starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Hollandsch Drama
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws MEP Drama

Op deze speciale nieuwspagina een lawine van persberichten (slechts het topje van de ijsberg), officiële stukken, en eigen bijdragen over het drama wat zich afspeelde nadat Minister van EZ Joop Wijn nieuwe aanvragen voor de MEP-subsidie op 18 augustus 2006 (Black Friday) met een pennestreek om zeep hielp

Inleiding
De officiële stukken
Afwikkeling MEP-Drama voor "late intekenaars"
Het Algemene Rekenkamer rapport...

Jaarverslag EnerQ 2005
Persberichten
KLIK HIER
voor laatste opmerkelijke toevoeging
Geschreven pers
Natrappertje
Eerdere berichten en gerelateerd materiaal
Tot slot

 


Motto:

De Duitse kreet: Gruene Energie, davon wissen wir alles in Deutschland.
In het Nederlands: Groene Energie, daarvan wissen wij alles in Nederland.
Of kan ik niet goed vertalen???

(met dank aan ons hooggeschatte Clanlid McT!)

 


 

Deze pagina poogt een bloemlezing te geven van de tropische storm aan verontwaardiging en woede die over Joop Wijn en Economische Zaken werd uitgestort toen deze inmiddels al lang met de noorderzon vertrokken Minister op een verloren zomers vrijdagmiddagje een fatale handtekening onder een document zette waarop een heleboel "nulletjes" verschenen en die duurzame energie (met name elektriciteit) in Nederland tot de giller van de eeuw maakte.

Vooral wordt ingegaan op de persreacties en reacties uit het veld, de hectische en zwaar politiek beladen vergaderingen in de Tweede Kamer, en de talloze TK stukken waarin de hele tragische geschiedenis is vastgelegd (dossier nummer 28665, alles via Parlando in uw huiskamer te bekomen, voor als u er "trek" in heeft).

Ook wordt kort ingegaan op de "aanzet" tot een nieuwe MEP in 2007.

Webpagina gestart 22 augustus 2006 (toen ik even naar adem kon happen, 4 dagen na het fatale nieuws...).
P.J. Segaar/Polder PV

 


22 augustus - 3 december 2006: Beerput begint open te gaan. Althans, de beerput van klachten over de karakteristieke regenteske manoeuvre die Joop Wijn uithaalde omdat hij weer eens een verkeerd grafiekje met "onrustbarende kostenontwikkeling van uit te keren MEP-subsidie" (of iets dergelijks) van zijn ambtenaren op zijn bureaublad voorgetoverd kreeg. "Blow na Blow tegen BLOW (provinciale winddoelstelling)", dus. Zonne-energie? Wat is dat? Particulieren? Wat zijn dat? Ergo: "de stekker eruit".

Mailtje van Engelse collega (u weet wel, "going nuclear"...):

"Germany, Italy, Spain, France and Greece are all part of the high-PV tariff club and it seems the club grows each year."

Nederland? Boehoeoeoeoeoe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 


 

De "officiële stukken"

NB: als de directe link niet lukt (u krijgt mogelijk een mededeling met "sessie verlopen" o.i.d.), vul dan op de Parlando site in het invulformulier alleen het hoofddossier nummer 28665 in, dan krijgt u de hele waslijst (recentste stuk bovenaan), waar u dan aan de hand van de datum en/of dossier subnummer het betreffende document kunt terugvinden en downloaden.

De beruchte "brief van Joop Wijn" aan de Tweede Kamer, 18 augustus 2006:
http://www.senternovem.nl/mmfiles/060818_kamerbrief_EZ_MEP_tcm24-194588.pdf
Parlando Kamerstuk 31-08-06, code 28665, nr. 69
"Daarom wordt met ingang van de dagtekening van deze brief geen subsidie meer verstrekt aan nieuwe projecten voor duurzame elektriciteit in het kader van de MEP"

"Wijzigingsvoorstel" MEP-regeling/bijlage bij bovengenoemde brief (mijn markering; PJS):
http://www.senternovem.nl/mmfiles/060818_wijzigingsvoorstel_MEP_duurzaam_tcm24-194589.pdf
Parlando Kamerstuk 01-09-06, code 28665, nr. 69 Bijlage
"Artikel 2 Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie met een nominaal elektrisch vermogen tot en met 10 MW, niet zijnde een afvalverbrandingsinstallatie, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh."

Officieel verslag van het veelbesproken en heftige algemene overleg (31 augustus 2006) over brief minister Wijn (EZ) d.d. 18 augustus 2006 over MEP-subsidies (kamerstuk 28665, nr. 69)".
Parlando Kamerstuk publ. datum 26-9-2006, code 28665, nr. 78. Zie ook mijn eigen "gekleurde" verslag op separate pagina.

Berekeningen "9% duurzame elektriciteit in 2010 wordt behaald":
Parlando Kamerstuk 08-09-06, code 28665, nr. 75: Brief Wijn 6 september 2006 over "behaalde doelstelling 2010". Bijlage bij bovenstaande brief met de cijfermatige onderbouwing

Debat op 7 september 2006 naar aanleiding van een algemeen overleg op 31 augustus 2006 over MEP-subsidies. Parlando Kamerstuk Handelingen van 18-09-06, code nr. 194, pag. 6357-6365 (HAN8028A03.pdf), met verslag van uitgebreide discussie en indiening van diverse moties:
"De heer De Krom (VVD): Begrijp ik dat er volgens de heer Van der Staaij geen overschrijding van de raming is?
De heer Van der Staaij (SGP): Ik stel vast dat dat niet de redengeving van het kabinet is geweest in de brief die wij hebben ontvangen."

Motie om geen einde te maken aan de bestaande MEP-subsidiemogelijkheden (KST100456.pdf) v.d. Staaij c.s. 28665, nr. 70
Motie om te voorzien in overgangsregeling om alsnog subsidie voor relatief kleinschalige projecten te verstrekken (KST100457.pdf) v.d. Staaij c.s. 28665, nr. 71
Motie om elektriciteitsopwekking met niet-duurzame biomassa niet in aanmerking te laten komen voor MEP-regeling (KST100458.pdf) v.d. Ham/Samsom 28665, nr. 72
Motie om een nieuwe wettelijke regeling in het leven te roepen ter stimulering van duurzame energie (KST100459.pdf) Hessels 28665, nr. 73
Motie om kleinere projecten die voldoen aan de MEP-criteria doorgang te laten vinden (KST100460.pdf) De Krom 28665, nr. 74

Officiële reactie van Joop Wijn op moties n.a.v. stopzetten MEP-regeling:
http://www.minez.nl/ ... objectid=44479 (brief 11 september 2006)
http://www.minez.nl/ ... objectid=44480 (bijlage bij brief - ramingen MEP-regeling 2003-2016)
Zelfde stuk, bijlage geïntegreerd, op Parlando website (KST100563.pdf):15-9-2006, 28665, nr. 76

De onder zware druk uit de Tweede Kamer resulterende "eenmalige tegemoetkoming". Het uit maar liefst 9 gedetailleerde artikelen bestaande Concept "Beleidsregels kostenvergoeding subsidie milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006", 15 september 2006:
http://www.minez.nl/ ... objectid=44529 ... Op Parlando site als officieel TK stuk (KST100783.pdf) dd. 25-9-2006, code 28665, nr. 77:

"Artikel 2
1. De minister kent een kostenvergoeding toe aan een verzoeker die:
a. voor 18 augustus 2006 geen aanvraag voor MEP-subsidie heeft ingediend;
b. voor 18 augustus 2006 de voor de aanvraag van de MEP-subsidie benodigde vergunningen heeft aangevraagd;
c. redelijkerwijs tussen 18 augustus 2006 en 31 december 2006 een volledige ingevuld aanvraagformulier met alle benodigde bijlagen als bedoeld in artikel 15 van de Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie had kunnen indienen, en
d. op basis van deze aanvraag, uitgaande van de regels zoals deze golden voor 18 augustus 2006, MEP-subsidie van meer dan € 0,00 had kunnen krijgen."

Commentaar Polder PV: We moeten het de "innovatieve investeerders" in Nederland uiteraard niet te makkelijk maken om hun projecten alsnog doorgang te laten vinden, niet? Ben benieuwd wat het cumulatief aantal arbeidsuren van de ambtenaren die aan dit document hebben zitten sleutelen de Staat (lees: de belastingbetaler) heeft gekost... Let op, dat in de toelichting bij dit weer zeer fraaie document, er diep in de Nederlandse historie wordt gegraven om een houvast te hebben op welke "grondslag" deze beleidsregel zou moeten berusten. Blijkt dat men in het grijze verleden van de Napoleontische bezettingstijd een leuk principe heeft gevonden:

Toelichting I.2: "égalité devant les charges publiques" (gelijkheid voor openbare lasten) ...

Lijst van vragen en antwoorden over de brief van de minister van Economische Zaken inzake de MEP-regeling (kamerstuk 28665, nr. 76), vastgesteld 21 september 2006, publ. datum 29 september 2006, Parlando website (KST101010.pdf) 28665, nr. 79 (NB: inhoudelijke vragen en antwoorden over de beroemde ramingstabel van EnerQ).
Verslag algemeen overleg gehouden op 21 september 2006 (vastgesteld 19 oktober 2006), Parlando website (KST102014.pdf) TK stuk 28665, nr. 83.

Het tweede "nog af te sluiten hoofdstuk" voor Wijn, de "Varianten overgangsfaciliteit". Het kruimelwerk kan gaan beginnen voor 270 mille over 10 jaar tijd: "... resultaten van enkele doorgerekende varianten voor de op 20 september jl. door het Kabinet voorgestelde overgangsfaciliteit voor co-vergisting...". Brief EZ aan TK, 26 september 2006:
http://www.minez.nl/ ... objectid=44667 ... Op Parlando website als officieel TK stuk (KST101152.pdf) dd. 4-10-2006, code 28665, nr. 80

De verschrikkelijke uitslag van de stemming over de hoofdmotie van v.d. Staaij "in vol ornaat", met alle individuele stemmers op een rij op 26 september 2006, de formele laatste nagel aan de doodskist van de "oude MEP-regeling". Waarom denkt u dat de heer Hessels (CDA) om een hoofdelijke stemming heeft gevraagd? Leert uw vijanden kennen, zo weet hij nog uit de Bijbel... "De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met 75 tegen 65 stemmen is verworpen". Parlando website, officieel stuk (HAN8040A10.pdf) Handelingen 2006-2007 TK, nr. 4, pag. 154-154 dd. 4-1-2006.

De laatste restjes bij elkaar sprokkelen en nog even steggelen over hoe het beetje geld het beste verdeeld kan worden... Verslag algemeen overleg gehouden op 27 september 2006 (vastgesteld 23 oktober 2006, foutief genoteerd als 2007...), Parlando website, TK stuk (KST102152.pdf) 28665, nr. 84.

Aangepaste motie "71" door v.d. Staaij et al. in "rich text format" waarin men nog probeert te redden wat er te redden valt aangezien de hoofdmotie van v.d. Staaij is afgestemd. Landbouwgewasjes ook er nog eventjes bij bovenop de te vergisten mestbergen, wat randvoorwaarden aangepast, mogelijke overschot van de "70 miljoen regeling" geclaimd, en op de blote knietjes bidden dat het genoeg zal zijn... (niet, dus). Ingediend 3 oktober 2006, Parlando website, TK stuk (KST101350.rtf) publ. 5-10-2006, code 28665, nr. 81.

Aangepaste motie "73" door Hessels (CDA) en van der Staaij (SGP) in "rich text format" waarin Hessels tracht om subsidiegelden voor duurzame energie voortaan alleen nog maar in "innovatie" te laten steken, waarmee het nooit in de Tweede Kamer besproken extreem succesvolle "marktondersteuning volgens het Duitse model" dus voorgoed door de plee gespoeld wordt, de burger voorgoed het nakijken heeft, en een gezonde ontwikkeling van duurzame energie in Nederland bewust wordt verkracht, omdat innovatie niet is af te dwingen door subsidies, maar uit een gezonde markt zelf moet komen. Zou van der Staaij enig benul hebben wat deze motie voor dramatische gevolgen zou kunnen hebben? Ingediend 3 oktober 2006, Parlando website, TK stuk (KST101351.rtf) publ. 5-10-2006, code 28665, nr. 82.

Stemmingen MEP-moties op 3 oktober 2006: "gewijzigde 71" aangenomen; 72 v.d. Ham/Samsom slechts met tegenstem Eerdmans/van Schijndel aangenomen (geen niet-duurzame biomassa als palmolie subsidiëren, pluim voor v.d. Ham!); "gewijzigde 73" met tegenstemming van alle aanwezige PvdA leden aangenomen; 74 de Krom: ingetrokken (de grootste winst was al behaald, dus de Krom kon met opgeheven gezicht zijn "verlies" incasseren...)
http://www.tweedekamer.nl/images/03-10-2006_tcm118-110530.pdf
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/plenaire_vergadering_3_oktober_2006.jsp#id6

Nog maar weer eens een "onderzoekje" dan, of het publieke geld wel goed besteed is. Brief Presidium over verzoek aan AR onderzoek in te stellen naar uitvoering van de MEP, 26 oktober 2006, Parlando website, TK stuk (KST102346.pdf) 28665, nr. 85.

Alle (oudere) Kamerstukken over de MEP regeling vindt u op de Parlando site. Rechtsboven op de eerste pagina naar het invulformulier gaan via "Zoek uitgebreid..." en onder "Nummer en volgnummer" slechts het hoofd dossiernummer invullen, 28665.

 


 

Ook relevant:

Jaarverslag EnerQ (MEP subsidieverstrekker) 2005 (juli 2006)

Uit het voorwoord van Ir. P.M.E. Dirix, Directeur EnerQ B.V. en CertiQ B.V.:

"Ik verwacht ook dat binnen niet al te lange tijd weer een stabiele situatie ontstaat. Na een periode die in het teken heeft gestaan van expansie van de productie van duurzame elektriciteit, komen we langzaam maar zeker in een fase van gecontroleerde groei." en "Een verbetering die direct verband houdt met de MEP-regeling als krachtig en kosteneffectief instrument."

Zou hij toen hebben kunnen bevroeden wat er medio augustus stond te gebeuren met de MEP-regeling, en hoe het kabinet toen "opeens" tegen deze "succesvolle regeling" aankeek?


© EnerQ 2006
Tabel van p. 19 van het jaarverslag over 2005.
Voor extra uitleg van de getallen en berekeningswijze, zie het jaarverslag zelf.
Zon-PV maakt minder dan 5 honderdste van een procent deel uit van de MEP qua financiën,
de MEP wordt gedomineerd door WKK wat productie betreft, maar of we dat "efficiënt" duur
en strategisch bezien kostbare gas verbranden nu echt "duurzaam" moeten noemen, mag u
zelf eens ernstig over denken.
Ook de daarop volgende component "biomassa" staat ter discussie, want er staat hier NIET
waaruit die biomassa dan wel bestaat ...

Jaarverslag te downloaden van de website van EnerQ (1,09 MB):
http://www.enerq.nl/Images/EnerQ%20Jaarverslag%202005%20volledige%20DEFINITIEF_tcm26-12691.pdf


 

Afwikkeling van het MEP-drama

Nadat Jopie Wijn "vrijgepleit" was door de rechter in het kort geding dat Natuur en Milieu en een windturbine boer hadden aangespannen, kan de rotzooi opgeruimd gaan worden en mag u proberen om, als u daarvoor in aanmerking komt, maar wel met als neoliberaal uitgangspunt "die het eerst komt, het eerst maalt", voor uw duurzame initiatief hetzij een schadevergoeding (project gaat niet door), hetzij alsnog een felbegeerde "MEP-inschrijving" te gaan behalen. Dat laatste zal als we goed geïnformeerd zijn, slechts zijn voorbehouden, aan boeren die biovergistings-installaties aan het bouwen waren waarin mestoverschotten "duurzaam vergist" mogen worden tegen een uit belastinggeld gefinancierde vergoeding van "de onrendabele top", en dan mogen er ook nog wat andere landbouwoverschotten bij. Alsof die sector reeds niet decennialang is kapotgesubsidieerd... Tja, "traditionele CDA-kiezers", nietwaar, dan weet je het wel...

Deze sterfhuisconstructie zal passend, en met stemmige muziek (tip: "Libera Me" van het Requiem van Fauré?), naar het familiegraf begeleid gaan worden door EZ-instantie SenterNovem. U vindt op onderstaande link de rouwkaart en enkele links als u zich toch nog geroepen voelt om bij de begrafenis van de MEP aanwezig te willen zijn:

http://www.senternovem.nl/mep/

 


 

Het Rapport van de Algemene Rekenkamer

Nadat de AR van de Tweede Kamer de opdracht had gekregen om de "effectiviteit" van de oude MEP vast te stellen, en een onderzoek te doen naar de wijze waarop de MEP regeling in de praktijk werd uitgevoerd, was het een tijdje stil. Maar op 15 mei 2007 kwam het rapport eindelijk uit. En EZ kreeg er genadeloos van langs! En er kwamen wat oude lijken uit de kast die daar eigenlijk in hadden moeten blijven zitten. En... Afijn. Leest u zelf maar na. Op de speciale pagina "MEP-evaluatie", aanhangsel van het politiek bezien bloedhete "MEP-dossier"...

 


 

Reacties "uit het veld"

Elektronisch/internet:

http://basalk.punt.nl/#326526 ("Een leeghoofd komt niet tot inzicht")
http://brechtjesblogje.blogspot.com/ (22 augustus 2006 - "Mieljeu is effe uit". Lezersreactie: "Vanmiddag zat er bij radio 1 één of ander groot licht van het CDA te verkondigen dat de MEP-subsidie per direkt afgeschaft werd omdat het een mislukking zou zijn. Ik raakte bijkans de vangrail van verbazing ( zat in den automobiel.....) bij deze uitspraak immers: de doelstellingen voor 2010 zijn al in 2006 gehaald. Dan moet je toch wel een kronkel hebben om over een mislukking te spreken!")
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/nos/nieuws/2006/augustus/audio/200806/energie_32k.wma (AUDIO uitzending NOS Radio I Journaal van 20 augustus 2006, met interview met Joop Wijn. Een van zijn wat al te boude uitspraken: "Je bent echt een kniesoor als je zegt dat het in Nederland niet goed gaat met duurzame energie...")
http://cms.a3.nl/cms/loader.php/nl/www.roskam.nl/nieuws/02705/ (eerste "scheurtjes" in het arrogante CDA bolwerk beginnen uit te dijen...: "De gedeputeerden Jansen en Rietkerk van het CDA zullen pleiten voor meer inzet en het rap terugdraaien van de beleidsbeslissing van Wijn.")
http://debatplaats.vara.nl/forum/listthreads?forum=201412 (debatplaats VARA: "... maak van uw hart geen moordkuil...")
http://mgl.digi-dition.nl/daily/2006/8/26/MGL/WE/7/articles/artikel_DDL_1DA_20060826_104_1003.php ("Het is kil boekhouden, dat Nederland geen stap vooruit brengt. Om het in voetbaltermen te zeggen: het is flutvoetbal van de Hollandse school.")
http://webservices.vno-ncw.nl/ ... (het "alternatieve standpunt" van de werkgeversorganisaties: "Minister Joop Wijn van Economische Zaken was slechts de boodschapper". U kunt ook een forumbijdrage insturen; mijn DIKKE exemplaar is reeds onderweg...)
http://www.agf.nl/nieuws/2006/18sept/11n_nl_mep.htm ("Ook kleinschalige WKK's moeten in aanmerking komen voor overgangsregeling MEP": het grote touwtrekken om de centen kan gaan beginnen...)
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=70802 (27 okt. '06. Meer dan 2 MW? Dan dus pech gehad: "De 112 boeren die zich bij de coöperatie hadden gemeld zijn daarom niet geholpen met de toezeggingen die minister Wijn van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft gedaan.")
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=70017 (5 okt. '06 Open deur...: "LTO Nederland tevreden met resultaat MEP-discussie.")
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=70007 (5 okt. '06 Samenvatting van het MEP-drama circus...)
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=69289 ("Doordat het mestbureau agrarische resten bijstookt in de E.ON-kolencentrale, krijgt het bureau slechts 25 euro per megawatt." Polder PV: Vind ik bepaald niet onterecht, want mest komt vaak uit extreem onduurzame bioindustrie, dus pluimpje voor Wijn, al zou dat bedrag dus eigenlijk € 0,00/kWh moeten zijn...)
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=69232 (Het grote belangenschaakspel kan gaan beginnen nadat Wijn een "overgangsregeling" heeft voorgesteld: "Glaskracht Nederland roept de leden van de Tweede Kamer op om ... alle kleinschalige biomassa WKK installaties (bio WKK) tot 2 MWe in de overgangsregeling op te nemen.")
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=69048 ("Geen schadevergoeding maar een overgangsregeling zodat alle ondernemers die in het traject van een MEP-vergunning ver gevorderd zijn alsnog in aanmerking komen voor de tot 18 augustus 2006 geldende subsidies.")
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=68850 ("LTO vindt de compensatietoezegging van Wijn niet voldoende en vestigt nu de hoop op een motie die SGP-Kamerlid Van der Staaij heeft aangekondigd. Daarin wordt aangedrongen op een regeling die verdergaat dan de toezegging van de minister. Voor de motie lijkt er een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn.")
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=68567 (LTO-voorzitter Bart Jan Constandse: "In het uiterste geval zullen juridische stappen worden gezet om rechten, die aan de regeling ontleend kunnen worden, alsnog gehonoreerd te krijgen.")
http://www.agripress.be/start/artikel/191214/nl (uitgebreid verslag van overleg op 31 augustus 2006, met partij standpunten en schets van de discussie)
http://www.agripress.be/start/artikel/189432/nl ("Rekensom van Wijn voor stopzetten energiesubsidie is twijfelachtig")
http://www.beilercourant.nl/index.php?dir=8&art=3374184.htm ("... de coöperatie heeft er veel geld in gestoken en ook individuele landbouwers hebben er veel geld ingestoken. Iedereen zegt dat het een prachtig project is, maar het wordt door het ministerie bij de wortels afgebroken.")
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/33560 (n.a.v. aanbieding petitie aan T.K. op 21 sep. 2006: "... de overgangsregeling heeft een budget van 270 miljoen euro. Dat houdt in dat met dit budget 18 projecten van 2 MW kunnen worden gefinancierd, terwijl er alleen in Noord-Nederland ca. 100 mest(co)vergistingsprojecten bekend zijn.")
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/31790 (Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD): “hink-stap-sprongbeleid” van Wijn.")
http://www.bndestem.nl/bergenopzoom/article741726.ece (16 okt. '06; vergistingsinstallatie komt er mogelijk wel: "Toch ziet Gommeren de plannen nog wel doorgaan. “We hebben het sterke vermoeden dat er een nieuwe regeling komt. Al moeten we natuurlijk afwachten wat voor nieuw kabinet we na de verkiezingen krijgen”.")
http://www.bndestem.nl/economie/article704791.ece (3 okt. 2006: "Of daarmee alle aanvragen worden gehonoreerd, is onduidelijk. “We hebben geen zicht op de hoeveelheid aanvragen die in de pijplijn zit”, aldus een woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken.")
http://www.bndestem.nl/economie/article615130.ece ("Van der Staaij wil verder gaan dan louter en alleen een schadevergoeding, maar Wijn wil dat niet toezeggen.")
http://www.bndestem.nl/economie/article598772.ece ("Al die voorbereidingen hebben tijd, energie én geld gekost. Van Adrichem schat dat het ergens tussen de 100.000 en 200.000 euro is geweest. Die kosten gaan door de gootsteen als het besluit van Wijn om de subsidie voor duurzaam opgewekte energie te stoppen overeind blijft.")
http://www.bndestem.nl/oosterhout/article734460.ece (Ietwat "off-topic", toch lezen. Pareltje!!!: "Subsidies, hè. Overal subsidies: op olijven en heel Spanje verbouwt olijven, subsidies op wijn, heel Frankrijk verbouwt wijn. Zo zijn de melkoverschotten en boterbergen ontstaan. Weet je, toen wij in de bessen gingen, kozen we met opzet voor een product waar geen subsidie op zat.")
http://www.bndestem.nl/oosterhout/article610233.ece ("Het kan toch niet zo zijn dat de overheid zomaar van de ene op de andere dag zo’n belangrijke subsidie afschaft. We zijn nu gezamenlijk bezig met een lobby om het besluit van Wijn terug te draaien.")
http://www.bnr.nl/ ... id=3781 (AUDIO fragmenten op BNR Nieuwsradio: (1) interview met Joop Wijn, 3:16: "Ik ben veel ambitieuzer dan die 9%" ... "misschien meer op zonne-energie dan op windenergie gericht..."; (2) Mark van Seventer van adviesbureau E-kwadraat: "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald"... "Dit kabinet wil graag een plus op de begroting laten zien...")
http://www.borisvanderham.nl/2006/08/steun_schone_energie.html (Boris v.d. Ham van D'66: "Het is onbestaanbaar dat deze mensen niet eens gebruik kunnen maken van een overgangsregeling tot een nieuwe regeling wordt gestart.")
http://www.brabantsdagblad.nl/brabant/article846674.ece (20 nov. '06: Biomassa Holding plannen gaan niet door - "Kippen- en varkensmest en ander organisch afval, zoals voedselresten, zouden er worden vergist." En waar komt die mest vandaan? Niet uit de biologische landbouw, dunkt me, want daar is dat een zeer kostbare grondstof voor bodemverbetring. Ergo: lijkt me geen slechte zaak als die centrale er dus niet komt. Zeker niet medegefinancierd met "groene stroom subsidies"... PPV)
http://www.brabantsdagblad.nl/brabant/article599304.ece ("CDA, VVD en D66 vinden echter dat kleine bedrijven niet de dupe mogen worden van de plotselinge stopzetting van de MEP. Zij willen dat er voor die groep een overgangsregeling komt." Ja, ja, en die particulieren kunnen zeker in het moeras wegzinken...?)
http://www.cda-amsterdam-oostwatergraafsmeer.nl ... id=638&sort_messagetype=1&newstype=1 (4 sep. '06; vernietigend commentaar van de eigen achterban van Joop Wijn's hypocriete regentenpartij: "Het CDA-DZB hoopt dat de eigen partij, het CDA, alsnog ingrijpt en voorkomt dat de Tweede Kamer gaat kruidenieren met een subsidieregeling die een groot nationaal belang vertegenwoordigd.")
http://www.cda.nl/Nieuws/tabid/157/itemID/161/Default.aspx (Hessels geschrokken van de commotie??? Lichtpuntje? "... voorbereidingen moeten ertoe leiden dat het nieuwe kabinet zeer snel kan overgaan tot invoering van de nieuwe regeling. Wat de CDA-fractie betreft zal die in ieder geval een terugwerkende kracht moeten hebben tot 18 augustus 2006". Eerst zien, dan geloven...)
http://www.coevorden.nl/web/show/id=129222 ("Genoeg stroom voor ongeveer 85 procent van de huishoudens in de gemeente Coevorden". Gaat mogelijk, als enige windpark in Drenthe, NIET door als het aan Joop Wijn ligt...)
http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/index.php?dir=8&art=3375753.htm ("Hoe nu de ontwikkelingen van zuivelboerderij Katshaar verder moeten gaan, daar kijkt de BAC-secretaris verontrustend tegen aan. “Het is niet netjes en eigenlijk volslagen belachelijk dat één minister dergelijke projecten in één keer de nek omdraait”.")
http://www.cogas.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=133&P_self=12228&PMax=32&PSkip=24 (Definitief onderzoek naar MEP regeling: "De resultaten worden uiterlijk op 1 april gepresenteerd, zodat ze kunnen worden meegenomen in de discussie over een opvolger voor de Mep."1 april pas? Schiet lekker op. Wordt de 1 april-grap van de eeuw, vrees ik...)
http://www.cogas.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=133&P_self=12095&PMax=32&PSkip=24 ("De prijs van turbines is niet alleen gestegen door hogere metaal- en energieprijzen, maar ook door opgelopen wachtrijen bij turbinefabrikanten." Gek hé, Joop? Eerst de windturbine productiesector in Nederland door wipkipbeleid kapot laten maken, en dan klagen over "wachtrijen" bij de buitenlandse producenten... How low can you get?)
http://www.cogas.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=133&P_self=11676&PMax=30&PSkip=24 ("... moet een accountantsverklaring worden toegevoegd, waaruit blijkt dat de gemaakte kosten daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald. De kosten voor de accountantsverklaring worden vergoed tot een maximum van EUR 2.500." Ergo: van duurzame energie gelden dik verdienende accountants betalen??? Waar zijn we in godsnaam mee bezig?)
http://www.cogas.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=133&P_self=11641&PMax=29&PSkip=24 ("Naar het schijnt hebben de plannen van Biox, importeur van palmolie, om een palmoliecentrale te bouwen ook een rol gespeeld bij het afschaffen van de Mep door Wijn.")
http://www.cogas.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=133&P_self=11566&PMax=29&PSkip=24 ("De Krom vraagt CDA en D66 waar zij het geld voor de compensatie vandaan denken te halen". Tja, als het alleen maar om dat verdomde geld zou gaan...)
http://www.destentor.nl/apeldoorn/article652065.ece ("Zonder subsidie kan de centrale (kosten ruim tien miljoen euro) niet worden gebouwd ... De bio-centrale zou gaan draaien op duurzaam geproduceerde palmolie en in totaal tien megawatt aan stroom kunnen leveren." Comm. Polder PV: palmolie wordt helemaal niet "duurzaam" geproduceerd, en die op deze schaal in een biomassacentrale verbranden voor koeling mag al helemaal niet als duurzame energie beschouwd worden en dus zeker geen subsidie mogen krijgen. Ergo: zou niet eens voor de "oude MEP" in aanmerking mogen komen!)
http://www.destentor.nl/flevoland/article681639.ece (Niet alleen intrekken MEP regeling is groot gevaar voor duurzame energie in NL. Er zijn ook nog zogenaamde "georganiseerde windstroomhaters": "“Gaat dit door, dan wordt Steenwijkerland het sufferdje van Overijssel.” Hij (PPV: Eddy Kolk) verwacht ook niet dat de discussie rond de MEP-subsidie de animo voor de bouw van windmolens veel zal doen afnemen". N.B.: in Steenwijk hebben ze ook al "last" van zo'n milieu"fascist" die zijn eigen donkergroene ecowoning bouwt...)
http://www.destentor.nl/flevoland/article649088.ece (25 sep. 2006. Lezersreacties!: "Bravo meneer Wijn voor deze eerste verkiezingsstunt.")
http://www.destentor.nl/flevoland/article632945.ece ("De provincie [Flevoland] spreekt van zo’n vijftien miljoen euro ‘directe schade’.")
http://www.destentor.nl/flevoland/article598565.ece ("... het ziet er slecht uit voor het enorme windmolenpark dat langs de Zuidermeerdijk, de Westermeerdijk en de Noordermeerdijk in de Noordoostpolder moet komen")
http://www.destentor.nl/flevoland/article598563.ece ("Gedeputeerde Andries Greiner spreekt van een ‘afgrijselijke’ maatregel")
http://www.destentor.nl/salland/article598947.ece ("Wijn had dit eerder moeten melden. Als het niet doorgaat wordt al het geld in de put gegooid. Het is net als bij de Tour De France: de finish is in zicht en nét als je een laatste sprintje wilt trekken wordt er doodleuk gemeld dat de wedstrijd wordt afgelast?")
http://www.duurzameenergie.org/nieuwsachtergronden.html#cda (7 sep. 2006; ODE haalt wederom genadeloos uit naar, o.a., knipperlichtpartij het CDA: "Volgens Jos Hessels (CDA) vindt er bij windenergie onvoldoende innovatie plaats. Besmet door Paul de Krom? Als je de stormachtige ontwikkelingen in de windindustrie niet wil zien moet je geen uitspraken doen.")
http://www.duurzameenergie.org/nieuwsactueel.html#aug ("30 aug 06: Wie verdient hier een MEP?" ODE voorzitter Cees Bakker haalt ongenadig uit: Aanbevolen!)
http://www.dvhn.nl/article821971.ece (lezersreacties!!)
http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/drenthe/article959214.ece (Hoezo, "CO2-neutraal"? Houtverbrandingscentrale Emmen gaat niet door: "Van der Mark is boos over het niet door gaan van het plan. “Nu verbrandt Emmen zijn houtafval in Brabant. Jaarlijks gaat daar 17 duizend ton in vrachtwagens naartoe. Dat zijn ongeveer 1000 vrachtwagens en het kost ongeveer 3 ton euro. Bovendien is het niet milieuvriendelijk”")
http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article836800.ece (Beetje "geschrokken" zeker? "De regeringsfracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer willen dat minder rigoureus het mes wordt gezet in de subsidieregeling voor het opwekken van 'groene stroom'". Een van de talloze smakelijke reacties: "Het PLOTSELINGE stopzetten van een regeling valt onder het hoofdstukje "Paniek & Wanbeleid".")
http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article835481.ece ("Minister Wijn heeft het verbruid in Drenthe." Lezersreacties: "Als de Wijn is in het land, volgt pas echt de trammelant. NaWijn de zondvloed.")
http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article822992.ece ("Deze investeringsgolf die van grote betekenis was geweest voor de agrarische sector en waarmee miljoenen euro's waren gemoeid, blijft nu uit")
http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/drenthe/article847227.ece ("Zelfs over het windmolenpark dat Defensie op het voormalige NAVO depot wil bouwen, is geen zekerheid. Snijders wil de term onbehoorlijk bestuur niet in de mond nemen. “Ik noem het onbegrijpelijk bestuur.”")
http://www.eindhovensdagblad.nl/edeconomie/article676157.ece (25 sep. 2006: "“Ik ben niet gek, ik zie ook wel hoe het hier in de Tweede Kamer ligt”, zei Wijn. Maar hij ziet niet hoe hij extra geld loskrijgt bij zijn collega’s.")
http://www.eindhovensdagblad.nl/opinie/article854507.ece (23 nov. '06. Lia van Wijk, MD: "Deze claim is niet terecht. Een groot deel van deze energie wordt met biomassa van foute herkomst opgewekt en is dus niet duurzaam te noemen". Het begin van het "failliet van de 9% in 2010?")
http://www.eindhovensdagblad.nl/opinie/article617419.ece (Diederik Samsom: "Kabinet is ramp voor duurzame energie")
http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/nieuwsbericht/asp/artnr/112523/ ("De VNG vindt dat Wijn de afspraken met gemeenten en provincies volkomen onverwacht schendt. Volgens de vereniging moeten door deze maatregel veel wind-, zonne-energie- en biomassaprojecten worden afgeblazen.")
http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/nieuwsbericht/asp/artnr/111497/index.html (ja, u leest het goed, ook Elsevier!: "Wijn helpt in een handomdraai ook het zorgvuldig opgebouwde draagvlak en het vertrouwen van investeerders om zeep")
http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/113834/weblogid/35/index.html (Elsevier vliegt weer ouderwets uit de bocht met zijn columnist Rozendaal. Gelukkig ook weer uitermate smakelijke lezersreacties: "De corebusiness van Elesevier is propaganda, niet veranderen naar een duurzame samenleving." en "Kernenergie is als zitten op een handgranaat waar de pin al uit is.")
http://www.energeia.nl/column.php?ID=25 (Jos Cozijnsen wil het ontstane "MEP-gat" met emissierechtenhandel proberen te dichten. Polder PV wordt daar niet erg "warm" van; wel van zijn suggestie - als jurist - om schadeclaims te gaan indienen...)
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=1 (tijdelijke link; 26 sep. 2006: "LPF laat Van den Brink in de steek, motie tegen afschaffen Mep redt het niet.")
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=3 (tijdelijke link; 22 sep. 2006: "Wie profiteerde er van de MEP? Kees Vendrik (GroenLinks): “Hoe kan het dat het beheer van zo'n regeling zulke brokken meebrengt? De Algemene Rekenkamer moet hier nog eens heel kritisch naar kijken want hier worden we allemaal gillend gek van.”)
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=4 (tijdelijke link; 30 aug. 2006. Stad van de Zon alwéér in gevarenzone: "Pikant detail: volgens de gemeente Heerhugowaard stelde de huidige minister Joop Wijn in mei 2002, toen hij CDA-Kamerlid was, nog kritische vragen aan toenmalig minister Annemarie Jorritsma, waarbij hij pleitte voor meer subsidiezekerheid voor Stad van de Zon. Nu is Wijn degene die als minister van Economische Zaken de stekker uit het project dreigt te trekken.")
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=11 (tijdelijke link; 22 aug. 2006. "Volgens Thompson gaat de klaagzang die is losgebarsten in de energiesector niet aan de ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken voorbij. "We luisteren naar wat er allemaal wordt gezegd", stelt de woordvoerster". Polder PV: Ik heb nog nooit gehoord dat een project of een particulier zonnestroom systeem gerealiseerd is "omdat er zo goed geluisterd werd"...)
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=12 (tijdelijke link; 18 aug. 2006. WKK ontspringt - voor even - de dans)
http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=31302 (2 dec. '06 - Te SCHUNNIG voor woorden: "'Ik wil niet verhelen dat ik het tamelijk bizar vind dat, om een klein stukje van het klimaatprobleem op te lossen, installaties met een zeer grote uitstoot van NOx (stikstofoxiden) en fijn stof een milieuvergunning krijgen en fors worden gesubsidieerd.'" Aldus OLIEBOER Rein Willems (Shell) over de 370 miljoen euro MEP-subsidie die in 10 jaar tijd vergeven dreigt te worden aan elke regenwoud vernietigende BIOX energiecentrale die met palmolie gestookt gaat worden...)
http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=30343 (10 okt. '06 - Shell klaagt over DE-beleid: "... je kunt niet de ene dag zeggen dat je 6000 megawatt op zee wilt hebben en de volgende dag dat je liever wat anders wilt. Dat kan gewoon niet.")
http://www.fembusiness.nl/fembusiness/content/nieuws/38103/article.html ("De verontwaardiging van de sector is terecht. Het plotseling staken van de financiële ondersteuning betekent voorlopig het einde van nieuwe investeringen in duurzame energie in Nederland.")
http://www.flevoland.nl/nieuws/nieuwsarchief/2006/09/07/7-49219/index.xml ("Bij een eerste conservatieve schatting van de provincie gaat het in Flevoland om zo’n 15 miljoen euro aan directe schade inzake planontwikkeling voor duurzame energie-projecten. Daarbij worden zo’n 250 agrariërs direct benadeeld.")
http://www.fme.nl/Download/Algemeen/Brief%20J.%20Kamminga%20290806.pdf (Brief van FME-CWM, ondernemingsorganisatie voor de technische industriële sector, aan Wijn: "... dat een consistent overheidsbeleid nodig is over tenminste drie tot vier kabinetsperiodes.")
http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=68824 (afgeschermd)("In de Elektriciteitswet 1998 is in artikel 72o lid 3 bepaald dat die bedragen alleen dan gecorrigeerd mogen worden, wanneer een wijziging plaatsvindt van de tarieven voor de regulerende energiebelasting". Zou hij er wakker van liggen?)
http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=32913 (27 feb. '07, biomassacentrale Berlikum (Friesland) onzeker door wegvallen MEP-subsidies)
http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=31404 (17 nov. '06, Joop Wijn: "Bedrijven die zelf stroom opwekken moeten een hogere prijs ontvangen voor geleverde stroom. Daardoor zal de productie van duurzame energie sneller groeien.” Over burgers met zonnepanelen hoor je onze Joop niet. Die mogen van hem een enge ziekte krijgen, namelijk...)
http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=30316 ("De voorhangprocedure is niet toegepast, waardoor in elk geval de subsidie nog tot en met 17 september mogen worden aangevraagd. Minister Wijn liet eerder weten dat de subsidie helemaal niet meer kon worden aangevraagd.") LET WEL: volgens tekst in Friesch Dagblad!!! Op uw eigen risico (geen enkele garantie!!!: WIE NIET WAAGT, DIE NIET WINT????)
http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=30205 (snoeiharde reacties van de Noordelijke Provincies: "Het abrupt stopzetten van de MEP heeft negatieve gevolgen voor tientallen projecten gericht op biobrandstoffen, biogassen en windenergie, schrijven ze. Projecten op het gebied van mestvergisting zijn zelfs meteen van de baan.")
http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=30129 ("Die betekenis ligt in anders leren denken over energie en energieverbruik. De prikkel van de subsidie is bevorderlijk voor dat anders denken en doen.")
http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=30125 (bio-energiebranche: "Honderden banen weg.")
http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=30091 (PV-eigenaar te laat met MEP aanvraag: "Minimaal 2800 euro weg. Deze schadepost krijg ik er nooit meer uit". Een andere zonnestroom minnaar: "45.000 euro uitgegeven voor 120 panelen ... nu hoeft het niet meer.")
http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=30075 ("E-kwadraat raadt klanten aan om ondanks de onduidelijkheid rustig te blijven". Dat zal lastig worden...)
http://www.gelderlander.nl/achterhoek/article780687.ece (31 okt. '06: "Biogasboeren hopen op ‘niet zo zure wijn’." Dat zou ze wel eens flink kunnen opbreken, want Wijn gaat zeker geen installaties van meer dan 2 megawatt ondersteunen, anders is het volgende potje duurzame energie weer zo leeg...)
http://www.gelderlander.nl/achterhoek/article590119.ece ("Samen met subsidies van provincie en Europa is er al ruim 700.000 euro in gestoken. En nu haalt minister Joop Wijn er een streep door")
http://www.gelderlander.nl/maasenwaal/article612880.ece ("“De aanvraag was op tijd de deur uit, maar omdat de post er een dag te lang over deed, kan ik waarschijnlijk naar de subsidie fluiten”, verzucht de ondernemer." Met bikkelharde lezersreacties...)
http://www.gemeente.nu/portal ...63705 ... index.html (VNG gooit knuppel in het hoenderhok: "Bedrijven dreigen failliet te gaan en ook gemeenten die zelf in duurzame energie investeren worden gedupeerd. Zij noemen het duurzame energiebeleid dat ze moeten uitvoeren onwerkbaar." en "Bovendien moet deze regeling niet alleen van toepassing zijn op kleinschalige biomassaprojecten, maar ook op wind- en zonne-energieprojecten.")
http://www.gezen.nl/wordpress/?p=93 ("Het Rentmeesterschap waar het CDA patent op heeft geldt tot 2010. Kennelijk bestaat de wereld niet meer na 2010. Het CDA kan het weten, want zij hebben bijzondere betrekkingen met het hiernamaals.")
http://www.gristelijk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=29 (AANBEVOLEN! 2 van vele RAKE reacties! "Als Den Haag naar Amersfoort gaat verhuizen, moeten we ons echt zorgen gaan maken." en "... ik snap echt niet hoe je gristen kunt zijn en dan toch liever kiest voor economie dan voor het milieu....")
http://www.groenlinks.nl/2ekamer/nieuws/Nieuwsbericht.2006-08-24.2854 (kamervragen van Vendrik aan de minister, o.a.: "Bent u het met mij eens dat uw besluit derhalve in strijd is met de regeringsverklaring van Balkenende III? Zo nee, waarom niet?")
http://www.heerhugowaard.nl/web/show/id=107566/Subsidiestop_duurzame_energie.html ("Ook de nieuwe zonnepanelen in de Stad van de Zon zouden onder meer gesubsidieerd worden met de MEP. Door het wegvallen van deze subsidie is het project onder financiële druk komen te staan. De gemeente had gerekend op ruim € 1 miljoen euro MEP-subsidie.")
http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?cust=1001&id=3383 (AANBEVOLEN! 7 okt. '06, Al Gore haalt uit naar Nederlandse regering: "Ik ben niet voor meer en nieuwe wetgeving of regels. Ik denk dat we bestaande wetgeving moeten veranderen. Zeker regels die beleggers, bedrijven, consumenten in de verkeerde, niet duurzame richting duwen.")
http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?cust=1001&id=3124 ("In Duitsland werken zeker 200.000 mensen in deze sector en is de groei enorm, maar in Nederland vinden we dat kennelijk niet nodig.")
http://www.insnet.org/nl/insnl_observations.rxml?cust=1001&id=3352 (1 okt. '06; vlammend betoog van Wessel Aslander: "Het betekent dat wij deze aarde ongeschonden aan onze (kinds)kinderen door moeten geven. Een Bijbels principe. Of wachten we op de eveneens Bijbelse zondvloed, als straf voor onze zonden ?" en "Helaas voor Balkenende, bezong Marco Borsato zijn ongelijk al eens in: “Dromen zijn bedrog”. ")
http://www.insnet.org/nl/insnl_observations.rxml?cust=1001&id=3071 ("Zure druiven van Joop Wijn... We zijn terug bij Kaïn en Abel en we weten waar dat toe heeft geleid. Dat is pas echt zuur". Aanbevolen!)
http://www.ipo.nl/templates/?ipoalgemeen=110&node=118&subnode=112&yearweek=2006-40&item=13247 (4 okt. '06: "IPO en VNG hebben minister Wijn aangeboden intensief mee te denken met het vormgeven van een nieuwe, robuuste MEP-regeling. Duurzame energie verdient de ‘duurzame’ aandacht van de overheid". Van mij mag het woordje "MEP" op de afvalhoop der Nederlandse fossiele geschiedenis. Doet u mij maar een open eind EEG...; PPV)
http://www.ipo.nl/templates/?ipoalgemeen=110&node=118&subnode=112&yearweek=2006-34&item=13098 (IPO: "2500 Megawatt aan windenergieprojecten verloren")
http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/08/21/wordt-wijn-wakker/ (veel lezersreacties op Wijn, o.a.: "De maat was bij mij al vol, dit bericht van Wijn is de laatste druppel over de zorg die dit kabinet voor mens en milieu ter berde heeft gebracht.
Mijn woede kent geen grenzen maar nu wel.")
http://www.joshessels.nl/nieuws_vervolg.php?id=108 ("De toedeling van de beschikbare gelden zal moeten plaatsvinden naar gelang de ingediende voorstellen zoveel mogelijk groene elektriciteit opwekken per geïnvesteerde euro." Polder PV: m.a.w. - dáááág, zonnestroom....)
http://www.joshessels.nl/nieuws_vervolg.php?id=107 ("... elk te subsidiëren project moet eigenlijk beter zijn dan het vorige." Polder PV: Waarmee Hessels feitelijk zegt: We gaan 1x een projectje ondersteunen met zonnepanelen met een rendement van 18%, maar dan is het meteen afgelopen, want de volgende aanvrager moet een project hebben met zonnepanelen van minstens 19% rendement. Zo werkt geen enkele markt, en al helemaal geen duurzame energie "markt", geachte heer Hessels!!!)
http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/economie/article835739.ece?secId=58 ("onvoorspelbare en wispelturige overheid'')
http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/economie/article830339.ece?secId=58 ("ontmanteling van het bedrijf en ontslag van de drie specialistische medewerkers")
http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/economie/article823368.ece ("we moeten aan onze kinderen denken")
http://www.lijst-pimfortuyn.nl/article.php?id=1345 (21 sep. 2006 - LPF man in een ronduit opvallend commentaar: “In de landbouw heeft men veel negatieve ervaringen met dergelijke regelingen. Het leidt alleen maar tot hete hoofden en koude harten”, aldus Van den Brink.")
http://www.llink.nl/Nieuws_LLiNK ... Hash=ddafcc3b08 ("Overigens is Nederland met de negen-procent-norm in 2010 de slechtste leerling van de Europese klas. De meeste Europese landen mikken op twintig tot 25 procent")
http://www.lto.nl/www/brief_aan_wijn_over_mep.pdf ("beschaafde" doch dringende brief van het LTO aan Joop Wijn: "Slechts enkelen hebben een MEP-aanvraag voor 18 augustus jl. ingediend. De huidige beslaglegging op het budget van de MEP door met name kleinschalige biomassa (<10MWe) is miniem. Vrijwel alle budget gaat naar grootschalige projecten. De kleinschalige decentrale projecten missen door de stopzetting de boot. Dit is voor de agrarisch sector onacceptabel.")
http://www.new-energy.tv/trailer.php/8/148/fel_energie_debat_tussen_pvda_en_cda.html (Waar gáát dit over? Gepiel in de marge? Ruzie in de polder? Hessels (CDA) en Samsom (PvdA) vliegen elkaar in de haren, o.a. over de stimulering via de MEP, tijdens "debat" bij start beurs Energie2006 in Den Bosch... web TV uitzending)
http://www.new-energy.tv/trailer.php/3/129/cda_komt_met_nieuw_voorstel_mep_subsidie.html (Hessels, CDA, zet in op "innovatie", "rendement" voor subsidiëring en dus is het nog effe 15 jaar wachten tot we een "optimaal resultaat" hebben bereikt alvorens we "de markt" gaan ondersteunen. How low can you get... web TV uitzending: V. "Geen imagoschade?". A. "Ik had het liever anders gezien", "We gaan die 9% halen...")
http://www.new-energy.tv/categorie.php ... trailer=125 (arme Teun Bokhoven in web TV uitzending: "... het laatste wat ik had verwacht van een missionair kabinet....")
http://www.nhd.nl/nieuws/binnenland/article881292.ece (Beknopt verslag overleg 7 sep. 2006: "Een Kamermeerderheid toonde zich niet onder de indruk van deze argumenten. Ze vindt dat de overheid niet van de ene op de andere dag een einde aan de regeling kan maken, voor er een alternatief is.")
http://www.nhd.nl/nieuws/binnenland/article821975.ece?secId=538 ("... een project in Flevoland om met windmolens ongeveer 10.000 gezinnen van groene stroom te voorzien gaat niet door")
http://www.nhd.nl/nieuws/opinieplein/zwart-wit/article828437.ece ("vreemde manoeuvre")
http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article828111.ece ("groene stroom kan op de mesthoop" + lezersreacties!!!)
http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/schagen/article902559.ece ("geen soulaas voor de grote biovergasser die de Groene Energiecentrale en LTO Noord willen bouwen in de Wieringermeer." Vooral ook lezersreacties!)
http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/schagen/article824639.ece ("Het rijk manifesteert zich als niet stabiele investeringspartner")
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2006/10/13/L078.htm (13 okt. '06. Gesprek met de Minister President, o.a. over Al Gore en duurzame energiesubsidies. Balkenende:“ Ja en nu hebben we gezegd: we gaan nu dit jaar even stoppen, want dit wordt teveel, en vanaf 1 januari is het gewoon het bedrag weer beschikbaar."...)
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2006/08/28/R239.htm (boze Provincie Flevoland: "Met uw besluit wordt het ontwikkelingsproces dat zich in de duurzame elektriciteitsproductie volstrekt abrupt tot staan gebracht.")
http://www.nwea.nl/administration/upload/Br_secr_69N.pdf (brief NWEA aan Vaste Commissie voor Economische Zaken: "Minister Wijn ziet echter kans om in een tijd dat de politiek zich zorgen maakt over de kosten van de vergrijzing, nog meer kosten op te leggen aan de toekomstige generaties, een droef begin in zijn nieuwe, zeer tijdelijke, functie.")
http://www.nwea.nl/administration/upload/06-17 ... Wijn%20MEP%22 (brief van DE Koepel aan Wijn van 25 augustus 2006: "Met deze maatregel heeft het kabinet de laatste stimulerende maatregel voor duurzame energie ontmanteld...")
http://www.nwea.nl/administration/upload/2006 ... stopzetting%20subsidie.pdf (brief van Raedthuys aan Wijn: "Om die reden roepen wij u op om op de kortst mogelijke termijn ... alsnog te komen tot een eigentijdse en duurzame subsidieregeling voor windenergie in Nederland. Op basis van een heldere en evenwichtige lange termijnvisie.")
http://www.nwea.nl/nieuwsbericht.php?id=462 (persbericht NWEA: "... benadrukt het fundamentele gebrek aan ambitie en het gebrek aan lange termijn visie.")
http://www.omroepbrabant.nl/news.aspx?id=68778 (2x 500 kilowatt vergistingsinstallatie, 1 miljoen euro per stuk, binnenkort afgeleverd, zonder MEP niet rendabel te exploiteren, dus boze boeren op Omroep Brabant. AUDIO fragment van 3:24)
http://www.oneworld.nl/index.php?page=1&articleId=8915 (duurzaamheids-enquête door OneWorld - 68% wil beloning van het gebruik van duurzame energie: "De grote steun voor het belonen van duurzaam energiegebruik is opvallend, zegt Peter van Lier, directeur van OneWorld. Volgens Van Lier is de steun in contrast met het recente besluit van minister Joop Wijn van Economische Zaken om de subsidieregelingen voor duurzame energie af te schaffen.")
http://www.peakoil.nl/pivot/entry.php?id=787 (bespreking partijprogramma CDA, vooral punt 6: "Het CDA wil Nederland en Europa binnen twintig jaar voor 25% op duurzame alternatieven en schone fossiele grondstoffen over laten stappen." Lijkt me leuke klus worden, met zo'n doodschop tegen de DE sector door CDA man Wijn! Let ook op de lezersreacties)
http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=806 ("... roddels doen de ronde dat de werkgeversorganisatie [VNO-NCW] met de afschaffing van de MEP akkoord is gegaan in ruil voor lagere vennootschapbelasting")
http://www.pzc.nl/internationaal/binnenland/article636563.ece ("Als de Kamer het besluit van Wijn helemaal weet terug te draaien, springt Suurmond ’een gat in de Zeeuwse lucht’." Terwijl het natuurlijk eigenlijk te triest voor woorden is dat de toekomst van duurzame energie in Nederland afhangt van maar 3 (DRIE) stemmen in de Tweede Kamer...)
http://www.pzc.nl/internationaal/economie/article707431.ece (4 okt. '06: "De regeling biedt geen soelaas voor mensen met vergevorderde plannen voor biomassacentrales en windturbines.")
http://www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article675581.ece (25 sep. '06: "Tussen uw 27 miljoen per jaar en de 200 miljoen per jaar die de Kamer wil, zit nog een enorm bedrag’’, aldus Van der Staaij gisteren in een Kamerdebat over de kwestie. Hij biedt Wijn daarmee de uitweg van een overgangsregeling van ongeveer 450 miljoen euro (in tien jaar).")
http://www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article635441.ece (Van der Staaij [S.G.P.], indiener motie(s): "Deze kwestie is een treffende illustratie van de lasten van een minderheidskabinet".)
http://www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article616890.ece ("“Het is sympathiek dat de Kamer aan de kleine ondernemers denkt, maar dat zet geen zoden aan de dijk voor de ambities die wij hebben’’, reageerde gedeputeerde Suurmond (VVD, energiebeleid) teleurgesteld.")
http://www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article616857.ece (Zeer triest verhaal: "Van Hijfte vindt het typerend voor het Nederlandse overheidsbeleid. “Als je in de landbouw je nek uitsteekt, word je onderuit gehaald. Landbouw mag hier kennelijk geen professioneel karakter hebben.”")
http://www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article613326.ece ("We hebben een convenant met het Rijk, we hebben allebei onze handtekening gezet, dan vinden wij het op zijn zachtst gezegd niet netjes dat in gang gezette ontwikkelingen in de kiem worden gesmoord." Diverse windparken in windrijkste provincie van NL op de tocht, tja, moet je maar niet bij de verkeerde partij gaan zitten...)
http://www.pzc.nl/zeeland/bevelandentholen/article593016.ece ("Windenergie ontwikkelen brengt veel risico’s met zich mee. Het gaat om grote investeringen en vaak ingewikkelde procedures. Als de overheid dan ook nog eens het beleid plotseling wijzigt, wordt het erg moeilijk.")
http://www.refdag.nl/artikel/1275925/Wijn+blijft+bij+stop+op+groenestroomsubsidie.html ("Hessels pleitte ervoor om de opwekkers van groene stroom tegemoet te komen door de elektriciteitsbedrijven te dwingen er meer voor te betalen. Volgens Wijn is daarvoor een wetswijziging nodig. Hij wil nog niets toezeggen, maar wacht eerst de conclusies van een onderzoek naar de hoogte van de winsten van de elektriciteitsbedrijven af.")
http://www.refdag.nl/artikel/1275448/Minister+negeert+steun+voor+duurzame+energie.html (Mirjam de Rijk/N&M: "Er wordt 70 miljoen euro overheidsgeld besteed aan de vergoeding van kosten voor de voorbereiding van projecten die niet gerealiseerd zullen worden.")
http://www.refdag.nl/artikel/1273984/Stemming+groene+stroom+uitgesteld.html (Reactie op uitstel stemming MEP-moties op 12 sep. 2006: "Volgens Van der Staaij is Wijn slechts voor een deel tegemoet gekomen aan de wensen van de Kamer.")
http://www.refdag.nl/artikel/1273525/Kamer+fluit+Wijn+terug+over+MEP.html ("Alle fracties in de Tweede Kamer, behalve CDA en VVD, willen de subsidieregeling voor duurzame energie in stand houden.")
http://www.refdag.nl/artikel/1272651/Druk+op+Wijn+na+stop+stroomsubsidie.html ("Greenpeace zegt in een reactie geen stop te willen op de subsidies, maar op het “stoplichtbeleid”.")
http://www.refdag.nl/artikel/1271854/Stopzetting+energiesubsidie+ingrijpend.html ("Het “verrassende” beleid van de overheid op dit gebied zal jarenlang invloed hebben op de investeringsbereidheid van ondernemingen in duurzame energieopwekking. En dat door een kabinet dat niet eens het mandaat heeft om ingrijpende beslissingen te nemen. Zou minister Wijn zich welbewust zijn dat vertrouwen in de overheid te voet komt en te paard gaat?")
http://www.refdag.nl/artikel/1271598/Subsidiestop+duurzame+energie.html (Reformatorisch Dagblad: "... het schrappen van subsidies voor projecten waarbij soms al meer dan 1 miljoen euro is geïnvesteerd. Dat behoort niet meer tot het normale ondernemersrisico")
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/index.asp?actie=totaalbericht&pid=60208 (AUDIO fragment, 2:38: interview met Johannes van der Veen uit Boerakker die bijna 3 en een halve euroton in een biovergistingsinstallatie heeft gestoken. 13 september zou met de bouw gestart zijn, die voorlopig is uitgesteld... "Eerst gaarne alles op papier vastgelegd zien voordat we hiermee verder gaan...")
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/index.asp?actie=totaalbericht&pid=60040 ("CDA-gedeputeerde Bleker roept Groningse VVD'ers nu op om hun fractie in de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen.")
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/index.asp?actie=totaalbericht&pid=59730 ("Van Stuivenberg is al twee jaar bezig met de ontwikkeling van een biogascentrale en heeft tienduizenden euro's geïnvesteerd. Door het besluit van Wijn staat zijn plan echter op losse schroeven"; met 2 audio bijdragen)
http://www.sgp.nl/Page/sp8/ml1/from_sp_id=142/nctrue/system_id=1613/so_id=84/Index.html (31 aug. 2006; onderbouwing motie van der Staaij van S.G.P.: "De SGP-fractie wil met klem afstand nemen van de benadering van Minister Wijn. Eigenlijk smoort hij met deze herziene regeling alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied in de kiem.")
http://www.siliconmeadow.nl/~koepel/ ... artikel%20MEP%2026%20aug%2006.htm (bespreking brief van DE Koepel namens 250 organisaties in het Financieele Dagblad, gepubliceerd 26 augustus 2006: "... dit is pure kapitaalsvernietiging")
http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=2127 (31 okt. '06: Teleurstellende uitspraak rechter in kort geding: "Het bestaan van een compensatieregeling vindt de rechter voldoende, ook al levert deze rechtsongelijkheid op tussen ondernemers die biovergistingsinstallaties bouwen en ondernemers die windmolens bouwen.". Verder ook link naar argumenten N&M)
http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=1982 ("De rechtszaak tegen de minister van Economische Zaken dient 18 oktober bij de rechtbank in Den Haag. 'Wijn negeert het brede draagvlak voor duurzame energie', stelt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu.")
http://www.snm.nl/page.php?pageID=88&itemID=1927 ("Stichting Natuur en Milieu eist van minister Wijn van Economische Zaken dat de ontwerpregeling waarin wordt voorgesteld de duurzame energiesubsidies (MEP) op nul euro te stellen wordt ingetrokken. Doet dat de minister dat niet, dan spant Natuur en Milieu een kort geding aan.")
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/4111/061013-kabinet_biedt_duurzaam_investeerder_vooral_onzekerheid.html (Ook EIA moet er aan geloven, dus elke vorm van ondersteuning voor duurzame energie is de nek omgedraaid. SP-TK lid Irrgang: "... hij moet constateren dat de VVD-minister er gewoon een schepje bovenop doet. “Ondernemers die voorzichtig weer vertrouwen kregen na het verzet van een groot deel van de Kamer, trekken onmiddellijk hun investeringsplannen weer in nu blijkt dat de enige constante factor in het beleid de onbetrouwbaarheid is.”")
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/3966/060901-toch_overgangsregeling_voor_regeling_duurzame_energie.html (Irrgang [SP]: "Een zeer innovatieve sector met een forse economische en maatschappelijke waarde wordt in korte tijd op water en brood gezet.")
http://www.sp.nl/nieuwsberichten/3939/060821-wijn_frustreert_ontwikkeling_sector_voor_duurzame_energie.html (Socialistische Partij: "Je moet onderhand bijna gek zijn om in Nederland nog te investeren in duurzame energie")
http://www.tctubantia.nl/voorpagina/article594300.ece ("In Duitsland is er een grote industrie ontstaan rond het opwekken van duurzame energie. In Nederland wordt die industrie systematisch om zeep geholpen")
http://www.telegraaf.nl/binnenland/49535511/Kort_geding_na_stop_subsidie_groene_stroom.html ("De stichting [Natuur en Milieu] kondigt een kort geding aan, mede namens een agrarische onderneming die geïnvesteerd heeft in windenergie.")
http://www.telegraaf.nl/binnenland/48698941/Provincies:_Wijn_schendt_afspraken_windenergie.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/48612731/Energiebedrijven_en_boeren_boos_op_Wijn.html
http://www.trouw.nl ... Stopzetten_subsidie_groene_stroom_was_rechtmatig (Natuur en Milieu na teleurstellende uitspraak van de rechter: "Een overheid mag kennelijk onbetrouwbaar zijn. De rechter gaat in zijn oordeel geheel voorbij aan het argument van onbehoorlijk bestuur.")
http://www.trouw.nl ... Provincies_maken_zich_hard_voor_groene_stroom ("Met 270 miljoen zouden niet meer dan achttien projecten voor windenergie te betalen zijn, terwijl in de noordelijke provincies al ongeveer honderd projecten lopen." De windenergie ontwikkelaars hopen (tevergeefs?) dat het doekje voor het bloeden van Wijn niet naar de CDA-kiezende biovergisters, maar naar "de wind" zal gaan...)
http://www.trouw.nl ... Wijn_geen_extra_geld_voor_opwekken_groene_stroom (22 sep. '06 "Bijna de helft van de Kamer vindt dit niet ver genoeg gaan en wil terug naar de oude situatie. Wijn weigert dit ...")
http://www.trouw.nl ... Kamer_wil_meer_geld_voor_groene_stroom (19 sep. '06 "De 270 miljoen euro die minister van Economische Zaken Joop Wijn (CDA) voor de periode tot 2016 bij elkaar heeft geschraapt, is te weinig. Hij moet voor dinsdag aan de Tweede Kamer te laten weten of dat is gelukt.
Krijgt hij dat niet voor elkaar, dan dwingt de Kamer hem de oude subsidieregeling intact te houden.")
http://www.trouw.nl ... stopzetten_energiesubsidie_is_twijfelachtig (lezersreacties!)
http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=30984 ("hij werkte 8 jaar aan een windmolenpark dat er nu niet komt"; "9% genoeg? ... dat is boekhoudersdenken!")   VIDEO
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article352538.ece/Wijn_mag_stop_... handhaven ("De hoofdelijke stemming werd met spanning tegemoet gezien, omdat ook landbouwwoordvoerder Wien van den Brink van de LPF voor de motie stemde. De rest van de LPF-fractie stemde echter tegen.")
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article347054.ece/Wijn_botst_met_Kamer_over_subsidies_groene_stroom ("De Kamer steunde donderdag in meerderheid een motie van SGP’er Van der Staaij, waarin Wijn wordt opgedragen zijn besluit terug te draaien.")
http://www.volkskrant.nl/economie/article346444.ece/We_hadden_koploper_kunnen_zijn (Laat u niet in de luren leggen met die laatste opmerking van Heemskerk van Rabobank, maar lees de laatste zin van het volledige bericht! Verder: AANBEVOLEN: "Met het plotseling afschaffen van de subsidies voor energie uit duurzame bronnen, toont de overheid zich een onbetrouwbare partner. De bestuursvoorzitter van de Rabobank maakt zich boos. ‘Kernenergie? Nee.’")
http://www.volkskrant.nl/economie/article341986.ece/Drie_ton_aan_groene_stroom_weggegooid ("Op het land groeit al de maïs en volgende week wordt het beton gestort en komen de machines eraan. Moet ik dat nu allemaal afbellen? Ik weet het niet meer")
http://www.volkskrant.nl/economie/article340789.ece/Wijn_staakt_subsidie_op_groene_stroom (Samsom: "Als je duurzame energie ook na deze kabinetsperiode wilt stimuleren, moet je een consistent beleid voeren")
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/69319 ("Worden boeren weer mooi voor de gek gehouden")
http://vroegevogels.vara.nl/portal?_scr=news_newsitem1&id=207810 (3 okt. '06, Greenpeace: "Het CDA kiest voor een kerncentrale uit armoede. Het door Balkende geleide kabinet heeft geen werk gemaakt van energiebesparing, er is niet één nieuw windmolenpark op zee gekomen en de subsidie voor het stimuleren van grootschalige biomassaprojecten is de nek omgedraaid. Eerder deze maand heeft de minister van Economische Zaken Wijn zelfs alle subsidies voor schone energie op nul gezet." Laatste klopt niet helemaal (alleen voor nieuwe projecten), maar de boodschap is verder "crystal clear"...; PPV)
http://www.weekbladgroentenenfruit.nl ... 19313 ("MEP subsidie ‘uitgeMEPt’". Columnist Bert Doelman heeft het allemaal niet zo goed begrepen en haalt uit frustratie maar weer eens uit naar die vermaledijde "milieubeweging")
http://www.weekbladgroentenenfruit.nl ... 19294 (12 sep. '06: de vermoedelijke bron van het op het laatste moment in de overgangsregeling stoppen van "niet-mest vergisting" van landbouwproducten...: "Rob van der Valk, beleidsmedewerker bij Glaskracht, snapt niet waarom die groep buiten beschouwing is gelaten in de regeling...")
http://www.weekbladgroentenenfruit.nl ... 18953 (25 aug. '06: WKK branche trommelt zich op de borst: "Gangbare WKK’s hebben tussen 2003 en 2005 met een kwart van de totale MEP-subsidie zeventig procent van de totale milieuvriendelijk geproduceerde energie opgewekt, blijkt uit het laatste jaarverslag van EnerQ". Jammer alleen dat het inzet van fossiele grondstoffen betreft ("milieuvriendelijk?") die vooral lucratief is omdat de tuinders de stroom op piekuren lekker duur kunnen verkopen. Van twee walletjes eten, heet dat. Ook de vergelijking met windenergie is volstrekt onterecht: appels en peren...)
http://www.weekbladgroentenenfruit.nl ... 18871 ("De overheid heeft altijd haar mond vol over duurzaamheid en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en dan besluit ze dit. Onbegrijpelijk")
http://www.westerborkercourant.nl/index.php?dir=8&art=3409045.htm (Akkerbouwer Kloosterman zit met zijn 1,6 MW energiemais-biovergistingsinstallatie gelukkig nog in de "oude" MEP regeling en schetst een beeld van schaalvergroting die op gespannen voet staat met natuurbeheer...)
http://www.zibb.nl/landentuinbouw/nieuwsbericht/asp/artnr/1272103/versie/1/ (3 okt. '06: "De subsidie op groene stroom in de overgangsregeling voor de MEP blijft 9,7 cent per kWh.")
http://www.zibb.nl/landentuinbouw/nieuwsbericht/asp/artnr/1271297/versie/1/ (2 okt. '06; "Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil toch een overgangsregeling voor duurzame elektriciteit met 9,7 cent overheidssteun per kilowattuur (kWh).")
http://www.zibb.nl/landentuinbouw/nieuwsbericht/asp/artnr/1268460/versie/1/ (27 sep. '06; "Overgangsfaciliteit" - het grote schaakspel gaat beginnen: "Een verlaging van de MEP-vergoeding per KWh van 9,7 naar 6,2 cent kan waarschijnlijk alle energieprojecten tot 2 Megawatt, die zijn aangevraagd vóór 18 augustus, redden.")
http://www.zibb.nl/landentuinbouw/nieuwsbericht/asp/artnr/1267588/versie/1/index.html (Er wordt nog een extra categorie boeren gepaaid: "De regeling wordt nu verbreed tot vergisting van alle landbouwgewassen die in de meststoffenwet zijn toegestaan, bijvoorbeeld mais. Gebruik van mest is geen voorwaarde.")
http://www.zibb.nl/landentuinbouw/nieuwsbericht/asp/artnr/1251567/versie/1/ (82 "knelgevallen" die MEP subsidie dreigen mis te lopen, goed voor maar liefst 90 megawatt aan duurzaam (gemelde) stroom...)
http://www.zibb.nl/landentuinbouw/nieuwsbericht/asp/artnr/1251093/versie/4/index.html (in landbouwsector minimaal 900 arbeidsplaatsen en 16,6 miljoen euro op de tocht, met drukfoutje - 26 moet zijn 26 miljoen...)
http://www.zibb.nl/landentuinbouw/voedingstuinbouw/nieuwsbericht/asp/artnr/1267590/versie/2/ ("Het PT schat dat met de toezegging van minister Wijn voor een overgangsregeling dat het aantal ondernemers dat in 2007 een bio-WKK gaat zetten, kan oplopen naar tien.")
http://www.zonne-energie-fryslan.nl/laatstenieuws.htm (brief van Werkgroep Zonne-energie Fryslân en Zonnestroom Producenten Vereniging aan Joop Wijn: "Overigens 150 miljoen euro is bijvoorbeeld ook de eergisteren bekend gemaakte winst van Nuon over het 1e kwartaal 2006! Over wat voor bedragen hebben we het eigenlijk?")
http://www2.omropfryslan.nl/default.asp?ObjectID=45846 ("bedriuwen ... fallyt gean sille") 

Geschreven pers (recentste boven):

--- Bode 2006(2)/nov.: pp. 1-3:

"De MEP is niet meer". Analyse door Irene Salverda van "succesregeling MEP" en de teloorgang. Jammer dat er nauwelijks wordt ingegaan op de inhoudelijke duurzaamheids-aspecten van de "verwachte 9% in 2010", gezien de recente ontwikkelingen (zeer hoog aandeel van mogelijk NIET duurzame biomassa [palmolie], aangenomen motie nr. 72 van van der Ham/Samsom en de mogelijk verstrekkende gevolgen daarvan). Verder goed overzicht. Citaat wethouder de Boer van Heerhugowaard m.b.t. Stad van de Zon: "Wij hopen vooralsnog dat de overheid haar besluit terugdraait, anders zal een deel van de wijk mogelijk zonder zonne-energie gerealiseerd moeten worden."

 


 

--- Energie+ 26(5)/okt. 2006: pp. 5, 7, 46:

Commentaar hoofdredacteur Ad Brogtrop: "... we weten ook dat de lat verder omhoog moet en dan stop je niet bij een tussendoel om met een glas wijn in de hand rustig achterover te leunen."

Column Jaap Jelle Feenstra, voorzitter VVM: "De minister stelt zich op als een burgemeester, die het slaan van een eerste paal al zo succesvol vindt, dat van de bouw van het beoogde stadhuis vervolgens wel kan worden afgezien."

"Rechtszaak tegen de minister" Jasper Vis van Stichting Natuur en Milieu legt uit waarom deze milieuorganisatie een kort geding tegen Joop Wijn heeft aangespannen: "Dat doen we niet dagelijks, een kort geding aanspannen tegen een minister. Maar de kersverse minister van Economische Zaken Joop Wijn heeft het dan ook wel heel bont gemaakt."

 


 

--- Nieuwsblad Stromen 8(16)/22 sep. 2006: pp. 1, 6, 8:

"Overgangsregeling mep niet ruim genoeg" Hoofdredacteur Harmen Weijer citeert van der Staaij die zegt interne controledienst van de Tweede Kamer onderzoek te hebben laten verrichten naar door Wijn gegeven financiële onderbouwing van claims van enorme budgetoverschrijding indien DE installaties van 10 MW in overgangsregeling toegelaten zouden worden.

"Pleidooi voor een industriegericht energiebeleid" Een wederom onnavolgbaar goed geschreven knalhard betoog van vaste columnist Jan Paul van Soest die genadeloos uithaalt naar het al jaren falende overheidsbeleid op het vlak van duurzame energie, zelfs het Duitse "model" komt tussen de regels door even langs, als alternatief voor een (door GroenLinks gewenst) verplicht duurzaam aandeel. Inclusief oproep aan het bedrijfsleven om het dan maar "zelf" te doen, omdat Den Haag het gewoon permanent laat afweten. Elektronische versie:
http://www.jpvs.nl/nederlands/stromen.htm

"Het is nu tijd voor een verplicht aandeel duurzaam voor energiebedrijven" In de serie "inzicht" komen verschillende vertegenwoordigers aan het woord met hun visie over "een nieuwe duurzaam energiebeleid". Kornelis Blok van Ecofys: "Op dit moment is het 1-0 voor feed-in systemen." (Wat Polder PV betreft: maak daar maar minstens 3-0 van...).

 


 

--- Nieuwsblad Stromen 8(15)/1 sep. 2006: pp. 3-5, 8:

"Doel 9 procent duurzame elektriciteit lang niet zeker." (Groot deel geplande opbrengst is biomassa van de grote energieconcerns; Clauscentrale van Essent zou 20 procent op bio-olie (lees: tropenbos vernietigende palmolie) gaan draaien. "Als de opbrengst geheel wordt meegerekend (in de MEP-ramingen, PJS), komt dat doel van 9 procent niet in beeld."

"MEP-regeling aan vervanging toe." Ik lees echter zelfs in dit door meeste energiebureaucraten gelezen blad NIET dat DUS het EEG uit Duitsland ingevoerd dient te worden. Elke keer wordt weer teruggekomen op die wrakke MEP-regeling die, omdat die zo slecht is opgezet, elke keer weer wordt "bijgesteld". Dat is onmogelijk met het uitermate goed doordachte Duitse EEG. Blijkbaar blijft de Hollandse politiek dus narcistisch naar de eigen buik staren en weigert men het Nederlandse spreekwoord goed voorbeeld doet goed volgen na te komen. Dan moet je het zelf maar weten! Investeerders: mijdt Nederland s.v.p. als de pest, want het zal er echt niet beter op worden!

"Verbijstering, ontzetting, schending van afspraken en heel klein beetje steun." (Inventarisatie van reacties brancheorganisaties. ODE, ZPV en WZF komen zoals zo vaak niet aan het woord... VNO-NCW vindt het allemaal wel best en wil desondanks de getroffen bedrijven helpen met het geld uit .... de FES structuurfondsen. Volslagen gestoord: door wanbeleid in energiepolitiek bij EZ de door de kunstmatige koppeling ontstane aardgasbaten aanwenden om de volstrekt onnodige, door de Staat veroorzaakte rotzooi op te ruimen? I-DI-OOT!)

"World Renewable Energy Congress in Florence: "Vermijd stop en go beleid voor duurzame energie." Helaas, deze uitermate verstandige uitspraak van Reinhard Haas van de TU te Wenen, is in Den Haag aan dovemansoren gericht, want knipperlicht- en wipkipbeleid hebben de laatste kabinetten inmiddels een internationaal patent op m.b.t. de ondersteuning van duurzame energie. Europa en de rest van de wereld groeien met 30 tot 40 procent, Nederland staat stil en zinkt weg in het fossiele moeras.

"Donderslag deel 3" (column hoofdredacteur Harmen Weijer)

"Energietransitie komt in de problemen bij stop nieuwe mep-subsidies" (reacties van Gert van Dijk van Vestas Benelux en Harry Droog, voorzitter Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening energietransitie).

 


 

--- Financieele Dagblad 31 aug. 2006  AANBEVOLEN! (dank aan Jitske Leegstra-de Vries, WZF!):

"De Mep is nog niet stopgezet". Door Bart-Jan Walraven en Marcel Kniest. Juridische scherpslijperij om aan te tonen dat het Ministerie van EZ hartstikke fout zit met het "aankondigen" dat (nieuwe aanvragen voor) de MEP per onmiddelijke ingang (18 augustus 2006) stopgezet zou zijn. Ook al kan ik de redenatie van de heren uitstekend volgen, ik vraag me terdege af of men het in de Tweede Kamer ook zo zal zien (mede gezien de deplorabele vertoning tijdens het "debat" op 31 augustus 2006), en of de juristen van EZ (die overuren draaien) het wel eens zullen zijn met deze stellingname. Ergo: niet vroegtijdig gaan juichen, want we hebben al meer dan genoeg ellende voor de kiezen in het in en in trieste Nederland. Citaat: "Heeft men een voornemen verward met een in werking getreden regeling of heeft men indieners van nieuwe aanvragen willen afschrikken? Het eerste zou dom zijn, het tweede heel slecht."

Klik op het plaatje rechts voor het volledige stuk in het FD en gebruik de loep voor vergroting.>>>

 


 

--- Nieuwsblad Stromen 8(9)/26 mei 2006: pp. 3:

Natrappertje: Nog geen 3 maanden voor de officiële MEP-executiedatum stond in Stromen het volgende: "Het ministerie van EZ gaat onderzoeken of in Nederland een terugleververgoeding voor zonne-energie kan worden ingebouwd in de huidige mep-regeling." Ik had er in mijn berichtje van 29 juni 2006 (na onze vakantie) nog bij geschreven, optimist dat ik daar was: "BIG news of hoax?" Afijn, we weten inmiddels wat voor "hoax of the century" dat achteraf weer bleek te zijn m.b.t. een relatie met de MEP. Nooit afgaan op dat soort zand in de ogen strooierij, dus... Hoogstwaarschijnlijk wordt hier het onderzoek bedoeld wat door de motie van van der Ham/Hessels is aanbevolen door de Tweede Kamer. Wat er ook uitkomt, het kan geen "regelingetje" worden omdat dat zinloos is, en het zal zeker niet onder een "MEP-paraplu" opgetuigd worden. Als het al gebeurt.

 


 

--- RMNO, 2005. RMNO-reeks Adviezen. Advies nr. A.05. "Zonneklaar. Een beslismodel voor afwegingen rond het stimuleren van zonnestroom in Nederland". - 109 pp. ISBN 90 5931 410 7. Den Haag.

Met name: pp. 93-94. "Beter geen beleid dan discontinue beleid. Nooit meer mag de Nederlandse overheid eerst verwachtingen wekken bij de producenten en afnemers, die hun nek uitsteken, om die kort daarna weer te beschamen. Dat tast de rechtszekerheid aan." Ergo: EZ heeft een ongelofelijke betonplaat voor de hersens...

 


 

En ga zo maar door...

Voor u "verzameld" door P.J. Segaar/Polder PV, 22 augustus tm 3 december 2006

 


 

Meer "MEP" materiaal op Polder PV

(recentste bijdrage bovenaan)

MEP blijft nazeuren en nageheven worden voor toekomstige palmolie verbrander... 27 november 2007 (de polderboy ontdekt een extreem verlaat "MEP naheffingkje" op zijn netbeheersnota...)
"Typisch" Nederlandse insteek 29 oktober 2007 (schokkend antwoord van EZ op palmolie affaire)
Palmolie twee jaar in de ban 23 oktober 2007 (met mogelijk politiek gevoelige gevolgen voor het behalen van de beruchte "9%")
Black Friday remembered... (rouwadvertentie, een jaar na de dolk in de rug van de MEP) 20 augustus 2007
Wie krijgt er straks klop? MEP op de snijtafel (rapport Algemene Rekenkamer) 25 mei 2007
"Eventjes geduld, mep-je komt zo..." 12 mei 2007
MEP "nieuwe stijl" niet eerder dan voorjaar 2008... 17 april 2007
Korte EZ carrière beeindigd - Joop Wijn vertrekt 6 februari 2007
Essent misleidt consumenten over palmoliestroom (denk aan MEP-beschikkingen!!!) 7 december 2006
VER-BIJS-TE-REN-DE volksverlakkerij!!! 3 december 2006
Steeds meer kritiek op "9% duurzame stroom in 2010" 23 november 2006
Doelstelling niet gehaald: uit de krant van 8 januari van 2010 1 november 2006
Natuur en Milieu haalt bakzeil bij rechter 31 oktober 2006
Oproep aan de politiek door Polder PV: Met energie van grijs naar groen 24 oktober 2006
Balkenende snapt er helemaal niks van en 9% duurzame elektriciteit in 2010 zeer twijfelachtig 13 oktober 2006
EIA ook overboord gekieperd: geen alternatieven meer 12 oktober 2006
Analyse van de resultaten van de stemmingen over de (aangepaste) MEP-moties 5 oktober 2006
PUIN RUIMEN en schuiven met de centjes door Neer'lands kruideniers 27 september 2006
Om stil van te worden: motie van der Staaij VERWORPEN 27 september 2006
Recapitulatie van een verschrikkelijke nachtmerrie... 20 september 2006
Gebeurtenissen op "motiedag" 12 september 2006 (en daaronder weergegeven berichten) 12 september 2006
Bespreking brief van Economische Zaken aan Tweede Kamer van 11 september 2006 12 september 2006
Uitgebreid verslag debat commissie Economische Zaken 31 augustus 2006 12 september 2006
Mogelijk toch nog MEP subsidie aanvragen tm. 17 september 2006 8 september 2006
Bericht van mij in het Duits geplaatst op website van die SolarRegion/Oberrhein gebied 28 augustus 2006
Joop Wijn vráágt om oerdegelijke hollandsche spreuken en zegswijzes... 28 augustus 2006
Maar weer eens een grapje dan maar: sollicitatiebrief voor nieuwe minister 24 augustus 2006
1+1 is niet altijd 2 in Nederland... 24 augustus 2006
Vervallen MEP bijdrage wordt "elders" weer gecompenseerd 20 augustus 2006
Eerste reacties uit het veld 19 augustus 2006 ff.
Eerste bericht met hard commentaar van PPV 18 augustus 2006

 


 

Tot slot

(1) Tenslotte nog een grapje, ingestuurd door een lezer van Polder PV. We moeten immers lachend i.p.v. met de staart tussen de benen ten onder gaan:

Toch nog een MEP in Nederland!

http://www.mepnederland.nl/

(2) Leuke e-mail uit onverwachte hoek (27 september 2006):

Beste webmaster,

Ik heb uw site, polderpv.nl, beoordeeld als relevant, en gelinkt op de joop_wijn-pagina van de portal "Hoe is het zo gekomen?" (http://www.hoeishetzogekomen.nl/joop_wijn.php)

"Hoe is het zo gekomen?" is de portal voor alle politieke en historische feiten en ontwikkelingen. Nieuws en achtergrond over b.v. Balkenende, Bush, en de PVDA zijn hier te vinden. De joop_wijn-pagina geeft achtergrond-informatie en het laatste nieuws over het onderwerp joop_wijn. Een link op deze pagina geeft meer bezoekers EN een hogere waardering voor uw pagina door de zoekmachines.

Ik zou een link terug zeer op prijs stellen. Klik 1 keer op de door u aangemaakte link, zodat ons systeem weet dat u gelinkt heeft....

Met vriendelijke groet,

Rene Weiland
Webmaster "Hoe is het zo gekomen?"

Uiteraard heb ik bij dezen volgaarne aan dit leuke verzoek voldaan!

 


© 2006-2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP