn" zitten als het bedrijf een klein beetje promoten, waarvoor dank. Uiteraard vindt u regelmatig positieve berichtgeving over E.E. op Polder PV, met argumenten waarom die berichten die strekking hebben. Echter, niet alles is altijd koek en ei en indien nodig zal Polder PV daarover berichten. Echte Energie is medio 2007 helaas door Eneco Energie opgeslokt en de klanten zijn overgegaan naar Greenchoice. End of story, dus...

4: als Polder PV gevraagd wordt voor bijdragen (presentaties, artikelen) ontvangt hij daarvoor soms cadeaubonnen.


"Dubbele petten", passieve en/of actieve promotie via lidmaatschap en/of donateurschap van diverse duurzame organisaties en/of financiële ondersteuning van duurzame initiatieven (status dd. 11 december 2016). Meest relevante:

 • lid Zonnestroom Producenten Vereniging (Z.P.V.)
 • lid Organisatie voor Duurzame Energie (O.D.E.)
 • lid Sunergy Rijswijk (Vereniging opgeheven)
 • lid en tevens coöperatief aandeelhouder van Windvogel per 10 maart 2010
 • lid Zon&Licht Rijnland (opgegaan in Z.P.V.)
 • beheerder zonnepanelen Centraal Wonen Stevenshof Leiden
 • particulier sponsor Solutra, Universiteit Twente
 • intensieve contacten middels fora en e-mail verkeer met talloze betrokkenen in de duurzame energie sector
 • donateur Milieudefensie
 • donateur Greenpeace
 • donateur Kleine Aarde (organisatie eind 2010 opgeheven)
 • donateur Aktie Strohalm
 • ex- mede-eigenaar doch nog steeds medewerker onderhoudsploeg Bulderbos
 • in het verleden sporadisch deelname aan acties Milieudefensie (Schiphol)
 • fiets als duurzaam en gezond basisvervoer (geen rijbewijs)
 • duurzaam energiecontract (elektra en kookgas), per 1 oktober 2007 bij Greenchoice
 • contract "stadswarmte" bij Vattenfall/NUON Warmte (niet vrijgegeven markt)
 • netbeheer kookgas en elektra via Continuon > Liander
 • beleggingen in Groenfonds (voorheen: Windfonds en Biogrond Beleggingsfonds) van Triodos Bank
 • per 21 juli 2006 belegging in Triodos Renewables Europe Fund, uitgebreid in 2010. Na langdurig in Luxemburg te hebben gezeteld, is het eigendom van het fonds terug in Nederland, vanwege diverse verslechteringen in het belasting regime in L.
 • beleggingen in Milieufonds ASN Spaarbank
 • per november 2016 (kleine) co-crowdfunder van het 174 kWp PV project op Kleinstesoepfabriek (crowdfund platform Zonnepanelendelen.nl, project is veel vroeger dan gepland on-line gegaan, 27 november 2016 eerste stroom productie, planning was medio jan. 2017 ...)
 • per december 2019 met partner co-crowdfunder van het door 2 ondernemers uit de grond gestampte Solarvation (II) project, wederom bij Zonnepanelendelen.nl. Dit grote grondgebonden zonnestroom project is gebouwd op de plaats van een voormalige proefboerderij van de Universiteit van Wageningen (WUR), waar een forse asbest sanering en sloop van de oude gebouwen aan vooraf is gegaan. Het project is begin april 2020 aan het net gekoppeld.**
 • Rail-Aktief kaart N.S. sinds mensenheugenis (tegenwoordig "Voordeelurenabonnement"; doch niet erg "actief" treinreiziger...)
 • 100 procent onbetaalde arbeid aan Polder PV, zonder uitkering of bijstand
 • luis in de pels van de Nederlandse energiesector
 • het op zonnestroom bakken van biologische appeltaarten bij feestelijke gelegenheden (een van de minder onsmakelijke vormen van omkoping)
 • etc.

** Meest recente - relevante - toevoegingen aan bovenstaande lijst (dec. 2016, dec. 2019). Naast uiteraard een nuttige bestemming van feitelijk door bijna nihil rentes "waardeloos" geworden spaargeld, ook een eerbetoon aan een zeer actief, en spectaculaire resultaten afleverend crowdfunding bedrijf in PV zaken, wat niet voor niets een duurzaamheids-prijs van de Verenigde Naties heeft gekregen. Ze waren één van de 13 winnaars van de Verenigde Naties Climate Change Award (bericht) ...

Tot slot krijgt Polder PV heel af en toe soms wat spontaan en altijd ongevraagd aangeboden van een partij uit de PV-branche. Daarbij is de verzekering dat er niet (alleen) maar positief over genoemde partij zal worden geschreven een ongeschreven wet. Het gaat daarbij - in de spaarzame gevallen dat dit is geschied - nooit om absurde cadeau's. Al blijft dit natuurlijk zoals overal elders "een hellend vlak". Een recent exemplaar is een gift van twee - byzondere - zonnecellen en een plastic modelletje van een Astra satelliet van een installatiebedrijf uit Noord Holland (bericht 16 aug. 2012). Ook in dezen poogt Polder PV met prudentie en genuanceerd op te treden. Of dat altijd lukt is aan derden om te beoordelen..

Als u d'r nog eentje weet die ik per ongeluk "vergeten" ben, geef dan even een seintje.


 
 
 
© 2004-2019 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP