energy yield per week, 4 years superimposed
maandopbrengsten reëel
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Jaaroverzichten

Gerealiseerde maandopbrengsten

1. Maandopbrengsten per groep per jaar (groepen paarsgewijs)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ministring alle jaren (rollover image)
2. Maandopbrengsten gehele PV systeem (1.020 Wp) per jaar (groepen gestapeld)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ministring alle jaren (rollover image)
3. Gestandaardiseerde maandopbrengsten (vaste maandlengte van 30 dagen)
ministring alle jaren (rollover image)

zie ook: gemiddelde maandopbrengsten, genormeerde maandopbrengsten
en verder: gerealiseerde dagopbrengsten, gerealiseerde weekopbrengsten


Inleiding

In deze deelsectie worden de maandopbrengsten weergegeven zoals die zijn berekend uit de met het OK485 data interface dagelijks (ochtendmeting) uitgelezen meterstanden opgeteld per groep AC modules (93 resp. 108 Wp groep; groepen paarsgewijs in grafieken afgebeeld in paragraaf 1), en de daar uit afgeleide totale meterstand voor het gehele in bedrijf zijnde PV-systeem (groepen gestapeld in grafieken afgebeeld in paragraaf 2). De werkelijke maandopbrengst (eerste tot en met laatste dag van de officiële maand) van de betreffende groep AC modules wordt berekend door de (cumulatieve) ochtend meterstand van de eerste dag van de betreffende maand af te trekken van de ochtend meterstand van de eerste dag van de opvolgende maand (= identiek aan eind meterstand van de laatste dag van de bekeken maand). Er wordt dus voor de maandoverzichten normaal gesproken niet uitgegaan van een "vaste" periode van 30 dagen, of van het verschil in meterstanden van 2 dagen die 4 weken van elkaar af liggen (dit laatste wordt soms door mensen gedaan die slechts 1x in de maand een meting doen op een vaste dag in de week). Bij het maken van jaaroverzichten met "niet officiële" maandopbrengsten komt men in de problemen doordat maanden en jaren geen constant aantal dagen bezitten. Bij een gekozen vaste meetperiode van 30 dagen bijvoorbeeld zijn er in gewone jaren 5 (in schrikkeljaren 6) dagen "over" per jaar, waardoor een verloop in de tijdrekening gaat plaatsvinden. Als men dan bijvoorbeeld "maand"opbrengsten van opeenvolgende jaren met elkaar wil vergelijken om trends te analyseren is dat niet meer goed mogelijk. Wel is het uiteraard mogelijk vanuit de werkelijk gemeten (officiële) maandopbrengsten een "standaard" opbrengst te berekenen voor een maand met een vastgestelde lengte van 30 dagen om een werkelijk objectieve vergelijking van de maanden onderling te krijgen. Zie hiervoor paragraaf 3.

In de maandgrafieken wordt door mij, net als bij de weekgrafieken, i.t.t. bij de daggrafieken niet van een vlakvullende weergave gebruik gemaakt maar worden de opbrengsten in de vorm van kolommen weergegeven tenzij anders aangegeven.

Incomplete en missende data

Als van een maand de eerste of laatste helft geen metingen gedaan konden worden (door tijdelijke afwezigheid, vakanties e.d.), er minimaal 14 dagen van die maand wel gemeten is, en de begin- of eindstanden van de voorafgaande cq. opvolgende maand bekend zijn, wordt voor de "incomplete" maand een extrapolatie van het maandtotaal gemaakt door uit te gaan van het bekende daggemiddelde van de gemeten dagen. Deze geëxtrapoleerde data worden in de grafieken in grijs weergegeven en dienen uitsluitend ter indicatie van de mogelijk behaalde opbrengst in die maand. Omdat het weer gedurende een maand nogal veranderlijk kan zijn dienen deze geëxtrapoleerde data zeker niet als referentie genomen worden. Maanden waarvan begin- en eindmeterstanden bekend zijn, maar waarbinnen een periode metingen ontbreekt, worden gewoon weergegeven (de opbrengsten worden sowieso uit de begin- en eindmeterstanden van de betreffende maand bepaald). Maanden waarvoor te weinig data bekend zijn of in het geheel geen waarnemingen, worden open gelaten ("gaten" in de grafiek; dit is tot nu toe nog niet voorgekomen bij de maandgrafieken omdat we nooit langer dan een maand van huis zijn).


 

1. Maandopbrengsten per groep per jaar (groepen paarsgewijs)

De resultaten van de tot nu toe gemeten jaarreeksen zijn hieronder in miniatuur weergegeven als de muis zich boven het plaatje bevindt (muis wegbewegen geeft de gestapelde grafiekstring, zie ook paragraaf 2). Geëxtrapoleerde waarden zijn i.t.t. de detailgrafieken niet apart ingekleurd. In deze jaargrafieken zijn de opbrengsten (kWh) van de 93 en 108 Wp groep paarsgewijs naast elkaar weergegeven zodat per maand het cumulatieve resultaat van de 2 groepen AC modules direct met elkaar vergeleken kan worden. U kunt verder scrollen om deze paarsgewijze grafieken in detail te bekijken of u kunt in onderstaand plaatje op de betreffende sectie klikken op het jaartal om de grafiek van het gewenste jaar te zien.<ROLLOVER image> Als de muiswijzer over bovenstaand plaatje wordt gesleept, worden de groepsopbrengsten per maand paarsgewijs naast elkaar weergegeven. Beweeg de muiswijzer weg van het plaatje om de "gestapelde" jaargrafieken string te tonen. De gele lijn geeft de systeemrenovatie weer (30-31 mei 2005). Voor de duidelijkheid zijn alleen voor de gestapelde grafiek de meeropbrengsten van de sinds 14 augustus 2007 bijgeplaatste 2 nieuwe 108 Wp modules weergegeven (felgroen). Op het jaargetal klikken geeft de desbetreffende uitvergrote grafiek (resultaten paarsgewijs naast elkaar) te zien met toelichting.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- (93 Wp groep) en weekoverzichten, en equivalente ("gestapelde") grafiek in paragraaf 2. 4 93 Wp AC modules met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 13 maart 2000. Metingen gestart op 28 maart, dus gemeten opbrengst in die maand niet representatief. Cumulatieve opbrengsten in juni en juli speculatief door extrapolatie van het eindresultaat m.b.v. meterstanden eerste 17 (juni) resp. laatste 15 dagen (juli) in verband met vakantie. In werkelijkheid bleek juni een stuk zonniger, en juli zeer somber te zijn (voor dit deelsysteem berekende data door de Zonnewijzer: ongeveer 48 (juni) resp. 36 (juli) kWh). Ook de zonneschijndata (aantal geregistreerde zonuren) van het KNMI laten zien dat juli in dit jaar qua zoninstraling zwaar tegenviel (zie jaaroverzicht 2000 op de KNMI website).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- (93 Wp resp. 108 Wp groep) en week- (93Wp resp. 108 Wp groep) overzichten, en equivalente ("gestapelde") grafiek in paragraaf 2. Op 12 oktober werden 6 108 Wp AC modules bijgeplaatst. Totale systeemgrootte vanaf deze dag: 1020 Wattpiek volgens de datasheets. Deze 2e groep AC modules zou in theorie veel meer energie dan de 93 Wp groep moeten produceren. Echter, in de wintermaanden ondervindt een deel van de 108 Wp groep schaduweffecten waardoor het verschil met de 93 Wp groep fors de kop wordt ingedrukt, hetgeen nog versterkt wordt doordat deze maanden een bovengemiddeld aantal zonuren telden volgens het KNMI in De Bilt (zie de sectie Weerhistorie op de KNMI website) met als gevolg een grotere invloed van de beschaduwing en dus negatief effect op de productie van de 108 Wp groep. Voor de maand oktober is bovendien een gedeelte van de theoretisch te halen opbrengst voor de 108 Wp groep niet geregistreerd door de installatiedatum van 12 oktober, wat het resultaat van de paarse kolom in deze maand nog eens extra naar beneden haalt: het gepresenteerde resultaat is voor deze maand dus sowieso niet representatief. De geëxtrapoleerde "recordopbrengst" van 49,8 kWh voor de 93 Wp groep in juni is natuurlijk zuiver speculatief en geeft, gezien de resultaten van de Zonnewijzer voor deze maand, een foutief beeld van het werkelijk gerealiseerde resultaat. Op grond van gemiddelde resultaten van PV-systemen verspreid over Nederland is, volgens de Zonnewijzer, mei waarschijnlijk de meest productieve maand geweest in 2001 (ongeveer 53 kWh zoals berekend voor onze 93 Wp groep AC modules) en zelfs de maand met de hoogste productie in de op deze website weergegeven meetperiode vanaf maart 2000 tot op heden. De theoretisch te verwachten opbrengst voor de maand juni bleek volgens de Zonnewijzer iets onder die voor de maand juli te liggen.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- (93 Wp resp. 108 Wp groep) en week- (93Wp resp. 108 Wp groep) overzichten, en equivalente ("gestapelde") grafiek in paragraaf 2. Het eerste volledige jaar met 10 zonnepanelen. Vooral door een zonnige lente netto een beter jaar dan 2001, al waren de maandelijkse opbrengsten in de zomermaanden niet spectaculair hoog. Direct wordt duidelijk dat de 108 Wp groep (met 2 extra zonnepanelen en efficiëntere zonnepaneel/inverter combinaties) soms tot wel 2x zo veel energie produceert dan de 93 Wp groep voor een groot deel van het jaar. In de winterperiode neemt het verschil met de 93 Wp groep door beschaduwing van 4 van de 6 108 Wp AC modules snel af om in de maanden december/januari het minimum te bereiken. Het hogere rendement van de 108 Wp AC modules midden in het jaar is het gevolg van het feit dat de 100 Watt OK4 inverters op deze (iets "overgedimensioneerde") modules veel langer op maximaal vermogen werken dan de exemplaren op de 93 Wp zonnepanelen. In december is het tot nu toe voor ons PV-systeem absolute dieptepunt bereikt (3,7 kWh voor 93 Wp groep resp. 6,5 kWh voor 108 Wp groep) wat deels veroorzaakt wordt doordat voor deze maand van de tot nu toe gemeten 4 jaren het minst aantal zonneuren geregistreerd werd (de Bilt: 43 uur) terwijl de zeer lage opbrengst van de 93 Wp groep vooral te wijten was aan het uitvallen van 1 van de 4 inverters in die groep (4 dec 2002-15 jan 2003). Een stuk dramatischer was de uitval van een andere inverter op een 93 Wp AC module midden in de productieve zomerperiode (15 juni uitval - 6 juli installatie nieuwe inverter) wat vooral voor juni tot een tegenvallend resultaat heeft geleid: i.p.v. de volgens de Zonnewijzer berekende gemiddelde productie van 40 kWh (de maand met de hoogste productie in dit jaar), werd er "slechts" 36,1 kWh geproduceerd. Normaal gesproken had de productie minstens 43 kWh moeten zijn in die maand voor deze groep AC modules. De 108 Wp groep, zonder inverter defecten, presteerde afgezien van januari en december bovengemiddeld goed t.o.v. door de Zonnewijzer berekende opbrengsten en liet in juni dan ook de maximale maandopbrengst zien (79,5 kWh). De geëxtrapoleerde resultaten voor de vakantiemaanden augustus en september zijn gebaseerd op gemeten periodes van 29 (1-30 aug) resp. 32 dagen (30 aug-30 sep) en geven dus een zeer betrouwbare indicatie van de werkelijk gerealiseerde opbrengst in deze maanden, hetgeen door de resultaten van de Zonnewijzer wordt bevestigd.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- (93 Wp resp. 108 Wp groep) en week- (93Wp resp. 108 Wp groep) overzichten, en equivalente ("gestapelde") grafiek in paragraaf 2. Het memorabele recordjaar 2003, met bijna continu hoge (gemeten) maandopbrengsten. Doordat er voor deze grafiek over lange periodes opbrengsten opgeteld worden, vallen de kortdurende dagelijkse en wekelijkse variaties weg en wordt een zuiverder beeld van de seizoenseffecten verkregen; het verloop van de curves is regelmatig zonder sterke wisselingen (vergelijk deze grafiek maar eens met het weekoverzicht voor dit jaar). Door de langdurige zonneschijn door het hele jaar is het verschil tussen de 2 groepen AC modules zeer duidelijk te zien, met name in de zomermaanden. Mei was de enige maand waarvan het aantal geregistreerde zonuren in De Bilt (192) onder dat voor het langjarige gemiddelde (ruim 200) lag; voor alle andere maanden in 2003 lag dat getal boven dat gemiddelde. Deze relatieve "dip" in mei is in onze maandproductie curves ook goed terug te vinden. Absolute productierecords werden in de maand juni voor beide groepen AC modules gevestigd, namelijk 48,8 kWh voor de 93 Wp groep en 90,7 kWh voor de 108 Wp groep. Inverter defecten van 1-15 januari (93 Wp module) en 29 okt-8 nov (108 Wp module) worden enigzins "versluierd" door de in die periodes tegelijkertijd optredende schaduweffecten op 4 van de 6 108 Wp AC modules wat vergelijking van de 93 en 108 Wp curves in die periodes lastig maakt.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- (93 Wp resp. 108 Wp groep) en week- (93Wp resp. 108 Wp groep) overzichten, en equivalente ("gestapelde") grafiek in paragraaf 2. Een relatief "regelmatig" verloop van de productie dit jaar ("pyramidevorm" van de kolomhoogtes), hetgeen vooral veroorzaakt wordt door de zeer sombere 1e 2, en relatief sombere laatste 2 maanden van het jaar. De verschillen tussen de 2 typen AC modules zijn weer evident, met name in zonrijke maanden. In de wintermaanden worden deze verschillen weer deels door optredende schaduweffecten op 4 van de 6 108 Wp modules versluierd. Verder worden door optredende inverter problemen op beide typen AC modules de verschillen in deze cumulatieve (reeële) opbrengstgrafiek beïnvloedt, vooral door uitval van 4 omvormers in de maanden maart en april (1 van de uitgevallen exemplaren startte gelukkig weer na 2½ week op, maar deze begaf het uiteindelijk eind december toch weer). Bij "on-the-spot" vergelijking met de grafiek voor het recordjaar 2003 blijkt dit jaar op alle fronten, behalve voor mei, (flink) lagere opbrengsten per maand te hebben.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- (93 Wp resp. 108 Wp groep) en week- (93Wp resp. 108 Wp groep) overzichten, en equivalente ("gestapelde") grafiek in paragraaf 2. Een op zich niet zo slecht jaar, echter wel met serieuze inverterproblemen in januari (inverter op 93 Wp paneel eind van de maand door een leenexemplaar vervangen), en een eind maart uitgevallen ex. op een 108 Wp paneel waardoor de paarse kolommen tot de systeemrenovatie (rode lijn: alle omvormers naar binnen in huis verplaatst en defecte OK4 omvormers vervangen) serieus in negatieve zin worden beïnvloed. De zomer viel wat tegen, vooral in regenachtig juli, maar de nazomer was zeer mooi, en zelfs de winterse maanden november en december konden nog op behoorlijk wat zon rekenen. Geen records dit jaar. Ter vergelijking: data gegenereerd door de Zonnewijzer.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- (93 Wp resp. 108 Wp groep) en week- (93Wp resp. 108 Wp groep) overzichten, en equivalente ("gestapelde") grafiek in paragraaf 2. Een merkwaardig jaar. Na een aarzelende start trok het in het voorjaar goed aan met de opbrengsten, met als culminatie topmaand (voor ons systeem) juli, waarna de hele boel als een kaartenhuis in elkaar zakte in de verregende zomermaand augustus, september weer een forse opleving gaf te zien, en het jaar zachtjes als een kaars uitging met als dieptepunt (voor ons systeem) de zeer sombere, zonarme maand december....
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- (93 Wp resp. 108 Wp groep) en week- (93Wp resp. 108 Wp groep) overzichten, en equivalente ("gestapelde") grafiek in paragraaf 2. Een merkwaardig jaar. Na een aarzelende start trok het in het voorjaar goed aan met de opbrengsten, met als culminatie topmaand (voor ons systeem) juli, waarna de hele boel als een kaartenhuis in elkaar zakte in de verregende zomermaand augustus, september weer een forse opleving gaf te zien, en het jaar zachtjes als een kaars uitging met als dieptepunt (voor ons systeem) de zeer sombere, zonarme maand december....
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- (93 Wp resp. 108 Wp groep) en week- (93Wp resp. 108 Wp groep) overzichten, en equivalente ("gestapelde") grafiek in paragraaf 2. Regelmatige productie in 2008, met een behoorlijk goede opbrengst in het voorjaar/voorzomer, maar een wat tegenvallende productie in de tweede zomerhelft. De twee nieuwe 108 Wp modules (groene kolommen) doen het zeer goed.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- (93 Wp resp. 108 Wp groep) en week- (93Wp resp. 108 Wp groep) overzichten, en equivalente ("gestapelde") grafiek in paragraaf 2. Prima productie in met name de zeer lange zomerse en zonrijke periode. Februari viel zwaar tegen, evenals de laatste twee sombere maanden van het jaar.


 

2. Maandopbrengsten gehele PV systeem (1.020 Wp) per jaar (groepen gestapeld)

De resultaten van de tot nu toe gemeten jaarreeksen zijn hieronder in miniatuur weergegeven als de muis zich boven het plaatje bevindt (muis wegbewegen geeft de paarsgewijs ingedeelde grafiekstring, zie ook paragraaf 1). Geëxtrapoleerde waarden zijn i.t.t. de detailgrafieken niet apart ingekleurd. In deze tweede set jaargrafieken zijn de opbrengsten van de 2 deelsystemen (93 resp. 108 Wp groep) ditmaal gestapeld weergegeven (muis boven grafiek bewegen). De bovenkant van de gestapelde curve geeft dus de totale systeemopbrengst weer (in kWh). U kunt verder scrollen om deze gestapelde grafieken in detail te bekijken of u kunt in onderstaand plaatje op de betreffende sectie klikken op het jaartal om de grafiek van het gewenste jaar te zien.<ROLLOVER image> Als de muis over bovenstaand plaatje wordt gesleept, worden de groepsopbrengsten per maand gestapeld weergegeven. Beweeg de muiswijzer weg van het plaatje om de "paarsgewijs" ingedeelde jaargrafieken string te tonen. De gele lijn geeft de systeemrenovatie weer (30-31 mei 2005). Voor de duidelijkheid zijn alleen voor de gestapelde grafiek de meeropbrengsten van de sinds 14 augustus 2007 bijgeplaatste 2 nieuwe 108 Wp modules weergegeven (felgroen). Op het jaargetal klikken geeft de desbetreffende uitvergrote grafiek (gestapelde resultaten) te zien met toelichting.


Let in de grafieken op (1) het relatief regelmatige verloop van de maandopbrengsten (typische korte weersafhankelijke fluctuaties worden over langere periodes a.h.w. "uitgemiddeld"; vergelijk dit overzicht maar eens met het overzicht per week wat een veel "onrustiger" beeld geeft), (2) het forse verschil in opbrengst tussen de 4 93 Wp zonnepanelen en de 6 108 Wp zonnepanelen (grootte van het verschil minder in de winterperiode, zie schaduweffecten), en (3) de zeer hoge opbrengsten in 2003.

Voor een verzamelgrafiek met de cumulatieve maandopbrengsten van alle jaren in grafiek (lijndiagram), zie het bericht van 8 februari 2006 op de "highlights" pagina van Polder PV.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten, en bijschrift bij equivalente grafiek in paragraaf 1. 4 93 Wp AC modules met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 13 maart 2000.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten, en bijschrift bij equivalente grafiek in paragraaf 1. 6 108 Wp zonnepanelen met OK4 inverters aangesloten op electriciteitsnet op 12 oktober 2001, metingen gestart op zelfde dag. Ondanks het feit dat het najaar is, schiet de totale systeemopbrengst meteen naar een 2x zo hoge waarde in deze maand door de forse "injectie" van de 6 nieuwe, efficiëntere AC modules. Door de kortere dagen, lagere zonnestand en slechter weer zakken de totale opbrengsten hierna weer in, maar tot een hoger niveau dan in 2000. Onbetrouwbare extrapolaties voor mei/juni.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten, en bijschrift bij equivalente grafiek in paragraaf 1. Inverter defecten in juni/juli resp. december (93 Wp AC modules). 5 maanden op rij met totale systeemopbrengsten van ver boven de 100 kWh. Betrouwbare extrapolaties voor de maanden augustus en september.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten, en bijschrift bij equivalente grafiek in paragraaf 1. 4 (VIER) aaneengesloten maanden met record systeemopbrengsten van meer dan 125 kWh, waarvan juni tot nu toe de kroon spant met een cumulatieve energieproductie van maar liefst 139,4 kWh. Dat is bijna 24 kWh (ruim 20%) meer dan in dezelfde maand in 2002. Het zwaartepunt van de energieproductie ligt in het eerste halve jaar. Kortdurende inverter uitval in eerste 2 weken van januari (93 Wp module) en in oktober/november (108 Wp module).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten, en bijschrift bij equivalente grafiek in paragraaf 1. Ondanks grote problemen in maart/april (4 uitvallende omvormers op beide typen AC modules, 1 ervan na 2½ week weer opstartend, de rest vervangen door nieuwe exemplaren), alsmede definitief (?) uitgevallen omvormer op 93 Wp module eind december een redelijk jaar met redelijk regelmatige opbrengstcurve. Mei had de tot nu toe hoogst gemeten opbrengst van 133,6 kWh, hetgeen dicht bij de record maandopbrengst van juni 2003 ligt. Januari, februari en november vielen nogal tegen t.o.v. de andere jaren door het sombere weer in die maanden. De geëxtrapoleerde resultaten voor september en oktober zijn betrouwbaar omdat ze zijn gebaseerd op metingen van 33 (1 sep. - 4 okt.) resp. 28 dagen (4 - 31 okt.) voor die maanden.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten, en bijschrift bij equivalente grafiek in paragraaf 1. Door de grote problemen met defecte omvormers (januari op 93 Wp paneel, resp. maart-mei op 108 Wp paneel), zit er ondanks een zeer zonnige januari maand een "deuk" in de linkerkant van de curve, vooral door het forse verlies van de opbrengst van de 108 Wp groep (paars). Na systeemrenovatie (rode lijn) een redelijke zomer, met echter veel regen in juli, doch een zeer goede nazomer die iets van het verlies compenseert. De geëxtrapoleerde opbrengsten van de zomermaanden juni en juli zijn onbetrouwbaar omdat ze gebaseerd zijn op lineaire interpolaties van meterstanden direct voor en direct na de vakantie.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten, en bijschrift bij equivalente grafiek in paragraaf 1. Zie ook toelichting bij de niet gestapelde grafiek. Een zeer grillig verloop van de maandopbrengsten, wat vrij ongebruikelijk is voor zo'n soort grafiek omdat langere periodes worden uitgemiddeld per kolom. Het enorme verschil tussen recordmaand juli en verzopen maand augustus wordt vooral veroorzaakt doordat de regen echt precies op 1 augustus en daarna in grote hoeveelheden begon te vallen, nadat het lang kurkdroog en bloedheet was geweest. Het gevolg: de maandopbrengsten van deze twee zomermaanden liggen extreem ver uit elkaar. Als de regen (eigenlijk: de bewolking) gelijkelijk over de maanden verdeeld had geweest, had het er allemaal natuurlijk volkomen anders uitgezien en had de curve een veel rustiger verloop gehad. Een ander "record", maar dan in negatieve zin, werd gevestigd voor december, waarbij de totale opbrengst voor het eerst onder de 10 kWh bleef (9,8 kWh).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten, en bijschrift bij equivalente grafiek in paragraaf 1. Zie ook toelichting bij de niet gestapelde grafiek. Een zeer grillig verloop van de maandopbrengsten, wat vrij ongebruikelijk is voor zo'n soort grafiek omdat langere periodes worden uitgemiddeld per kolom. Het enorme verschil tussen recordmaand juli en verzopen maand augustus wordt vooral veroorzaakt doordat de regen echt precies op 1 augustus en daarna in grote hoeveelheden begon te vallen, nadat het lang kurkdroog en bloedheet was geweest. Het gevolg: de maandopbrengsten van deze twee zomermaanden liggen extreem ver uit elkaar. Als de regen (eigenlijk: de bewolking) gelijkelijk over de maanden verdeeld had geweest, had het er allemaal natuurlijk volkomen anders uitgezien en had de curve een veel rustiger verloop gehad. Een ander "record", maar dan in negatieve zin, werd gevestigd voor december, waarbij de totale opbrengst voor het eerst onder de 10 kWh bleef (9,8 kWh).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten, en bijschrift bij equivalente grafiek in paragraaf 1. Zie ook toelichting bij de niet gestapelde grafiek. Door de stapeling van de maandopbrengsten van de twee in augustus 2007 bijgeplaatse 108 Wp modules (donkergroene kolommen), wordt de "spreiding" van de laag-productieve wintermaanden en de hoogproductieve zomermaanden fors opgeschroefd. De opbrengsten variëren tussen de 22 en 160 kWh/maand (jan. resp. mei), een factor 7 verschil. Ook hier weer duidelijk dat de nazomer qua productie van zonnestroom niet echt was om over naar huis te schrijven.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zie ook dag- en weekoverzichten, en bijschrift bij equivalente grafiek in paragraaf 1. Zie ook toelichting bij de niet gestapelde grafiek. Goed is de zeer productieve, lange zomerperiode te zien met vrijwel gelijke, zeer hoge opbrengsten in de maanden mei, juni en juli.


 

3. Gestandaardiseerde maandopbrengsten (vaste maandlengte van 30 dagen)

De gehanteerde maandlengtes (30 of 31 dagen, februari 28 of, in schrikkeljaren zoals 2004, 29 dagen) zijn niet even lang en feitelijk wordt hierdoor een "onzuivere" vergelijking van maandopbrengsten getoond op deze website. Om hiervoor te compenseren kan men overwegen om alle maandopbrengsten terug te rekenen naar een "genormaliseerde" opbrengst van een "standaardmaand" met een lengte van 30 dagen. Zo wordt de gemeten cumulatieve opbrengst van de 6 108 Wp AC modules in de 28 dagen tellende maand februari 2002, 35,205 kWh, gecorrigeerd in een "standaard" opbrengst van een theoretische 30 dagen durende februarimaand van 37,720 kWh (resultaat vermenigvuldigen met factor 30/28). Voor de cumulatieve groepsopbrengsten wordt hiervoor voor ons eigen PV-systeem in onderstaand figuur een voorbeeld gegeven (muiswijzer over figuur, of van figuur vandaan bewegen). Standaard wordt voor de maandopbrengsten op deze website echter uitgegaan van de internationaal geaccepteerde "variabele" maandlengtes. De getoonde verschillen blijken vrij subtiel te zijn en het algemene beeld van de grafiek niet ernstig te "verstoren". Y-as is in kWh.<ROLLOVER image> Als muiswijzer over bovenstaand plaatje bewogen wordt zijn de werkelijk gemeten maandopbrengsten zichtbaar; indien de muiswijzer van het plaatje wordt weggehaald, ziet u de uit deze resultaten berekende opbrengsten van maanden met een "vaste" lengte van 30 dagen tevoorschijn komen. De resultaten van maanden met 31 dagen worden dus iets minder, die voor maanden met 30 "officiële" dagen blijven gelijk, en die voor de maand februari (28 of 29 dagen) worden een stuk naar boven "bijgesteld" (als er geen inverter defecten zijn geweest). Dit geeft weliswaar de meest "eerlijke" vergelijking tussen de maanden onderling, maar wordt in de praktijk op deze website niet toegepast. De verschillen zijn dan ook vrij subtiel; het meest opvallend is het effect in de maand februari (grootste compensatie in niet-schrikkeljaren), en in (zomer)maanden met hoge productie. De gele lijn geeft de systeemrenovatie weer (30-31 mei 2005). Zie ook vergelijkbare grafiek voor de genormeerde opbrengsten.

 


© 2004-2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)

monthly energy yield of complete PV-system 2000 monthly energy yield of complete PV-system 2001 monthly energy yield of complete PV-system 2002 monthly energy yield of complete PV-system 2003 monthly energy yield of complete PV-system 2004 monthly energy yield of complete PV-system 2005