starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
NUON perikelen
historie
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Polder PV avontuurtjes

NUON soap p. 4
12 okt. 2005 - 18 jan. 2006

wat er aan vooraf ging
de EERSTE berichten (beginnen bij het BEGIN)
RESULTATEN pagina ("Vragen en antwoorden"): tabellen en grafieken

grafieken op separate webpagina's deelsectie totaaloverzichten:
grafiek met maandelijkse warmte consumptie

grafiek met maandelijkse kookgas consumptie
vergelijking totale "warmte" consumptie Polder PV <-> gemiddeld Nederlands huishouden


zie ook: "De leugen van de vrije energiemarkt", 25 juli 2005
(bericht op de DE Nieuwspagina)

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro


18 januari 2006 (aanvulling 19 januari): Eerste nieuwe energienota van NUON over 2005 ingezien. Ik wist natuurlijk al dat "ze" er aan zaten te komen, maar de nieuwe jaarafrekening is bij Polder PV nog niet binnen. Wel een aan mij gestuurd exemplaar van die wijkbewoner die een van de meest verbijsterende e-mail correspondenties kon overleggen die ik tot nu toe gezien heb met het bedrijf. Op die jaarafrekening inderdaad weer alle 5 vastrechtposten (4x Continuon, 1x NUON) voor een kookgasaansluiting die ... al jáááren niet meer gebruikt wordt, en waarvoor nog nooit gas vastrechten zichtbaar op de jaarnota waren verschenen. Ze werden echter wel degelijk betaald, zo is nu gebleken, want ze zaten altijd verstopt in het vastrecht warmte! De wijkbewoners zijn over deze bizarre constructie nooit door NUON geïnformeerd...

En wie schetst mijn verbazing als blijkt dat de "beloofde correctiepost" (die nog steeds hardnekkig "korting" wordt genoemd, terwijl dat volgens het NMDA principe voor de klant helemaal geen korting is en waarover polderjongen nog een stevig robbertje met de heren van NUON moet vechten) weer eens niet blijkt te kloppen! Als je alle in rekening gebrachte vastrechtbedragen voor die gasaansluiting namelijk gaat optellen op deze factuur, blijken die € 15,69 ex BTW hoger uit te vallen dan die beruchte, op de factuur opgevoerde correctiepost (waar die door Continuon en de gas"leverancier" ondanks levering van NUL kuub gas in rekening gebrachte vastrecht posten weer mee "gecorrigeerd" zouden moeten worden). Op jaarbasis zou dat bedrag neerkomen op € 20,59 incl. BTW.

Ten tweede blijkt ook op de nieuwe nota van deze meneer een verkeerd capaciteitstarief te staan voor de (niet-gebruikte!) kookgasaansluiting: geboekt wordt, verrekend op jaarbasis € 46,08 i.p.v. het correcte bedrag van € 28,80 ex BTW. Teveel betaald verschil: € 17,28 ex BTW = € 20,56 incl. BTW.

Vierduizend "kookgas aansluitingen" (facturen Stevenshof) maal € (20,59 + 20,56) komt op mijn zakjapanner uit op € 164.600,--. Niet slecht "meevallertje" voor NUON Warmte. Foute boel voor de klant. Zucht.

Alweer een "vraagje" of twee voor de heer Steinebach c.s. dus, het houdt maar niet op ...


18 januari 2006: Telefonisch onderzoek klachtafhandeling. Veel later dan ik dacht dat dat zou gebeuren (eerste bericht van 19 oktober 2005) werd ik vanavond eindelijk opgebeld door een vriendelijke dame van het onderzoeks- en adviesbureau B&A uit Den Haag die in opdracht van de marktwaakhond "meester" NMa klanten die schriftelijke vragen bij hun energieleveranciers hebben ingediend benadert over de afhandeling van hun klacht. Daar kon ik dus ook weer een stukkie ergernis kwijt, al was het erg lastig de ernstig uit de hand lopende "NUON Soap" in het keurslijf van de door het bureau opgestelde vragenlijst te persen, want zo'n affaire krijgen ze natuurlijk (hopelijk!) niet elke dag voor hun kiezen. Er werden uiteraard door polderjongen enkele vette onvoldoendes uitgedeeld (en ook ergens een zeventje, geloof ik, ik was zeker in een goed humeur...). We hebben er in een half uur met zijn tweeën "een mooi verhaal" van gemaakt, zo goed en kwaad als dat ging, en ik mocht ook de link naar de NUON Soap nog even doorgeven in de laatste open vraag, alsmede een suggestie ter verbetering van de klachtafhandeling bij NUON.

Wat dat laatste betreft kon ik redelijk op het puntje van mijn tong bijten en herhaalde de reeds meermalen aan NUON CCC voorgelegde suggestie om klanten die serieuze en goed (schriftelijk) gedocumenteerde klachten hebben direct door te verwijzen naar een goed geïnformeerde vaste kracht waarvan het interne telefoonnummer en e-mail adres aan de klant ter beschikking komt te staan om de voortgang van de klachtafhandeling te bespoedigen. NUON heeft iets dergelijks wel al gesuggereerd te gaan doen (krantenbericht Leidsch Dagblad van 17 oktober 2005), maar in de praktijk heb ik er in ieder geval weinig van gemerkt. Aangezien ik in dit soort zaken nogal een irritant vasthoudertje ben (ik heb al drie kleinere "affaires" bij dit bedrijf achter de rug, alle drie naar volle tevredenheid, maar niet zonder slag of stoot afgerond), en ik de Wijkraad er bij heb gehaald omdat onze problemen de hele wijk bleken aan te gaan, hebben wij onze eigen "unieke" toegang weten te forceren middels mondeling en schriftelijk contact met de manager van NUON Warmte die eindelijk eens wat beweging heeft weten te krijgen in deze onverkwikkelijke zaak. We zijn er nog niet, maar sinds dat contact is gelegd zijn we al een aardig eind opgeschoten en is eindelijk die broodnodige informatievoorziening op gang gekomen. Iets waarvan ik vind dat NUON (Warmte) dat uit zichzelf had moeten doen, omdat o.a. door de veranderingen in de energiemarkt fundamentele wijzigingen in het facturatieproces zijn opgetreden die op voorhand aan alle wijkbewoners uitgelegd hadden moeten worden. Het "opeens" op de factuur verschijnen van die vastrechtposten gas had van tevoren duidelijk en in A.B.N. uitgelegd moeten worden, anders hadden de rapen vast niet zo gaar geweest als ze nu zijn. Ook had NUON al veel langer geleden openheid van zaken dienen te geven over die krankzinnige berekeningen en de opzet van de facturatie "volgens het NMDA principe", want van de in 2005 voor het eerst gepubliceerde folders daarover wordt je nauwelijks wijzer.

Die informatievoorziening m.b.t. de "gas vastrecht affaire" heeft feitelijk minstens een half jaar volledig ontbroken via de "reguliere" kanalen van het inmiddels beruchte Customer Care Center van NUON, ondanks hardnekkige pogingen mijnerzijds die informatie boven tafel te krijgen. Met als resultaat die brieven naar de DTe/NMa, Economische Zaken, Gemeente Leiden, en NUON Warmte. NUON CCC zal hieruit een (zoveelste) harde les moeten leren, maar we moeten nog steeds een hele serie vragen hierover via NUON Warmte beantwoord krijgen.

Of deze enquête van B&A werkelijk een verschil zal gaan uitmaken zal de tijd moeten leren. In ieder geval komt een deel van de resultaten van dit algemene onderzoek (alle energiebedrijven waar klachten zijn gedeponeerd zullen aan bod komen) ook voor het publiek op de website van de DTe te staan. De interviewster vermoedde dat dat mogelijk in februari zou gaan gebeuren. Houdt dus die site in de gaten en meldt het s.v.p. als u de resultaten ziet verschijnen:

http://www.dte.nl


18 januari 2006: NUON spreekt Continuon weer tegen...
Ik kreeg een e-mail van een wijkbewoner die al ik weet niet hoe lang bezig is om duidelijkheid te krijgen over het "nut" en de financiële gevolgen van het laten verwijderen van de kookgas aansluiting in zijn woning (hij kookt, zoals steeds meer mensen, elektrisch). Nu moet u EERST even het vorige bericht lezen, en DAN de reactie die deze meneer zojuist van NUON Customer Care Center kreeg:

"Continuon is netbeheerder van uw gasaansluiting en zoals zij al schrijven, wordt een gasaansluiting kosteloos verwijderd na minimaal 5 jaar. Wij bevestigen deze informatie van Continuon ..."

Wat stinkt het hier toch de hele tijd. Het lijkt wel ... een beerput!


16 januari 2006: Continuon over de schreef? We zijn inmiddels met de Wijkraad al "geruime" tijd bezig om duidelijkheid te krijgen over de bizarre, nooit eerder aan klanten duidelijk gemaakte wijze van facturatie voor kookgas en warmte op de NUON nota's in onze wijk. Op een gegeven moment bleek dat onze netbeheerder, die een infrastructuur machtsmonopolie heeft, een zeer grote rol in de "NUON soap" speelt. Zij "moeten" blijkbaar vanaf 1 januari 2005 4 van de 5 gewraakte vastrechtposten voor de kookgas aansluiting in rekening brengen via de factuur van NUON CCC. NUON Warmte kwam daardoor in de problemen, omdat die gas vastrecht posten al in het warmte vastrecht verwerkt bleken te zijn, ze dat niet op tijd in de gaten hadden, waarna die bezopen "correctienota" opgemaakt moest worden die niemand in onze wijk snapt(e). Toen wij vragen hierover gingen stellen (zowel aan NUON Warmte als aan Continuon) en er ook een brief naar de netbeheerder was gegaan vanuit de Wijkraad gingen we ook de website van de netbeheerder eens wat vaker met een bezoekje vereren. Omdat in onze wijk nogal wat mensen al jaren geen kookgas (meer) gebruiken maar elektrisch koken, en ze desondanks óók vastrecht kosten voor gas in rekening gebracht krijgen per 1 januari 2005 én van NUON Warmte niet de "compensatie" krijgen om aan dat bizarre "Niet Meer Dan Anders" principe te (blijven) voldoen, begonnen we te vermoeden dat er iets niet goed gaat bij de netbeheerder.

Een ander punt was de in het bericht van 5 januari genoemde "plotselinge" claim van NUON (die hier niets mee te maken zou mogen hebben), bij navraag door getroffen "niet-meer-gas-klanten", dat er een paar honderd Euro betaald zou moeten worden voor het afsluiten van een kookgasaansluiting. Terwijl we al meermalen hadden gelezen en vernomen van door Continuon verstrekte informatie dat het afsluiten altijd gratis is geweest als de aansluiting 5 jaar of ouder was. We hebben verschillende downloads beschikbaar, waaruit blijkt dat Continuon nogal wat met de website tekst over het "afsluiten" heeft zitten rommelen, en wat ons betreft een onacceptabele, niet naar klanten gecommuniceerde fundamentele wijziging heeft doorgevoerd tussen 4 en 6 januari 2006. In onderstaande tabel kunt u zien hoe die tekst veranderd is in de loop van de tijd.

SYNTHESE VAN DOWNLOAD INFO “VERWIJDEREN GASAANSLUITING
OP WEBSITE CONTINUON NETBEHEER N.V. TUSSEN 18 JULI 2005 EN 9 JANUARI 2006.
Samenstelling: P.J. Segaar/Polder PV, Leiden (7/10 januari 2006)
WEBPAGINA “AANSLUITTARIEVEN GAS”:
http://www.continuon.nl/home/informatie-op-maat/consument/producten/aansluittarieven-gas.html
In rood zijn de tekstuele veranderingen weergegeven
Download/e-mail 18 juli 2005:

Verwijderen gasaansluiting
Continuon Netbeheer berekent in principe geen kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting op het lage druknet t/m G100. Wel worden kosten berekend als de aansluiting binnen 5 jaar na aanleg wordt verwijderd. Bij een tijdelijke aansluiting worden de kosten voor verwijdering direct bij aanleg in rekening gebracht. Een tijdelijke aansluiting is een aansluiting die wordt aangelegd met de intentie deze binnen 5 jaar te verwijderen.

Toelichting: dat is duidelijk, een gasaansluiting van 5 jaar of ouder wordt door Continuon Netbeheer kosteloos verwijderd.

Download 28 december 2005, 0h45:05:

Verwijderen gasaansluiting
Continuon Netbeheer berekent kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting op het lage druknet t/m G100 als de aansluiting binnen 5 jaar na aanleg wordt verwijderd. U krijgt hiervoor van tevoren een prijsopgaaf. Bij een tijdelijke aansluiting worden de kosten voor verwijdering direct bij aanleg in rekening gebracht. Een tijdelijke aansluiting is een aansluiting die wordt aangelegd met de intentie deze binnen 5 jaar te verwijderen.
De meter maakt geen onderdeel uit van de aansluiting van Continuon. Voor het verwijderen van uw meetinrichting dient u contact op te nemen met uw meetbedrijf. Het meetbedrijf kan hieraan kosten verbinden.

Toelichting: anders geformuleerd, maar essentie blijft overeind; rood gemarkeerde zin is verdwenen in versie van 4 januari 2006. Meter is bij sommige ex-gas klanten in de Stevenshof zonder problemen verzegeld of gewoon afgekoppeld, hetgeen bij de laatste alinea wenkbrauwen doet fronsen.

Download 4 januari 2006:

Verwijderen gasaansluiting
Continuon Netbeheer berekent kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting op het lage druknet t/m G100 als de aansluiting binnen 5 jaar na aanleg wordt verwijderd. Bij een tijdelijke aansluiting worden de kosten voor verwijdering direct bij aanleg in rekening gebracht. Een tijdelijke aansluiting is een aansluiting die wordt aangelegd met de intentie deze binnen 5 jaar te verwijderen.
De meter maakt geen onderdeel uit van de aansluiting van Continuon. Voor het verwijderen van uw meetinrichting dient u contact op te nemen met uw meetbedrijf. Het meetbedrijf kan hieraan kosten verbinden.

Toelichting: eerste rood gemarkeerde deel is verwijderd cq. anders geformuleerd in versie van 6 januari 2006. Slotalinea (rood) is verdwenen in versie van 6 januari 2006.

Download 6 januari 2006, 02h21:46:

Verwijderen gasaansluiting
Continuon Netbeheer brengt kosten in rekening voor het verwijderen van een gasaansluiting. Er is geen standaardtarief voor het verwijderen van een gasaansluiting. Wel ontvangt u altijd van tevoren een offerte. Voor een tijdelijke aansluiting geldt dat de kosten voor verwijdering direct bij de aanleg van de aansluiting in rekening worden gebracht. Een tijdelijke aansluiting is een aansluiting die wordt aangelegd met de intentie deze binnen 5 jaar te verwijderen.

Toelichting: de strekking van het rood gemarkeerd deel is FUNDAMENTEEL GEWIJZIGD cq. formulering is veranderd t.o.v. download van 4 januari 2006.

Download van 9 januari 2006, 00h05:20:

Verwijderen gasaansluiting
Continuon Netbeheer brengt kosten in rekening voor het verwijderen van een gasaansluiting. Er is geen standaardtarief voor het verwijderen van een gasaansluiting. Wel ontvangt u altijd van tevoren een offerte.

Toelichting: tweede alinea van tekst op download van 6 januari 2006 is verdwenen!

U begrijpt wellicht dat er weer een "stevige" brief is verstuurd naar Continuon, want het kan niet zo zijn dat op 4 januari een aansluiting gratis door het bedrijf "verwijderd" zou worden, en dat op 6 januari daar (volgens de laatste berichten) maar liefst € 285 ex BTW voor gerekend zou "moeten" worden ...


16 januari 2006: Cadeau'tje van de Wijkraad. Vandaag vond ik in de bus een brief met een verzoek om een presentje te komen afhalen in de bloemenshop vlakbij in de wijk, "voor belangeloze inzet voor de Wijkraad". Kijk, dat is nou hartstikke aardig. Een mooie amaryllis staat op het punt uit zijn bol te breken in huize Polder PV. Wijkraad: bedankt!


5 januari 2006: De beerput gaat nu pas goed open... Nu moeten de "formeel gescheiden", maar in de bikkelharde praktijk nog steeds knus tegen cq. op elkaar onder 1 warme deken liggende netbeheerder Continuon en de energieboer NUON het niet nog gekker gaan maken, anders gaat er straks weer een dikke brief naar de marktwaakhond DTe toe. Wat wil het geval? N.a.v. de laatste Polderpraat (bericht 4 januari hierboven) kreeg de Wijkraad van de Stevenshof 2 mails van verontwaardigde klanten die nooit gas gebruikt hebben, maar nu de meest belachelijke nota's van (what's in a name) NUON Customer Care Center krijgen voor zowel "gas levering" als "transport gas" (ja, u leest het goed!).

Bij de ene klant, waar niet eens een fysieke verbinding aanwezig is tussen de gasmeter en het (voor het eerst bewoonde) huis, wordt blijkbaar maandelijks € 11,63 levering en € 15,16 voor netbeheer in rekening gebracht (tezamen 26,79 per maand = € 321,48 per jaar!!!), voor een produkt wat ze nooit afgenomen hebben en waar ze nooit om gevraagd hebben. Terwijl ze nooit door Continuon of NUON zijn geïnformeerd over de - naar nu blijkt dramatische - financiële consequenties van het "in huis hebben van een niet gevraagde gasmeter"!

De meegestuurde nota van de tweede klant is ook te bizar voor woorden. Die mensen hebben ook nooit gas gebruikt sinds zij begin 2005 in de Stevenshof zijn komen wonen, maar leest u even mee wat er desondanks in rekening wordt gebracht voor dat nooit "genoten" energieprodukt in 11 maanden tijd (achterste kolom: Polder PV's berekening voor een periode van een heel jaar (365 dagen), op basis van op de nota vermelde boekingsperiode; kosten exclusief BTW tenzij anders vermeld):

Omschrijving
Verbruik/in rekening gebracht
Verbruik/in rekening gebracht
op jaarbasis (365 dagen)

Meterstand verschil

0 m³
0 m³

Energielevering door Nuon:

(1) Vastrecht levering gas

€ 16,14
€ 17,64

Transport door Continuon Netbeheer:

(2) Capaciteit transport

€ 42,17
€ 46,08

(3) Vastrecht transport

€ 32,94
€ 36,00

(4) Vastrecht aansluiting

€ 19,11
€ 20,88

(5) Meetdienst

€ 16,25
€ 17,76
Subtotaal netbeheer
€ 110,47
€ 120,72
Totaal alle in rekening gebrachte kosten 1-5:
€ 126,61 ex BTW =
€ 150,67 incl. BTW.
€ 138,36 ex BTW =
€ 164,65 incl. BTW

164,65 euri staat volgens mijn omrekenwijzer gelijk aan maar liefst 363 van die oude hollandse florijnen waar wij van Zalm afscheid van moesten nemen. Ongeveer het termijnbedrag wat wij bij Polder PV in 1 kwartaal betaalden in 2001 voor warmte, elektra, water én kookgas tezamen. Volgens beide klagers, die contact hebben opgenomen met NUON, vindt dit energiebedrijf deze gang van zaken "volstrekt normaal". Als men deze bespottelijke bedragen voor niet genoten energielevering niet wil betalen, moet de gasmeter volgens het bedrijf verwijderd worden (dus niet: verzegeld!), en daarvoor worden werkelijk verbijsterende bedragen genoemd, bij de ene klant € 285,-- ex BTW, bij de andere "ongeveer 500 EURO"!!! Dit in flagrante tegenspraak met info van de website van Continuon waarin gesteld wordt dat gasaansluitingen ouder dan 5 jaar gratis worden verwijderd.

Zelfs als het nieuwe huizen zou betreffen, (is voor zeker een van de twee absoluut niet het geval), is het bezopen dat er in een wijk met een stadswarmte net alsnog nieuwe gasaansluitingen aangelegd zouden worden. Dat is namelijk volstrekt achterhaald, en in de ogen van menig duurzaam energiespecialist milieutechnisch gezien waanzin. Het is dan ook niet voor niets dat in de Leidse nieuwbouwwijk Roomburg er géén gasnet naast het stadswarmtenet is aangelegd (er wordt daar elektrisch gekookt)! Het is tenslotte ook volstrekt idioot dat nieuwe bewoners die niet om zo'n gasaansluiting gevraagd hebben en die aansluiting sowieso nooit zullen gebruiken daar jaarlijks flink voor zouden moeten bloeden. Ruim 35 euri kosten alleen al "vastrecht levering gas" (al die moeite die de energie"leverancier" moet doen om een verbruik van NUL kuub door de administratie te laten "verwerken" en lastige vragen van de getroffen klant hierover af te wimpelen door ongeïnteresseerde call center medewerkers) en "meetdienst" (voor het "aflezen" en "onderhouden" van een meter die nooit gebruikt wordt en eeuwig op NUL blijft staan) ...

WELKOM IN DE STEVENSHOF, GEACHTE NIEUWE BEWONERS

In Almere heet het, dat (nieuwe) bewoners die gedwongen aan de stadsverwarming moeten (geen alternatief) en veel te veel blijken te moeten betalen: "Dit kan in Almere" (Stichting Niet Meer Dan).

In Leiden is het wat die vermaledijde gasaansluitingen betreft van hetzelfde laken een pak:

"Dit kan in de Stevenshof"

Ik heb op Polder PV al meermalen gehakt gemaakt van de "mooie beloftes" van de zogenaamde "vrije" energiemarkt in Nederland ("aan u de keus" en dat soort bullshit van Brinkhorst). Dit nu is een van die verbijsterende resultaten van de absoluut rampzalige en stompzinnige kabinetsplannen om die zogenaamde "vrije markt" te bewerkstelligen zonder keiharde afspraken te maken over dit soort ontoelaatbare praktijken en snoeihard in te grijpen als zaken uit de hand dreigen te lopen. Die geliberaliseerde markt heeft immers de zegen van Economische Zaken, Brinkhorst, de Tweede Kamer, de DTe, EnergieNed, en wat voor instituten en organisaties er nog meer opgericht zullen worden om wijs te worden uit de ongelofelijke puinhopen die door dit kabinet op energiegebied zijn veroorzaakt? U en ik zijn de dupe van structureel wanbeleid. En er moet diep in de beurs getast worden voor "vrij" gegeven "produkten" die niet eens worden geconsumeerd! In sommige kringen wordt dat ook wel "windhandel" genoemd, bij andere gremia "gedwongen winkelnering". Wellicht kunnen we het ook beschouwen als het resultaat van door "atoomkoorts" gedegenereerde politieke hersenpannen.

Ook hierover is nog lang het laatste woord niet gezegd, dat mag duidelijk zijn. Gaan we nog achteraan. Als we er genoeg energie voor hebben kunnen opsparen. Gaarne zelf ook in actie komen, actief lid worden van onze "energieclub" in de Stevenshof, en de landelijke en gemeentelijke politiek, de marktwaakhonden, de energiebedrijven en de netbeheerders volop gaan bestoken met hele kritische en prikkelende vragen ...


4 januari 2006: Koude rillingen van warmterekening (2). Update van de Wijkraad in het net op de valreep van vorig jaar verschenen wijkblad de Polderpraat (nr. 79/dec. 2005). Ingegaan wordt op het feit dat niet iedereen de "excuusbrief" van 28 september, en/of de correctienota van begin oktober heeft ontvangen, evenals onduidelijkheid over de status van die beruchte "korting" post. Er wordt een oproep gedaan aan mensen die hun gasaansluiting hebben laten afsluiten en desondanks toch vastrechtkosten voor die verdwenen gasaansluiting op de nota aantreffen. Plus een leuke inzending van een wijkbewoonster die ook geen kaas kon breien van haar nota en me een dik compliment geeft. Dank, Ankie!

Overigens: dat mensen zich "te pletter (gaan) schrikken" van de hoge energierekening (opmerking Ankie) heeft niet alleen te maken met ernstige "fouten" bij NUON (die zou, wat de dubbele facturering van de gas vastrecht posten betreft, nu dus bij de meeste wijkbewoners verholpen moeten zijn voor de nota's over 2004), maar vooral ook met de snel stijgende gasprijs en de liberalisering van die markt (1 juli 2004) waardoor bijvoorbeeld ook een "concurrentie vervalsende meevaller" als de bij zeer weinig mensen bekende "Gasuniekorting" weggevallen is (zie mijn grafiek met opbouw vastrecht warmte). Wat het eerste betreft: de gasprijs is en blijft kunstmatig gekoppeld aan de (hoge) olieprijs, is echter nergens voor nodig (verstoort de "vrije markt"!!!), en daarvoor moet u dus bij Brinkhorst zijn.

Hoge olieprijs (US$/barrel) = hoge gasprijs (€/m³). Elektriciteit wordt in Nederland veelvuldig in gasgestookte energiecentrales gemaakt, dus hoge gasprijs = ook hoge elektriciteitprijs (€/kWh). Hoge gasprijs = ook een hoge GigaJoule prijs (€/GJ; bij NUON staat 1 GJ gelijk aan 43 m³ gas, is echter discussie over), dus u kunt op uw klompen aanvoelen dat die GJ prijs lekker meelift. Die dan weer via allerlei ingewikkelde rekentruuks (EnergieNed "methode") gecompenseerd moet gaan worden om aan dat bizarre NMDA principe te kunnen (blijven) voldoen. De enige manier om u niet scheel te gaan betalen aan warmte (de grootste energiepost in uw huishouden) is energie besparen, dus gewoon, zuinig stoken. Één GJ was op de vorige nota al € 20,96 incl. BTW en die is in 2005 al opgelopen tot € 21,47 incl. BTW en gaat dit jaar nog verder oplopen. Evenals de gas (m³) en elektra (kWh) prijzen.

U gaat met de komende nieuwe jaarafrekening (veel mensen moeten hem deze maand krijgen, anderen krijgen hem wat later) zich inderdaad weer te pletter schrikken, zeker als u niet zo bewust met energie bent omgegaan in 2005. Ga eerst even op een stoel zitten voordat u de beruchte "januari NUON enveloppe" openmaakt als u er vorig jaar lekker op los geleefd heeft. Een goede en broodnodige prikkel om het in 2006 véél rustiger aan te gaan doen met die thermostaat, radiatorknop, en warmwaterkraan in de badkamer, want Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel (volgens mijn topografische kaart ligt de Stevenshof ongeveer 70 cm. onder zeeniveau...), en het broeikaseffect neemt zienderogen toe als we zo door blijven gaan. En van de Manager Exploitatie Warmte van NUON kreeg ik alweer te horen dat er alweer 8 procent bovenop de totale warmtekosten gaat... Duurzaam, energiebewust leven is (relatief) goedkoop (wij hebben met 2 personen in 2004 ongeveer 420 Euro incl. BTW betaald voor warmte, elektra, kookgas en water. Wat heeft u op de nota staan?). Een heel zuinig en prachtig 2006 gewenst! (leuke eindejaarskaart zien? klik hier)


4 januari 2006: Vastrecht levering. Één van die nieuwe posten op de jaarnota van 2004 is het zogenaamde "vastrecht levering gas" (al jaren staat onder het hoofdje elektra een vergelijkbare post "vastrecht energielevering"). Ik heb zowel NUON Warmte, als mijn nieuwe gasleverancier Echte Energie (klimaatgecompenseerd aardgas per november 2004), gevraagd wat die post nu precies inhoudt. U vindt de antwoorden op de duurzame energie nieuwspagina omdat ook andere mensen de uitleg wellicht interessant vinden. Onder 3 januari 2006 opgenomen.


29 december 2005: Reactie Continuon. Op een e-mail van mij met verzoek voor de nieuwe tarievenlijsten: "De tarieven van 2006 voor de kosten van netbeheer elektriciteit en netbeheer gas zijn in de loop van januari 2006 beschikbaar". Ik krijg ze per post toegestuurd. Zodra ik ze binnen krijg, zal ik de belangrijkste (voor Stevenshof bewoners van toepassing zijnde) nieuwe tarieven vermelden.


28 december 2005: En ja hoor, daar is er weer een! Alweer de vierde mailing van NUON Warmte dit jaar, met een spetterende aanbieding "Bak ze bruin in een woning met Nuon Stadswarmte" ("Jaarwisselingsactie"). De woorden "comfort" en "gemak" vliegen ons om de oren, evenals de oergezellige foto's van heel erg gelukkige en vrolijke, in mooie kleren gestoken mensen die aan de sjieke eindejaarsdis staan te werken of deze consumeren. We mogen van NUON Warmte "modern koken" op een elektrisch fornuis, die immers "aan populariteit wint" bij SV projecten. Mocht u willen, want in de Stevenshof kookt het gros nog steeds hyperefficiënt op aardgas (naar nu blijkt met een gepeperd vastrecht wat altijd "verstopt" blijkt te zijn geweest binnen het vastrecht voor stadswarmte). Zelfs als we zouden willen overstappen naar elektrisch koken, zou dat ons wel eens duur kunnen komen te staan, omdat nog steeds niet duidelijk is wat de exacte financiële gevolgen van zo'n stap zouden kunnen zijn. Het blijkt namelijk dat bij ons bekende "ex-gas klanten" van NUON, die al tijden op inductie- of keramisch elektrisch koken zijn overgestapt wél (onterecht) vastrechten gas van Continuon in rekening gebracht worden, van NUON Warmte géén correctie op de nota over 2004 is ontvangen, en dus netto nog steeds een grote hoeveelheid vastrecht betaald wordt voor een produkt wat ze soms al vele jaren niet meer afnemen!

Op de laatste pagina van het smakelijke boekje wederom het argument om stadswarmte als "milieuvriendelijk" te promoten. Prima, dat restwarmte hergebruik, maar vroeger ging dat "gratis" de lucht of de Herensingel (Leiden) in, en nu moet er dik voor betaald worden. Bovendien: door grote (nieuwbouw) wijken "vast te leggen" aan een warmtenet wat door fossiel gestookte industriecomplexen gevoedt wordt, wordt er een forse rem gezet op industriële innovatie om overtollige warmteproductie te voorkomen, en wordt feitelijk een voortzetting van fossiele grondstof verbranding gelegitimeerd, hoe "rendabel" dat dan ook gebeurt. De Trias Energetica leert ons dan ook: voorkomen is veruit te prefereren boven hergebruik. Zie ook argumenten en het alternatief van (in goed geïsoleerde woningen veel efficiëntere) warmtepompen bij bespreking van de stadswarmte special van het tijdschrift Joule*. Om in NUON Warmte "termen" te blijven, met de nodige dikke vraagtekens:

"Het milieu feest mee. Dát smaakt! Klaargemaakt zonder broeikaseffect ... comfort met toekomst ... Het feest kan beginnen."

*inmiddels herdoopt tot Energie+


27 december 2005: En ook in Eindhoven klopt er iets niet... Volgens de rekenaars in Meerhoven, een wijk in het westen van Eindhoven, klopt er al tijden veel niet aan de formele berekeningen van EnergieNed (en dus ook niet aan de klakkeloos door Essent van EnergieNed overgenomen tariefadviezen) voor de stadswarmte. Het eerste, reeds van 23 oktober 2003 stammende document zet grote vraagtekens bij de berekeningswijze van de warmteprijs (diverse problemen bij de vergelijking tussen gas- en warmte huishoudens) en rekent voor hoe die "merkwaardige post" van vermeden onderhoudskosten juist tot een nadelige berekening voor de stadswarmte huishoudens uitpakt. Het tweede fraaie verhaal van de heer Brandsma (22 november 2003) is een bikkelharde synthese van zijn bevindingen, met gemiddeld 38% teveel betaalde vastrecht en variabele kosten voor de stadsverwarming, met nog enkele extra gifaddertjes onder het g(r)as zoals de hoge investeringskosten voor mensen die, bij afwezigheid van een gasaansluiting, op inductieplaten (moeten) koken en dus veel meer (veel duurder geworden) elektriciteit gebruiken. Koken op inductieplaten is ook voor de Stevenshof in Leiden een optie, als alternatief voor de kookgasaansluiting met dat - naar nu blijkt jarenlange - verstopte vastrecht van 135 euri/jaar, maar hiervan is nog lang niet zeker of dat wel een verstandige keus zal zijn. NUON beweert namelijk dat bij afsluiting van de gasaansluiting de door hen dit jaar voor het eerst gefactureerde correctie voor het vastrecht van het kookgas ("korting" genoemd) vanwege dat beruchte NMDA principe zou komen te vervallen, en dat een overstap van een gasstel naar elektrisch koken wel eens ongunstig zou kunnen uitpakken... Onthullende leeskost voor de doorbijters, en met grote complimenten voor de heer Brandsma!

http://www.dse.nl/ ... meerdananders%20-%20Lefeber.pdf (84 kB, 10 pp.)
http://www.dse.nl/ ... Kosten%20warmte%20Meerhoven%20V1.0%20-%20brandsma.pdf (50 kB, 3 pp.)


27 december 2005: Houten betaalt 10 procent te veel voor stadsverwarming. Te hoge stadsverwarming kosten zijn nu ook weer vastgesteld bij Eneco in Houten door een onafhankelijk onderzoeksbureau, VIAC. Volgens dat onderzoek blijken bewoners van SV woningen gemiddeld minder energie te gebruiken dan uit die beruchte tweejaarlijkse steekproeven van EnergieNed naar voren komt. Gevolg: verkeerde rekenfactor, waardoor de tarieven te hoog worden (in de informatica heerst dan ook het onontkoombare principe: junk in = junk out...). Volgens het rapport worden de stadsverwarming huishoudens vergeleken met gas gebruikende huishoudens die een CV ketel hebben met een rendement van slechts 70 procent. Alsof ze daar in Houten in de 70er jaren leven... Er is dan ook een actiegroep opgericht om wat aan deze misstand te doen, want het gaat weer eens om veel geld.

http://www.actiegj.nl/ (Stichting Actie Giga Joule in Houten)


27 december 2005: Website Stichting Niet Meer Dan vernieuwd. Met nog meer info, extra links (zéér interessant...), e-mail adres, historische data, etc. U heeft stadsverwarming maar u bent nog geen lid? Zo spoedig mogelijk lid worden, het kost u slechts 2 Euro, maar u betaalt hoogstwaarschijnlijk véél te veel voor stadswarmte. En niet alleen omdat uw gemeente heeft zitten slapen, zoals helaas in Almere is gebeurd. Op de nieuwe linklijst van de Stichting NMD wordt naar Polder PV gerefereerd als "... er is ook een zeer actieve wijkbewoner met een eigen website over dit en andere energie onderwerpen... ". Bezoek de nieuwe website!

http://www.nietmeerdan.nl (Stichting Niet Meer Dan in Almere)


23 december 2005: Dynamische roll-over image. Van de in het vorige bericht genoemde grafiek heb ik een dynamisch, interactief plaatje gemaakt waarbij door een muisbeweging het effect is te zien van het verschil in toepassing van het correcte cq. het incorrecte capaciteitstarief. Zorg wel ervoor dat pagina dynamiek blokkers in uw browser uit staan. Voor directe link naar die grafiek, klik hier.


21 december 2005: Vastrecht warmte NUON voor Stevenshof Leiden. De eerste zeer belangrijke "brok" nieuwe info is de opbouw van het vastrecht warmte van de afgelopen 4 jaar. Zie de nieuwe pagina "vragen en antwoorden NUON Stadswarmte met kookgasaansluiting".


13 december 2005: Uitgebreide reeks antwoorden op vragen. Van de heer Maarten Steinebach, Manager Exploitatie NUON Warmte, ontving ik via e-mail, en een paar dagen erna ook via de post, een uitgebreid pdf-document van 15 pagina's met antwoorden op een hele reeks vragen die n.a.v. de "NUON-Soap" bij mij en bij de Wijkraad van de Stevenshof naar boven zijn komen drijven en die door de heer Steinebach en de heer Menno van der Horst van de Afdeling Facturering van NUON op 25 november van een eerste mondelinge toelichting waren voorzien. Ik kom puntsgewijs op deze antwoorden terug en zal de belangrijkste standpunten op een aparte pagina gaan weergeven.


7 december 2005: Nieuwe stadswarmte tarievenstructuur EnergieNed. Er wordt weer heel wat gesleuteld aan dat bizarre "Niet Meer Dan Anders" principe. Ondertussen zijn 2 heren van NUON bij ons langsgeweest, maar daar is nog geen vervolg op gekomen en blijft er nog veel onduidelijk. Bovendien heeft Polder PV even een ander "akkefietje" bij NUON aan zijn hoofd, dus gaarne zelf ook aktie ondernemen. U kunt alvast wat huiswerk gaan doen voor Polder PV. Kies een lekkere fauteuil, neem er een sapje bij (leg een doosje aspirientjes klaar, voor de zekerheid), TV uit en lezen maar. Dit document gaat over energietarieven, snappu? "Het nieuwe EnergieNed voorstel", in officiële taal "Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2006"
(EnergieNed code 2005-58, december 2005):

http://www.energiened.nl/_upload/publicaties/00000219.pdf (319 kB, 28 pp.)


25 november 2005: Uitgebreid gesprek met NUON. De heren Steinebach en van der Horst van NUON zijn bij mij thuis, samen met Jan Corba van de Wijkraad van de Stevenshof, een eerste mondelinge toelichting komen geven over de facturatie en veranderingen daarin m.b.t. de stadswarmte voorziening en de kookgas aansluiting in de Stevenshof. Afgesproken is dat ik een reeds opgestelde schriftelijke vragenlijst nastuur, waarop door NUON schriftelijk geantwoord gaat worden, en dat er bij NUON serieus intern teruggekoppeld gaat worden waarom er zoveel "fout" loopt op het gebied van communicatie met (kritische) klanten). Het gesprek duurde 2 uur, en er komt nog een samenvatting van dit gesprek in de lokale wijkkrant, de Polderpraat (gepubliceerd in nummer 80/maart 2006). Nog lang niet alles is duidelijk, maar het gesprek was een goed begin.


17 november 2005: Joule nr. 1/oktober 2005. In het eerste nummer van de opvolger van het vaktijdschrift Duurzame Energie van Æneas een zeer actueel thema in de rubriek Brandstof, "Staat de warmtewet in de kou?", research door Addo van der Eijk. Diverse zéér interessante bijdragen op pp. 11-19:

 • redactie Joule - Collectieve warmtevoorziening in de kou?
 • Front cover of the first issue of the new magazine Joule, successor of "Duurzame Energie" (Sustainable Energy) by Æneas, Boxtel (NL).Jan ten Hoopen (kamerlid CDA, samen met Jos Hessels indiener van het wetsvoorstel Warmtewet) - Politiek: "Warmtewet is hard nodig"
 • Toon Buiting (voorzitter Gemeentelijk Platform Warmtetarieven) - Gemeenten: "Wetsvoorstel niet teveel uithollen"
 • Dirk Jansen (directeur Warmte, NUON) - Energieleveranciers: "Warmtewet bepaalt toekomst van restwarmte"
 • Ad Verkooijen en Teus van Eck (TU Delft) - Wetenschap: "Haal de bezem door de regelingen"
 • Louis Hiddes (directeur Panagro Vastgoedontwikkeling) - Projectontwikkelaars: "Energiebesparing maakt stadsverwarming onrendabel"
 • redactie Joule - Slotsom

Enkele van de meest opvallende punten uit deze byzonder interessante stadswarmte special:

 • De eindgebruiker (burger, consument) komt helaas weer eens niet aan het woord, maar heeft uiteraard wel het grootste belang bij spijkerharde regelgeving en duidelijke, redelijke tarieven.

 • Erg flauw van de bewindslieden om te checken of ondersteuning van warmteprojecten wel "van Brussel mag"; dat riekt naar tijdrekken, lafheid en gebrek aan visie en ruggengraat.

 • Door Jansen genoemde "warmteportefeuille" heb ik op zich geen moeite mee, maar ik accepteer niet dat hiervan het resultaat zou kunnen zijn dat ik geen enkele zicht krijg op de werkelijke (lokale) kosten waarvoor ik, noodgedwongen, en zonder enige keuzemogelijkheid, betaal. Tarifering met een warmteportefeuille is vragen om problemen bij de consument omdat die niet kan doorgronden waarom tarieven zijn zoals ze voorgeschoteld worden.

 • Die "administratieve lasten" waar de Actal zo van opgeeft (bij verrekening per project) moet je pot zout naast zetten, want dat wordt vaak als gelegenheidsargument gebruikt om politici te naar de hand te zetten (zie ook EnergieNed plannen m.b.t. facturering consumentenmarkt gas en elektra waar vergelijkbaar zwaar geschut wordt ingezet om plannen van belanghebbende partijen door te drukken).

 • De Krom (VVD) moet maar eens uitleggen waarom het openbaar maken van financiële constructies waar waarschijnlijk ook veel overheids- en gemeentegeld in zit opeens onder het hoofdje "bedrijfsgeheimen" zou moeten vallen. Of houdt hij liever de deksel op de doofpot? Als hij daar zo bang voor is, stelt hij maar een commissie in die het inzagerecht krijgt zonder "naming and shaming" te hoeven toepassen.

 • Er wordt nogal ophef gemaakt over de CO2 reductie potentie van stadswarmte projecten: grote hoeveelheden energie die anders toch de atmosfeer in geblazen zouden worden, vinden nu een nuttige bestemming. Vraag is dan: waarom moet dat dan zo duur verkocht worden, als het toch "gratis" energie is? En al helemaal als een project flink winstgevend blijkt te zijn (door schaalgrootte, of omdat de aangelegde infrastructuur al lang is afgeschreven en afbetaald)? Mag daar wat vanaf om de consumenten in bescherming te nemen, s.v.p.???

 • Nieuw voor mij is dat de warmtebron en de woningen niet verder dan 20 km. uit elkaar mogen liggen voor rendabele toepassing. Dat sluit al de nodige lokaties uit, tenzij overal stadswarmte installaties uit de grond worden gestampt.

 • Stadswarmte in een huis op één lijn zetten met (de energieopbrengst van) 55 zonnepanelen is een beetje een kulargument. Warmte is warmte, elektriciteit is elektriciteit. Moet je niet door elkaar heen gaan gebruiken, want dan kun je er net zo goed 10 kerncentrales bijbouwen en alle huizen elektrisch gaan verwarmen: dát is pas CO2 besparing!

 • Er blijken zelfs projecten te zijn waar de CO2 uitstoot toeneemt i.p.v. afneemt!

 • Financiële resultaten van verschillende projecten blijken nauwelijks objectief met elkaar te vergelijken, waardoor de hele basis van een "harmonisch NMDA principe" wegvalt.

 • Werkelijke kosten van stadswarmte in relatie met alternatieven (HR-ketel, warmtepomp, micro warmtekracht centrale, isolatie) zijn nog nauwelijks onderzocht, en dienen feitelijk als basis gehanteerd te worden voor een nieuwe, faire tariefstructuur en voor zorgvuldig warmtebeleid.

 • Stadswarmte in goed geïsoleerde woningen schijnt nauwelijks rendabel te krijgen te zijn. Fijn om te horen, nu ik al 9 jaar in een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning (plm. 17 jaar oud) woon, toch (noodgedwongen) stadsverwarming heb, en steeds meer voor het vastrecht ga betalen, wat explosief aan het stijgen is, en waar geen verklaring voor gegeven wordt.

 • Volgens projectontwikkelaar (met dubbele pet op) Hiddes is het veel zinniger om in nieuwbouw warmtepompen toe te passen met lage temperatuurverwarming (energieverbruik op jaarbasis 9-12 GJ, in vergelijking met 35 GJ voor stadswarmte woningen!) omdat de EPC van nieuwbouw woningen steeds meer omlaag bijgesteld wordt. In die situatie is stadswarmte steeds minder rendabel, zeker gezien de hoge investeringskosten. Hij vindt het inzetten van restwarmte voor de elektriciteitsproductie een veel zinniger en efficiënter alternatief. Daar heeft hij een zeer sterk punt wat de recente investeringsgolf in stadswarmteprojecten op erg losse schroeven zet.

 • Niet genoemd: door fors in te zetten op nieuwe stadswarmte projecten worden voor een zeer lange periode alle andere alternatieven buiten de deur gehouden. Eenmaal in het systeem opgenomen, kun je er nauwelijks meer uitstappen, ook al zou je dat nog zo graag willen (als kritisch consument bijvoorbeeld). Dit bevordert stasis, aderverkalking, en remt de broodnodige innovatie in goedkopere warmte alternatieven. Als voorbeeld geldt Rotterdam, waar industriële afvalwarmte mogelijk grootschalig ingezet gaat worden voor de verwarming van vele woningen en kantoren: daarmee leg je dus voor zeer lange tijd vast dat die warmte ten allen tijde geproduceerd moet blijven worden, hetgeen innovatie in de Botlek (waar die warmte als restproduct vandaan komt) af zal remmen. De druk om slimmere industriële productie processen op te zetten waarbij geen overschot van grote hoeveelheden warmte meer is, zal afnemen, en deze ontwikkeling legitimeert feitelijk de kunstmatige instandhouding van een zwaar op fossielen leunende industrie. Grote woonwijken van deze "industriewarmte" afhankelijk maken (met name de zeer kwetsbare huursector) is een bedenkelijke ontwikkeling in mijn ogen.

Abonnement gegevens voor "Joule", zie de introductiepagina.


17 november 2005: Alweer een bizarre ontdekking! Bij het opmaken van de nieuwe introductiepagina voor de NUON Soap en het invullen van links naar stadswarmte webpagina's, flapte toevallig het door mij van de EnergieNed site gedownloade document "Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2005" op pagina 13 open. En wat staat daar tot mijn stomme verbazing onder het hoofdje Algemeen onder Het vastrecht? "Indien de woning ook op het aardgasnet is aangesloten, wordt het vastrecht voor aardgas niet berekend. Immers voor de gasaansluiting wordt al vastrecht (voor aardgas) aan de bewoner in rekening gebracht." Nou breekt mijn klomp pas echt! Hier wordt feitelijk gesteld dat je per definitie altijd vastrecht voor gas betaalt (hetgeen we voor 2005 nooit op onze nota's gezien hebben). En dat dat "gasdeel" dus nihil moet zijn in de post vastrecht voor stadswarmte. Terwijl NUON claimt dat er op onze jaarnota's over 2004 opeens dubbel vastrecht gas in rekening gebracht zou zijn (brief 28 september 2005), wat vervolgens met die bizarre "kortingspost" gecompenseerd zou moeten zijn (hetgeen volgens mij sowieso niet klopt). Het lijkt potverdrie wel of ze bij NUON in onze wijk juist al die jaren precies het tegenovergestelde hebben gedaan als deze 2 zinnen suggereren.

Zou ik hier uit komen als ik er een nachtje over ga slapen? Zou meneer Steinenbach ons dat op 25 november kunnen uitleggen? Snappen ze het bij NUON soms wel of is de facturatie bij dat bedrijf het gevolg van één van die op p. 6 van hetzelfde rapport genoemde dooddoeners: "Het spreekt vanzelf dat de leden van EnergieNed zelf hun tarieven kunnen vaststellen." Ben je mooi klaar mee, met zo'n tariefadvies: "Met dit tariefadvies wordt uniformiteit nagestreefd in de berekeningswijze van warmtetarieven..."! (mijn vetdruk; PJS)


17 november 2005: Navigatie gestroomlijnd. Inmiddels is er al weer zoveel nieuws over de NUON Soap dat ik de pagina's onder en bovenaan m.b.v. een navigatiebalk op een logischer wijze aan elkaar heb gekoppeld en een introductiepagina met stadswarmte links heb toegevoegd die ook vanaf die navigatiebar bereikbaar is. Meest actuele pagina is p. 1, met meest recente bericht onderaan de pagina.


14 november 2005: Reply op L.D. artikel door Wijkraad. Jan Corba van de Wijkraad Stevenshof in Leiden heeft een mooie reactie geschreven n.a.v. het verschijnen van het artikel van ten Hoopen in het Leidsch Dagblad. Lees de volledige tekst van het vandaag verschenen artikel op de nieuwsberichten pagina.


9 november 2005: E.Z. schiet ook niet echt op. Nadat ik weer eens niet teruggebeld werd terwijl dat toch echt afgesproken was (...) zelf maar weer eens de hoorn opgenomen en ik krijg zowaar de ondertekenaar van de brief van 12 oktober aan de lijn. Ik doe mijn beklag over het uitblijven van een ontvangstbevestiging, telefoontjes en/of antwoord op mijn brief van 19 oktober, en probeer de goede man te overtuigen van het feit dat een van de machtigste ministeries in Nederland toch echt wel orde op zaken kan gaan stellen op de door hen "beschermde" warmtemarkt. Vooral die belachelijke door NUON gehanteerde post "korting", en die uiterst misleidende en verstopte tariefverhoging warmte in de folder van 1 januari zitten mij goed dwars, en dat laat ik nog even goed weten. Helaas, deze E.Z. meneer verschuilt zich wel erg makkelijk achter het feit "dat er nog geen Warmtewet is" en dat hij dus geen enkele grond heeft om "handhavend" op te treden. Dat gaat er bij mij dus echt niet in, want wie zou er dan wel de energiebedrijven moeten controleren? Polder PV soms? Ze zien me al komen daar! Met heel veel moeite weet ik de beste man tot wat medewerking te "verleiden", al is zijn suggestie om mijn brief aan E.Z. dan maar naar NUON door te sturen, met een "verzoek tot opheldering" wel een erg makkelijke wijze om van die lastige burger af te komen. Zou het ooit nog goed komen met de warmtemarkt in Nederland, met zo'n geweldige "beschermheer"???


8 november 2005: Wel, wel, wel. Ik wordt "zomaar" gebeld door de heer Maarten Steinebach, de toekomstige (landelijke) Manager Exploitatie Warmte van NUON. Kijk, dat begint er op te lijken. Een heel gesprek volgt wat alle kanten op waait, en we worden het al gauw eens over de noodzaak van een uitgebreid gesprek bij mij thuis, met een vertegenwoordiger van de afdeling Facturatie, en een vertegenwoordiger van de Wijkraad van de Stevenshof. De problemen moeten maar eens opgelost worden, de informatievoorziening richting Wijkbewoners moet uitgebreid ter sprake komen en daadwerkelijk "los" gaan komen, anders blijf ik NUON bestoken met pittige vragen over die waanzinnige facturen. In de volgende week wordt voor 25 november a.s. een eerste afspraak bij mij thuis gemaakt. Polder PV is zéér benieuwd!


4 november 2005: Gekker kan nog altijd ... Van collega "medestrijders" had ik al vernomen dat bij (sommige???) huishoudens die al lang geen kookgas meer gebruiken wel al die bizarre nieuwe vastrecht posten in rekening zijn gebracht begin dit jaar, maar dat ze en die brief van 28 september niet hebben gekregen en dat ze geen "aanvulling op factuur" hebben ontvangen. M.a.w.: dik betalen voor vastrechten voor een produkt dat je al jaren niet meer gebruikt en dan ook niet eens gecorrigeerd worden, zoals blijkbaar wel gebeurt bij alle inwoners die dat produkt (kookgas) nog wel gebruiken. U vindt dat bizar? Ha!

Hoezo bizar, listen to this! Buren van ons zijn ergens in mei 2005 overgestapt naar de duurzame energie aanbieder Greenchoice, voor zowel elektra als kookgas. Wat blijkt nu? Greenchoice hanteert het zogenaamde "leveranciers-facturatiemodel". Hetgeen betekent dat dat bedrijf zowel de leverings- als de netbeheerskosten factureert, i.t.t. bijvoorbeeld de collega's bij Echte Energie (leverancier Polder PV) die het "netbeheersmodel" hanteert sinds 1 januari 2004. Levering keurig op een eigen nota, en de netbeheerskosten gefactureerd door netbeheerder Continuon op het jaaroverzicht van NUON. Volgens onze buren hebben zij ook en die brief en die "correctienota" niet gehad, terwijl die correctie over 2004 gerekend moet zijn in een periode dat die mensen nog steeds in de oude situatie, met NUON als leverancier zaten. Zij hebben dus i.t.t. ons en al die andere mensen die die "correctiefactuur" ontvangen hebben die (wat Polder PV betreft niet kloppende) correctiepost van plm. 100 Euro incl. BTW niet ontvangen. Daar klopt dus voor de zoveelste keer geen moer van. Mijn buurman is nu met Greenchoice in "gesprek" om te achterhalen wat er fout is gegaan. Zou het aan Greenchoice liggen, denkt u?


4 november 2005: Afgesproken datum met contactpersoon NUON verstrijkt ... Ik zou binnen maximaal twee weken een brief van haar krijgen. Niet dus. Daar word ik dus echt he-le-maal knettergek van, het is een structurele ziekte aan het worden bij dat bedrijf. Verwachten ze dat ik poeslief zal blijven met deze belachelijke en schandalige houding richting klanten? Ik ben al 9 maanden bezig met dit bedrijf om informatie te krijgen waar ik recht op heb. Wat krijg je: stilzwijgen, tijdrekken, afspraken niet nakomen, etc., etc. Wat denken ze daarmee te bereiken? Jakkes.


26 oktober 2005: Gemeente is het spoor bijster. Al een paar keer bot gevangen, maar nu toch echt iemand bij Gemeente Leiden die er in gaat duiken. Waar is die ¿^%&$@ð afspraak met NUON gebleven? Ook in de weken hierna wordt naarstig gezocht, maar dat blijkt verduiveld lastig. De archieven worden overhoop gehaald, het stof van jaren her vliegt in de rondte. Wie is er verantwoordelijk? De vingers bij Polder PV beginnen steeds vervaarlijker te trommelen...


24 oktober 2005: Telefoontje naar de Wijkraad (door NUON). Of ik "alleen" zo moeilijk doe over die bizarre correctie, of dat dat breder leeft in de Wijk. Tja, als je mensen niet op een normale manier informeert, krijg je ook geen respons natuurlijk. "Dat niet weet, dat niet deert." Maar er werd al aangegeven dat de belangstelling meer dan gewekt is en dat men de onderste steen boven wil krijgen. Logisch, dunkt me. Het gaat om bizarre vraagstukken en om veel geld. Uitleg dus, s.v.p.


22 oktober 2005: Artikel van ten Hoopen (CDA). Een schokkend stuk van de hand van de initiatiefnemer van de nieuwe Warmtewet over de woekerwinsten die de energiebedrijven op stadsverwarming projecten maken. Integrale tekst van het artikel op de nieuwsberichten pagina; lees ook mijn introductie en toelichting op de DE nieuwspagina.


22 oktober 2005: RADAR forum. Als u trouwens dacht dat ik niet helemaal goed snik ben wat de klantbenadering van NUON CCC betreft, moet u maar eens een kijkje nemen op het forum van het TROS programma Radar, onder "Energiebedrijven". Het STIKT van de klachten, niet alleen over NUON trouwens, maar dit bedrijf komt wel héél erg vaak voor in de honderden pissige reacties. Er is daar dan ook iets goed mis volgens mij, maar daar ben ik al een paar jaar achter. (U kunt trouwens nog steeds overstappen op een ander energiebedrijf, zelfs bedrijven die uitsluitend duurzame energie verkopen, zoals Echte Energie en Greenchoice)

http://trosradar.nl/forum/viewforum.php?f=51


21 oktober 2005: Polderpraat. In het wijkblad van onze uit zo'n 4.000 woningen bestaande wijk de Stevenshof staan 2 stukjes over "mijn" NUON Soap/vastrecht affaire vermeld onder de kopjes "Koude rillingen van warmterekening?" en "Wijkbewoners op te hoge kosten?" De in het stukje vermelde "half jaar" is inmiddels opgelopen naar 8 en een halve maand, en nog zijn we niet tot de hete kern van de problematiek doorgedrongen (er beginnen wel vreselijke vermoedens naar boven te borrelen bij ondergetekende). Wat begon als een "gas vastrecht" affaire lijkt voor een deel te ontaarden in een "warmte vastrecht" affaire vanwege die bizarre "verrekening" van de vastrechten in het verleden (althans, zo lees ik de stellingname van NUON die ik pas na 8 maanden op papier kreeg na een klacht die ik indiende bij de marktwaakhond DTe/NMa). Vandaar mijn tweede brief naar E.Z. van 20 oktober. Ben benieuwd of er nog meer reacties op deze stukjes komen. Een eerste die ik via iemand van het wijkblad binnenkreeg was in ieder geval hartverwarmend. De "strijd" gaat door!


21 oktober 2005: Huh??? Brief van NUON CCC in de bus. "Uw brief is nog bij ons in behandeling. Wij verwachten...." Etc. etc. Weer die goeie ouwe Molengraaf als ondertekenaar (directeur NUON CCC, nooit gezien die beste man). Geen indicatie over welke brief ze het hebben, niks "kenmerk". Zouden ze die van 20 augustus bedoelen of is dit een extreem verlate reactie op een al veel oudere brief van mij???? Ach ja, NUON CCC hé!


20 oktober 2005: Telefoontje naar Gemeente Leiden. Daar kwam ook nog niks uit (eerste vragen via website ingevoerd waren "nergens te vinden"), dus maar weer eens via Economische Zaken van de Gemeente geprobeerd. Mijn vragen bleken doorgestuurd naar de afdeling Belastingen (!) die volgens mij niets van evt. gas vastrecht afspraken tussen NUON en de Gemeente afweet, hetgeen de persoon aan de lijn volmondig beaamde. Hij gaat er achteraan en hoopt binnen 1, 2 dagen met de naam van de "verantwoordelijke" persoon op de proppen te komen...


20 oktober 2005: Telefoontje naar NUON CCC. Mijn contactpersoon maar weer eens gebeld, want het op 21 september telefonisch beloofde antwoord op mijn brief van 20 augustus heb ik nog steeds niet. "Da's toevallig, uw dossier ligt net op mijn bureau", u kent het wel. Na de nodige aandachtspunten "afgewerkt" te hebben (zonder toezeggingen), krijg ik in ieder geval binnen 1, max. 2 weken uitgebreid antwoord op de vragen in die brief, en mijn problemen met de "verklaring" van NUON CCC bij de "aanvulling op de factuur" met de beruchte kortingspost...


20 oktober 2005: Tweede brief aan E.Z. de deur uit. Naar aanleiding van het antwoord wat ik de 13e ontving. Uitgebreid ingegaan op de verantwoordelijkheid van het Ministerie om orde op zaken te stellen binnen de warmtemarkt en niet te accepteren dat er zomaar "kortingsposten" op nota's terechtkomen die niets met een "korting" te maken hebben, maar met een correctie van separaat gefactureerde netbeheer- en andere vastrechtkosten. En dat er eens dringend gekeken moet worden naar de wijze waarop NUON in de tarievenfolder van 1 januari 2005 een schandalige warmte vastrecht verhoging (achteraf gebleken: 27 procent) "aankondigt", maar dit in een extreem misleidende maandelijkse kostenstijging voor een "gemiddeld huishouden" verpakt als ware het het gevolg van de gestegen gasprijzen, zonder daadwerkelijk een tarief per GJ warmte (stijging blijkt achteraf "slechts" 2,4 procent) en per dag vastrecht op te geven. Mijn conclusie: klantenmisleiding! Etc., etc. Lange brief weer met 4 supplementen. Benieuwd of E.Z. hier werk van gaat maken of dat ik mijn heil dan maar bij de "Geschillencommissie" moet zoeken. Kastje naar de muur?


19 oktober 2005: Verzoek tot deelname aan onderzoek. Vandaag viel een brief van de marktwaakhond DTe in onze brievenbus, waarin ik gevraagd wordt mee te werken aan een onderzoek over klachtafhandeling bij de energiebedrijven. "... is uw klacht willekeurig geselecteerd uit de bestanden die de energieleveranciers aan DTe ter beschikking hebben gesteld." Dat lijkt te betekenen dat er óf weinig klachten geregistreerd staan (kan ik me niet voorstellen), óf dat Polder PV zo vaak in de "klachtenannalen" van NUON voorkomt, dat de kans om mij er aselectief uit te pikken zeer groot was. Tezamen met de "behandeling" van onze Sunpower® renovatie door dat bedrijf ben ik nu alweer aan mijn 5e procedure bij NUON bezig in een paar jaar tijd, vandaar.... Ik zal t.z.t. worden opgebeld door een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, en de resultaten van het DTe onderzoek zullen gepubliceerd gaan worden op internet (www.dte.nl). Ben benieuwd.


17 oktober 2005: NUON klantvriendelijker? Althans, volgens een bericht in het Leidsch Dagblad. Wie weet kan Polder PV daar iets mee. Lees het stukje op de DE-nieuwspagina.


13 oktober 2005: Eindelijk reactie van Economische Zaken. Ik begon al ongerust te worden, maar na 7 weken, 2 berichten van ontvangst en 2 telefoontjes is mijn klacht inmiddels bij de afdeling "Energiestrategie en Verbruik" terechtgekomen en kreeg ik vandaag een brief in de bus. Er worden door de plaatsvervangend directeur van die afdeling wat zaken uitgelegd die ik allang wist, men toont begrip "... dat u vragen heeft bij de diverse bij u in rekening gebrachte kosten en de achtergronden daarvan", en ik krijg het adres en telefoonnummer van de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven wat ik al kende. Blijft openstaan de "waakhondfunctie" die E.Z. in de praktijk zou moeten brengen m.b.t. de stadswarmte markt, die immers beschermd is, en waar de "gas vastrechten" bij ons door NUON blijkbaar mee verrekend zijn al die jaren, met als "toetje" die bizarre "kortingspost" waar ik het dus he-le-maal niet mee eens ben. Dus is Polder PV weer een leuk briefje met nadere vragen en opmerkingen aan het schrijven om E.Z. tot meer actie te bewegen. De Geschillencommissie kan altijd nog.


12 oktober 2005: Één dag te vroeg. Vandaag belde de metervervanger zomaar aan. Hij zou, volgens een brief van NUON CCC, onze warmtemeter morgen komen vervangen, maar had door uitvallende afspraken nu blijkbaar een gaatje en probeerde het voor de lol eens. Ik was thuis en ik gun zo'n man natuurlijk wel wat efficiënter werken (zou het op de rekening terug te zien zijn?), dus alla, vervangt u die warmtemeter maar. Als "compensatie" gaf ik de arme man een mooie samenvatting van de NUON Soap die u nu leest, als een soort van arbeidsvitaminen zullen we maar zeggen. Uiteraard wist de goede man van niets, hoorde het verhaal lijdzaam aan, ondertussen de meter vervangend. Hij vondt trouwens 86 eurocent per dag vastrecht voor zo'n meter belachelijk "laag" en schatte dat eerder in op 4 euro per dag, maar kon daar uiteraard bij polderjongen geen goed woord voor vinden (understatement). Dat zou neerkomen op 1460 euro per jaar voor "onderhoud" van een installatie waar de huurder niet eens eigenaar van is. Lijkt me ietwat overdreven, nietwaar? Zeker als je er van uitgaat dat polderjongen op jaarbasis slechts voor 174 euro aan gigajoules verstookt ... We zijn namelijk niet helemaal op ons achterhoofd gevallen in huize Polder PV.

Dat die "afspraken" voor metervervanging zo vreemd gaan ligt trouwens aan het feit dat dat door aannemer NUON monitoring (?) aan onderaannemers uitbesteed wordt die... afijn, lang verhaal kort: eenzijdig door NUON CCC afgesproken vervangingsdata gaan vaak niet door en klanten krijgen het regelmatig niet, of slechts met de grootste mogelijke moeite voor elkaar om een andere dag te prikken als ze op die dag niet kunnen. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk, en als een van de gevolgen communicatieproblemen tussen de verschillende partijen en tussen energiebedrijf en klanten is, pech gehad.

Maar goed: de meter is dus weer eens vervangen. Voor ons al de derde keer sinds we hier wonen (eind 1996), eerst in september 1998, daarna in mei 2000. Waar is dat allemaal voor nodig (onze elektriciteitsmeter van 1984 zit er nog steeds en doet het prima)? Blijkbaar is er voor een warmtemeter gekozen waar een batterijtje in zit. "Omdat na langere tijd deze batterij leeg raakt, zijn we genoodzaakt om de warmtemeter periodiek te vervangen", aldus de brief van NUON CCC. Niet zo slim, vindt polderjongen, want dat is dus vragen om regelmatige vervanging, resulterende in een forse vastrechtpost meterverwisseling (denk maar niet dat NUON die vervangingskosten gaat ophoesten, dat doen de eindverbruikers). Begint u nu te begrijpen waarom die vastrechtposten warmte zo aan het exploderen zijn? Door voor een slecht meterconcept te kiezen wordt een hoop geld uitgegeven aan zinloos (want te voorkomen) arbeidsloon aan "vervanging" van die meter, en heeft u dus een soort van gedwongen winkelnering op uw nota stadswarmte staan. Uiteraard krijgen we niet te horen hoe groot die post metervervanging in het vastrecht wel niet is, want dat zou wel eens een schrikbarend hoge post kunnen zijn. De klant vooral niet wijzer maken dan hij/zij is, heet dat. Doet u mij maar een meter waarvan ik zelf het batterijtje kan vervangen, dan kan daar weer fors op bezuinigd worden.

De monteur "beloofde" dat de nieuwe meter een batterij heeft die het wel 10 jaar uit gaat houden. Ik verwacht dan ook een forse daling van het vastrecht stadswarmte en de volgende metervervanging pas over 10 jaar. Ik zal NUON er aan proberen te herinneren als het onverhoopt vroeger gaat gebeuren...

v & a actueel 5 4 3 2 1 intro


© 2005-2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)